دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز و زمستان 1399 

پژوهش کاربردی

1. مقایسۀ اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و درمان هیجان مدار بر کیفیت و تعارضات زناشویی

صفحه 1-40

آیدین صنم نژاد؛ حسین قمری کیوی؛ علی شیخ الاسلامی؛ علی رضایی شریف


3. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی – رفتاری بر خوشنودی زناشویی زنان

صفحه 75-100

زهرا زاهدی؛ آرمان عزیزی؛ سیف الله رحمانی؛ فاطمه زارعین؛ مریم رنجبر


5. اثربخشی بخشایش درمانگری بر طلاق هیجانی همسران خیانت دیده

صفحه 137-164

ملیحه صفرپور؛ باب الله بخشی پور جویباری؛ قدرت الله عباسی


پژوهش کمی

8. بررسی تأثیر تعارض زناشویی بر نگرانی های دوران بارداری: نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی

صفحه 229-254

ساناز عینی؛ محمد نریمانی؛ صغری سعادتمند؛ متینه عبادی