اهداف و چشم انداز

انتشار مقالات علمی و به ویژه کاربردی در زمینه مشاوره و روان‌درمانی خانواده هدف نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده است.

موضوعات زیر برای انتشار در نشریه مناسب است:

  1. گزارش مداخله زوج‌درمانی
  2. گزارش مداخله خانواده‌درمانی
  3. گزارش مداخلات روان-آموزشی، مشاوره، روان‌درمانی در کار با زوجین و خانواده‌های دارای مشکلات معنی‌دار
  4. نامه به سردبیر
  5. هر نوع پژوهش بنیادی و کاربردی در راستای بهبود مشاوره خانواده و ازدواج
  6. مقایسه مداخلات در کار با زوجین و خانواده‌های دارای مشکل معنی‌دار