دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1399 

کاربردی

مقایسۀ اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و درمان هیجان مدار بر کیفیت و تعارضات زناشویی

صفحه 1-40

آیدین صنم نژاد؛ حسین قمری کیوی؛ علی شیخ الاسلامی؛ علی رضایی شریف


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی – رفتاری بر خوشنودی زناشویی زنان

صفحه 75-100

زهرا زاهدی؛ آرمان عزیزی؛ سیف الله رحمانی؛ فاطمه زارعین؛ مریم رنجبر


اثربخشی بخشایش درمانگری بر طلاق هیجانی همسران خیانت دیده

صفحه 137-164

ملیحه صفرپور؛ باب الله بخشی پور جویباری؛ قدرت الله عباسی