ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

نویسنده مسئول مطابق ضوابط نشریه عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

شخص مجاز به تماس و ارتباط با نشریه نویسنده مسئول است که طبق ضوابط نشریه عضو هیئت علمی دانشگاه است.

  

ورود به سامانه