هزینه انتشار

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1400، صفحه 1-350 

کیفی

نمود شناسی کشش زناشویی در میان همسرهای ایرانی: یک پژوهش کیفی

صفحه 1-24

کبری ناموران گرمی؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد؛ کیانوش زهراکار