بررسی تأثیر تعارض زناشویی بر نگرانی های دوران بارداری: نقش میانجی بهزیستی روان‌شناختی

نوع مقاله : کمی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی تخصصی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد ممتاز گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

درگیر شدن در تعارض و اختلافات زناشویی در دوران پر تنیدگی بارداری، دارای اثرات فراوانی است که می­توان با گسترش بهزیستی روان‌شناختی زنان باردار، آن‌ها را در برابر تنش­های روانی پایدار کرد، ازاین‌روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعارض زناشویی بر نگرانی­های دوران بارداری با نقش میانجی گر بهزیستی روان‌شناختی بود. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری همه زنان باردار 18-40 ساله مراجعه­کننده به دفتر پزشک کارآزمودگان زنان و زایمان، بیمارستان­ها و مراکز بهداشت شهر مشهد در نیمه نخست سال 99-98 بود؛ نمونه آماری شمار 150 زن باردار است که به روش نمونه­گیری در دسترس و بر پایه جدول مورگان انتخاب‌شده و موردبررسی قرار گرفتند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی بازنگری شده- ۵۴ پرسشی (1388)، پرسشنامه نگرانی­های دوره بارداری (آلدرسی و لین، ۲۰۱۱) و همچنین پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (ریف، ۲۰۰۲) استفاده شد. داده­های جمع‌آوری‌شده، با به‌کارگیری مدل­یابی معادلات ساختاری (SEM) به‌وسیله نرم‌افزار Spss23 و Lisrel 8.8 تجزیه‌وتحلیل شد.  نتایج نشان داد با توجه مقادیر ضریب مسیر و T، تعارض زناشویی بر نگرانی دوران بارداری اثر مستقیم و معنادار دارد (68/0 و 48/7=T)؛ به‌عبارت‌دیگر هرچقدر تعارض زناشویی بالا رود نگرانی هم بالا می­رود (01/0>P). از سویی نتایج پژوهش نشان­ داد تعارض با بهزیستی روان‌شناختی اثر معکوس دارد (69/0- و 82/7-=T)؛ یعنی هرچقدر تعارض بالا رود بهزیستی روان‌شناختی پایین می­آید. با توجه به نتایج پژوهش می­توان گفت که تعارض زناشویی افزون بر اینکه می­تواند عامل خطری برای نگرانی­های دوران بارداری باشند، می­تواند از راه بهزیستی روان‌شناختی اثر غیرمستقیمی بر تراز نگرانی­های دوران بارداری بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Marital Conflict on Prenatal Concerns: The Mediating Role of Psychological Well-Being

نویسندگان [English]

  • Sanaz Eyni 1
  • Mohammad Narimani 2
  • Soghra Saadatmand 3
  • Matineh Ebadi 4
1 PhD of psychology., Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of MohagheghArdabili, Ardebil, Iran
2 Distinguished Profess‌or of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MA in Family Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
4 MA in General Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Having marital conflict during a stressful pregnancy has significant effects that can be made resistant to psychological stress by expanding the psychological well-being of pregnant women, so this study aimed to investigate the effect of marital conflict on prenatal concerns with the mediating role of psychological well-being.  The method of the present study was descriptive - correlational. The statistical population of the study was all pregnant women aged 18-40 years in Mashhad who referred to office gynecology, hospitals, and health centers in the first half of 2019-2020. The statistical sample consisted of 150 pregnant women who selected and investigated via a convenient sampling method and according to Morgan's table. To collect the data, the Revised Marital Conflicts Standard Questionnaire- 54-questions (2009), Prenatal Concerns Questionnaire (Alderdice and Lynn, 2011), and Psychological Well-being Questionnaire (Ryff, 2002) were used. The collected data analyzed by Structural Equation Modeling (SEM) using SPSS  and Lisrel software. The results showed that according to the values ​​of the path coefficient and T, the marital conflict has a direct and significant effect on prenatal concerns (T = 7.48 and T = 0.68). In other words, the higher the level of marital conflict, the higher the concerns (P <0.01); moreover, the finding of this research showed that conflict with psychological well-being has the opposite effect (T= 7.82 and T= -0.69).  That is, the higher the conflict, the lower the level of psychological well-being. According to the results of the study, it can be said that marital conflict, in addition to being a risk factor for prenatal concerns, can indirectly affect the level of prenatal concerns through psychological well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • concern
  • marital conflict
  • psychological well-being
  • pregnancy
 
Abbas Mofrad, H., Khalatbari, J., Malihi Zakerini, S., Mohammadi Shirmahalleh, F., Shafti, V. (2021). Analysis of Structural Equations in the Relationship of Marital Conflicts and Affective Security with Perceived Stress and Pregnancy Worries and Biological Indexes with the Mediation of Psychological Wellbeing in Pregnant Women. Women Studies, 12(35), 97-127. DOI: 10.30465/ws.2020.33412.3154. [link]
Alderdice, F., & Lynn, F. (2011). Factor structure of the prenatal distress questionnaire. Midwifery, 27(4), 553-559. [link]
Alipour, Z., Kazemi, A., Kheirabadi, G. H., & Eslami, A. A. (2019). Relationship between marital quality, social support, and mental health during pregnancy. Community Mental Health Journal, 55(3), 1-7. [link]
Bakhshipour, B., Asadi, M., Kiani, A. R., Shiralipour, A., & Ahmaddoost, H. (2012). The relationship between family function and marital conflictin couples who had decided to get divorced. Knowledge & Research in Applied Psychology, 13(2), 10-19. [Persian] [link]
Barjasteh, S., & Moghaddam Tabrizi, F. (2016). Antenatal anxiety and pregnancy worries in association with marital and social support. Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 14(6), 504-515. [link]
Brummelte, S. (2018). Treatingmaternal depression: considerations for the well-being of the mother and child. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 5(1), 110-117. [link]
Chen, Y., Yang, X., Wang, L., & Zhang, X. (2013). A randomized controlled trial of the effects of brief mindfulness meditation on anxiety symptoms and systolic blood pressure in Chines nursing students Nurse Education Today, 33(10), 1166-1172. [link]
Claxton, A., & Perry-Jenkins, M. (2008). No fun anymore: Leisure and marital quality across the transition to parenthood. Journal of Marriage and Family, 70(1), 28-43. [link]
Dilgony, T., Dolatian, M., Shams, J., Zayeri, F., & Mahmoodi, Z. (2016). Correlation of spirituality and psychological well-being with pregnancy-specific stress. Journal of Research on Religion & Health, 2(4), 35-43.  [Persian] [link]
Din, Z. U., Ambreen, S., Iqbal, Z., Iqbal, M., & Ahmad, S. (2016). Determinants of antenatal psychological distress in Pakistani women. Noro Psikiyatr Arşivi, 53(2), 152-157. [link]
Faramarzi, M., & Pasha, H. (2015). The role of social support in the prediction of stress pregnancy. Journal of Babol University of Medical Sciences, 17, 52-60. [Persian] [link]
Fathi, A., & Golakeh Khibari, S. (2018). The relationship between prenatal concerns, depression, quality of life, and general health of pregnant women. Nursing and Midwifery Journal, 15(12), 939-949. [Persian] [link]
Guszkowska, M., Langwald, M., Zaremba, A., & Dudziak, D. (2016). The correlates of mental health of well–educated Polish women in the first pregnancy. Journal of Mental Health, 23(6), 328-332. [link]
Hoyer, J., Wieder, G., Krause, M., Wittchen, H. U., & Martini, J. (2020). Do lifetime anxiety disorders (anxiety liability) and pregnancy-related anxiety predict complications during pregnancy and delivery? Early Human Development, 144, 105022. [link]
Ilska, M., & Przybyła-Basista, H. (2020). The role of partner support, ego-resiliency, prenatal attitudes towards maternity and pregnancy in the psychological well-being of women in high-risk and low-risk pregnancy. Psychology, health & medicine25(5), 630-638.‏ [link]
Ilska, M., & Przybyta-Basista, H. (2017). Partner support as a mediator of the relationship between prenatal concerns and psychological well-being in pregnant women. Health Psychology Report, 5, 285-295. [link]
Khajeh, A. E., Goodarzi, M., & Soleimani, F. (2014). The relationship of psychological well-being with marital quality and the dimensions of the married students. Indian Journal of Scientific Research, 7(1), 534-538. [link]
Khodadust, S., Ebrahimi Moghadam, H. (2020). Effectiveness of Olson circumplex model training on attachment styles and marital conflicts in couples exposed emotional divorce. Family Counseling and Psychotherapy, 9(2), 53-72. [link]
Lancaster, C. A., Gold, K. J., Flynn, H. A., Yoo, H., Marcus, S. M., & Davis, M. M. (2010). Risk factors for depressive symptoms during pregnancy: a systematic review. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 202(1), 5-14.  [link]
Melchior, M., Hersi, R., Waerden, J., Vander, Larroque, B., Saurel-Cubizolles, M. J., Chollet, A., & al, et. (2015). Maternal tobacco smoking in pregnancy and children's socio-emotional development at age 5: The EDEN mother-child birth cohort study. European Psychiatry, 30(5), 562-565. [link]
Moghtader, L., & Halaj, L. (2018). Comparison of early maladaptive schemas, alexithymia, and happiness in women with marital conflicts with normal women. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 7(2), 138-145. [link]
Molgora, S., Acquati, C., Fenaroli, V., & Saita, E. (2019). Dyadic coping and marital adjustment during pregnancy: A cross-sectional study of Italian couples expecting their first child.. International Journal of Psychology, 54(2), 277-285. [link]
Omidvar, S., Faramarzi, M., Hajian-Tilak, K., & Nasiri Amiri, F. (2018). Associations of psychosocial factors with pregnancy healthy lifestyles. PLoS One, 13(1), e0191723. [link]
Parsa, A., Afrouz, G. H., Lavasani, M. G., & Jaysani Motlagh, A. (2017). Relationship between marital Satisfaction of Pregnant Women and Infant Birthweight. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 7, 88-96. [Persian] [link]
Romans, S. E., & Seeman, M. V. (2006). Women's mental health: A life-cycle approach: Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins. [link]
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of Eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 10-28. [link]
Salehi, F., & Shahhosseini, Z. (2017). Association between women’s marital satisfaction and anxiety during pregnancy.. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11, e7937. [link]
Sanamnejad, A., Ghamari Givi, H., Sheykholeslami, A., Rezaii Sharif, A. (2021). Comparison of the Effectiveness of Contextual Therapy Fair-Centered and Emotion-Focused Therapy on the Marital Quality and Marital Conflict. Family Counseling and Psychotherapy, 10(2), 1-40. [link]
Sanayi, B. (2009). Family and Marriage Measurement Scales. Tehran: Besat Pub. [Persian] [link]
Sanchez, S. E., Friedman, L. E., Rondon, M. B., Drake, C. L., Williams, M. A., Gelaye, B. (2020). Association of stress-related sleep disturbance with psychiatric symptoms among pregnant women. Sleep Medicine, 70, 27-32. [link]
Schetter, C. D., & Tanner, L. (2012). Anxiety, depression, and stress in pregnancy: implications, children, research and practice. Current Opinion in Psychiatry, 25(2), 141-148. [link]
Seng, J. S., D’Andrea, W., & Ford, J. D. (2014). Complex mental health sequelae of psychological trauma among women in prenatal care. Psychological Trauma, 6(1), 41-49. [link]
Smith, C. A., Shewamene, Z., Galbally, M., Schmied, V., & Dahlen, H. (2019). The effect of complementary medicines and therapies on maternal anxiety and depression in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Journal of Affect Disorders, 15(245), 428-439. [link]
Vedes, A., Nussbeck, F. W., Bodenmann, G., Lind, W., & Ferreira, A. (2013). Psychometric properties and validity of the dyadic coping inventory in Portuguese. Swiss Journal of Psychology, 72(3), 149-157. [link]
Wilkie, G. L., & Deligiannidis, K. M. (2014). Effects of perinatal depression and anxiety on labor and delivery outcomes Obstetrics & Gynecology, 123, 82S -83S. [link]
Yousefi, R. (2015). Psychometric properties of the Persian version of mental distress questionnaire (PDQ). Nursing and Midwifery Journal, 13(3), 215-225. [Persian] [link]
Zarenezhad, H., Hosini, M., & Rahmati, A. (2019). Relationships between sexual assertiveness and sexual dissatisfaction with couple burnout through the mediating role of marital conflict. Semi-annual Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 9(1), 197-216. [Persian] [link]
Zemestani, M., & Fazeli Nikoo, Z. (2020). Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy for comorbid depression and anxiety in pregnancy: a randomized controlled trial. Archives of Women's Mental Health, 23, 207-214. [link]
Zimmermann, F. F., Burrell, B., & Jordan, J. (2018). The acceptability and potential benefits of mindfulness-based interventions in improving psychological wellbeing for adults with advanced cancer: A systematic review. Complementary Therapies in Clinical Practice, 30, 68-78. [link]