اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

https://publicationethics.org/core-practices

Committee on Publication Ethics, COPE Code of  Conduct, www.publicationethics.org

مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نا استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تائید استاد راهنما منتشر می‌شود.

آرا و دیدگاه‌های نوشته‌شده در مقالات، بازگوکننده دیدگاه‌های مجله نیست؛ مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله از دید علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسندۀ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تائید همه مطالب آن نیست؛ افزون بر آن مسئولیت هر مقاله ازنظر چیدمان نام‌ها و پیگیری بر دوش نویسنده مسئول آن خواهد بود. شمار و رده نویسندگان مقاله بهمان صورتی که در رونوشت نخستین و هنگام ارائه به دفتر مجله مشخص‌شده، موردقبول است و درخواست حذف یا تغییر در چیدمان نام‌های نویسندگان شدنی نیست. مسؤولیت کامل مطالب چاپ‌شده و منابع آن از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر دوش نویسنده (گان) خواهد بود و مسؤولیت حقوقی نبود درج نام و نام خانوادگی دیگر پژوهشگران در مقاله بر دوش نویسنده مسئول خواهد بود.

در مقالاتی که دستاورد پژوهش‌هایی از نوع کار آزمایی بالینی با خانواده هستند، ویژگی‌های مراجعین مانند نام‌ها، شماره پروندۀ خانوادگی در مراکز مشاوره و غیره در متن مقاله و همچنین در عکس‌های ارسالی، ذکر نشود. درصورتی‌که پژوهش بر روی انسان انجام‌شده است، در بخش «مواد و روش‌ها»، موضوع اخذ رضایت آگاهانه آزمودنی‌ها و خانواده ذکر شود. درباره مقالاتی که دستاورد پژوهش اپیدمیولوژیک یا کار آزمایی بالینی خانوادگی هستند، کپی یا فایل اسکن شده مجوز کمیته اخلاق در پژوهش مؤسسه مربوطه و رضایت خانواده‌ها نیز به همراه مقاله ارسال شود.

فرم تعهدنامه با امضای نویسنده (گان)، تکمیل و به‌ضمیمۀ مقاله ارسال گردد، مبنی بر این‌که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته‌نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا هنگام دریافت پاسخ نهایی از این مجله، مقاله نباید برای نشریه دیگری ارسال گردد.