نشریه علمی مشاوره و روان‌درمانی خانواده

 

Indexing: ISC / Q1 

 

    

 

https://publicationethics.org/core-practices

 

                                            دکتر محمود منصور، استاد معظم روان شناسی ایران به خدا پیوست.

                                                           نام و یاد ایشان همچون حضورشان والا بادا

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-300 

کارآزمایی بالینی تصادفی شده

1. اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری یکپارچه‌شده بر طلاق هیجانی

صفحه 1-20

زهره هاشمی؛ ساناز عینی


فراترکیب

3. مؤلفه‌های کیفیت زندگی زناشویی: یک مطالعه فراترکیب

صفحه 45-68

فاطمه نعمتی سوگلی تپه؛ کیوان صالحی؛ فاطمه السادات رحیمی؛ محمد خالدیان


مطالعه موردی

5. اثربخشی زوج درمانی آدلری بر ناسازگاری زناشویی؛ یک مطالعه موردی در شهر تهران

صفحه 91-124

ملیحه قاسمی؛ فرشاد محسن زاده؛ عزیز الله تاجیک اسماعیلی


پژوهش ترکیبی؛ کمی و کیفی

10. فراهم آوری و ارزیابی اثربخشی دستنامۀ توانگر سازی مشاورین طلاق بر پایۀ آسیب شناسی مشاوره های طلاق در سازش درخواست‌کنندگان طلاق

صفحه 237-270

الیاس بیگدلی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ عبداله معتمدی شلمزاری؛ طاهره الهی


ابر واژگان