دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، اسفند 1399 
اثربخشی بخشایش درمانگری بر طلاق هیجانی همسران خیانت دیده

صفحه 137-164

10.22034/fcp.2021.61952

ملیحه صفرپور؛ باب الله بخشی پور جویباری؛ قدرت الله عباسی