پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی بر پایه خود-تمایزیافتگی و باورهای ارتباطی با میانجیگری ساماندهی هیجانی در زنان درخواست‌کننده طلاق

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 کاندیدای دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

3 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران.

4 استادیار مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

رابطه زناشویی و عوامل مؤثر بر آن نقش برجسته‌ای در خوشنودی زوجین از زندگی مشترک و دوام پیوند زناشویی ایشان دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی ساماندهی هیجانی در رابطه میان خود-تمایزیافتگی و باور­های ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی زنان انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده همه‌ی زنان درخواست‌کننده طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه شهر کرمانشاه در سال 1398 بود که از میان آن‌ها به‌صورت در دسترس 200 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش، پرسشنامه خود-تمایزیافتگی Skowron & Friedlander, 1998)( ، پرسشنامه بی‌رمقی زناشویی Pines & Nunes, 2003))، سنجه ساماندهی هیجان (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001) و پرسشنامه باورهای ارتباطی Eidelson & Epstein, 1982)) بود. برای تحلیل داده­ها از روش آماری تحلیل مسیر استفاده گردید تا روابط علی میان متغیرها مشخص شود. نتایج نشان داد که متغیرهای مهارت ارتباطی و خود-تمایزیافتگی به‌طور معنادار قادر به پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی بودند. همچنین هیجانات مثبت و منفی نیز به‌طور معنادار قادر به پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی بودند. همچنین یافته­های تحلیل مسیر نشان داد هیجان مثبت و منفی دارای نقش میانجی­گر جزئی در رابطه میان خود-تمایزیافتگی و مهارت ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی است. به‌عبارت‌دیگر، نقش میانجی‌گری هیجانات مثبت و منفی مورد تائید قرار گرفت. درمجموع، به نظر می‌رسد بی‌رمقی زناشویی پدیده‌ای است که ضمن درگیر کردن بسیاری از زوج‌ها، از عوامل فراوانی ازجمله خود-تمایزیافتگی، باورهای ارتباطی و ساماندهی هیجان تأثیر می‌پذیرد. بنابراین نیاز است در مداخله­های درمانی، خانواده‌درمانی و آموزش‌های خانواده توجه ویژه­ای به خود-تمایزیافتگی، باورهای ارتباطی و همچنین ساماندهی هیجان صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Marital Burnout Based on Differentiation of self and Communication Beliefs with mediation Role of Emotional Regulation in Female Applicants for Divorce

نویسندگان [English]

  • Abdolbaset Mahmoudpour 1
  • Tahereh Shiri 2
  • Soleyman Ahmadbokani 3
  • Ebrahim Naeimi 4
1 PhD Candidate of Counseling, Department of Counseling, Faculty of psychology and educational sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran
2 PhD Student of Counseling, Department of Counseling, Faculty of psychology and educational sciences, Kharazmi University, Tehran. Iran.
3 PhD Student of Counseling, Department of Counseling, Faculty of psychology and educational sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Counseling, Allameh Tabataba'I University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Marital relationships and their effective factors play an important role in the satisfaction of couples from their common life and their marriages. Therefore, prediction of marital burnout based on differentiation of self and communication beliefs with mediation role of emotional regulation in female applicants for divorce in Kermanshah. The statistical population of this study included all women applying for divorce in Kermanshah city court in Question 2019 out of which 200 selected as available sample. Data collection tools in this study were differentiation of self  Inventory (Skowron & Friedlander, 1998), Marital burnout questionnaire (Pines & Nunes, 2003), Emotional regulation (Garnefski, Kraaij & Spinhoven, 2001), and Communication beliefs questionnaire (Eidelson & Epstein, 1982). To analyze the data, a path analysis statistical method used to determine the causal relationships between the variables. The results showed that communication skills and differentiation of self were significantly able to predict marital distress. Positive and negative emotions were also significantly able to predict marital distress. The results of path analysis also showed that positive and negative emotions play a partial mediating role in the relationship between differentiation of self   and communication skills with marital distress. In other words, the mediating role of positive and negative emotions was confirmed. The results showed that appears to cut the marriage is a complex phenomenon that also affects many couples, many factors, including differentiation of self, beliefs, communication, and emotion regulation is affected. Therefore, it is necessary to pay special attention to differentiation of self, communication beliefs, and emotional regulation in family therapy and family education interventions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Burnout
  • Differentiation of Self
  • communication beliefs
  • emotional regulation
  • divorce
Abbasi, M., Dargahi, S., Ghasemi Jobaneh, R., & Ashtari Mehrjardi, A. (2016). Effective of emotional regulation on psychological wellbeing and marital satisfaction of Iranian infertile couples. Journal of Research and Health, 5(4), 60-69. [link]
Abbasi,A., A, Ramezani, L., & javanmard, M. (2016). The relationship between marital satisfaction and family functioning with the boredom of married couples. Quarterly Journal of Mazandaran Police Science. 7 (4), 51-70. [Persian] [link].
Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of marriage and family, 72(3), 650-666. [link]
Ansari, H., Golshiri, P., & Mostajaboldavati, R. (2017). The Effect of Women’s Communication Skills on Domestic Violence. Journal of Isfahan Medical School, 35 (444), 1080-1087. [Persian] [link].
Araya, R., Kazemian, S., &   Esmaeili, M. (2016). Forecasting Distress Tolerance on the Base of the Communication Components of Original Family among Divorces and Non-Divorced Women. Journal of Women and Society.7 (28),91-106. [Persian][link].
Aryamesh, S., Falah , R., & Zarei , A. (2014). Comparison of the Differentiation of self  between Satisfied Couples and Couples with Marital Conflict in Bandar Abbas. Research in Clinical Psychology and Counseliung.1, 81-89.  [Persian][link]
Asadi, E., Fathabadi, J., & Sharifi, F., M. (2013). The Relationship between Couple Burnout, Sexual Assertiveness, and Sexual Dysfunctional Beliefs in Married Women. Journal of Humanities and Social Sciences, 4(11), 661-692. [Persian][link].
Bernard, M. E. (2009). Dispute irrational beliefs and teach rational beliefs: An interview with Albert Ellis. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 27(1), 66-76. [link]
Biadsy-Ashkar, A., & Peleg, O. (2013). The relationship between differentiation of self  and satisfaction with life amongst Israeli women: A cross-cultural perspective. Health, 5(09), 1467. [link]
Bowen, M. (1993). Family therapy in clinical practice: Jason Aronson. [link]
Cordova, J. V., Gaee, C. B., & Warren, L. Z. (2005). Emotional skillfulness in marriage: Intimacy as a mediator of the relationship between emotional skillfulness and marital satisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology. 24(2): 218_235. [link]
Cui, M., & Fincham, F. D. (2010). The differential effects of parental divorce and marital conflict on young adult romantic relationships. Personal Relationships, 17(3), 331-343. [link]
Dowgwillo, E. A., Pincus, A. L., Newman, M. G., Wilson, S. J., Molenaar, P. C., & Levy, K. N. (2019). Two methods for operationalizing the interpersonal situation to investigate personality pathology and interpersonal perception in daily life. Personality disorders: What we know and future directions for research, 31-106. [link]
Ebadatpour, B., NavvabNejaz, SH., Shafiabadi, A., & Falsafi-Najad, M., R. (2014). Formulation of a Pattern for Marital Burn out Based on Family Function, Individual Resilience, and Spiritual Beliefs. Journal Management System. 4 (13), 29-45. [Persian][link]
Eidelson, R. J., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of consulting and clinical psychology, 50(5), 715. [link]
Etemadi, A., Jaberi, S., Jazayeri, R.S., & Ahmadi,A. (2014). Investigating the relationship between communicative skills, communicative patterns, conflict management styles, and marital intimacy in Isfahanian women. Journal of Women and Society, 5 (17), 63-74. [Persian][link]
Ghanbarian, E., Hajhosseini, M., Mikani, M., & Mahmoudpour, A. (2020). Differentiation of self  and Mate Retention Behaviors: The Mediating Role of Communication Patterns. Evolutionary Psychology18(4), 1474704920972051. [link]
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation, and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8), 1311-1327. [link]
Gladding, S. T. (2014). Family therapy: History, theory, and practice: Pearson Higher Ed. [link]
Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2010). Effects of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion, 10(1), 83. [link]
Guerrero, L. K., Andersen, P. A., & Afifi, W. A. (2017). Close encounters: Communication in relationships. Sage Publications. [link]
Hooman, H.A. (2009). Structural Equation Modeling Using LISREL Software. Tehran: Samt Publications. [Persian][link].
Johnson, M. D., Horne, R. M., Hardy, N. R., & Anderson, J. R. (2018). The temporality of couple conflict and relationship perceptions. Journal of Family Psychology32(4), 445. [link]
Joormann, J., & Stanton, C. H. (2016). Examining emotion regulation in depression: A review and future directions. Behavior research and therapy, 86, 35-49. [link]
Kamali Igoli, s., Alahoseini, k. h. (2016). Predicting cognitive emotion regulation strategies according to family communication processes and perfectionism in high school adolescent girls. Journal of Applied Psychology, 3 (39), 291-310. [Persian] [link].
Kazemimogadam K.,  mehrabi zadeh, M.,   kiamanesh, K. (2018). The casual relationship of differentiation of self , meaningful life, and forgiveness with marital disaffection by mediating the role of marital conflict and marital satisfaction. Journal Management System.9 (31),131-145. [Persian][link].
Khaje -Din, N., Riahi, F., & Izadi, S.A. (2011). The Relationship between Communication Skills and Marital Satisfaction in Married Students of Psychology and Counseling in Ahvaz. Jundishapur Scientific Quarterly, 2 (2), 55-61. [Persian][link].
Kim, W. J., & Kim, M. Y. (2014). Awareness and performance of communication skills in clinical education. Proceed Advance Sci-Tech Lett ASTL, 47, 15-18. [link]
Lavalekar, A., Kulkarni, P., & Jagtap, P. (2010). Emotional intelligence and marital satisfaction. Journal of Psychological Researches, 5(2), 185-194. [link]
Lawrence, E., Pederson, A., Bunde, M., Barry, R. A., Brock, R. L., Fazio, E.,... Dzankovic, S. (2008). Objective ratings of relationship skills across multiple domains as predictors of marital satisfaction trajectories. Journal of Social and Personal Relationships, 25(3), 445-466. [link]
Mazaheri, M. A., And pour-assurance, H. (2001) The Communication Beliefs Scale. Family Research Institute of Shahid Beheshti University. [Persian] [link].
Naemi, A.M., & Davarzani, M. (The effect training of communication skills with a religious approach on professional ethics and procrastination in Employees of Sabzevar University of Medical Sciences. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 25(2), 231-239. [Persian] [link].
 Najaflooyi, F. (2008). The role of" differentiation of self  " in marital relationships. New Ideas in Education2(3), 27-37. [Persian][link]
Narimani, M., Pouresmali, A., Mikaeili, N., & Hajloo, N. (2015). The mediating role of Couple communication patterns in the relationship between Enduring vulnerabilities and marital burnout in the divorce- seeking couples. Journal of Family Psychology, 2 (2), 51-66. [Persian][link].
 Omidifar, H., Pourebrahim, T., Khoshkonesh, A., & Moradi, A. (2016). The Comparison and Relationship between Emotional Self-Regulation with Marital Burnout and Intimacy in One-Career and Dual-Career Couples in Governmental Offices. Quarterly Journal of Career & Organizational Counseling, 8 (26), 50-67. [Persian][link].
Panahifar, S., Yousefi, N., & Amani, A. (2014). The effectiveness of schema-based couple therapy on early maladaptive schemata adjustment and the increase of divorce applicants adaptability. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(9), 339. [link]
Pines, A. M., & Nunes, R. (2003). The relationship between career and couple burnout: Implications for career and couple counseling. Journal of employment counseling, 40(2), 50-64. [link]
Pines, A. M., Neal, M. B., Hammer, L. B., & Icekson, T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly, 74(4), 361-386. [link]
Rajabi, S., Alimoradi, KH., & Moradi, N. (2017).The relationship between structurals of spiritual well-being and marital satisfaction with the mediating role of emotional intelligence and differentiation of self  . Journal Management System. 7(28), 19-48. [Persian][link].
Sadati, E., Mehrabizadeh, M., & Soodani, M. (2015). The causal relationship of differentiation of self , neuroticism, and forgiveness with marital disaffection through the mediation of marital conflict. Family Counseling, 1 (2), 55-68. [Persian][link].
Samani, S., Joka, B., & Sahragard, N. (2007). Effects of Resilience on Mental Health and Life Satisfaction. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 13 (3):290-295. [Persian][link].
Shafiee, Z., Jazayeri, R., S. (2017). Predicting Marital Happiness Based on self-compassion and Flourishing in Married women. Knowledge & Research in Applied Psychology. 18(2), 56-64. [Persian][link].
 Shamir, A.,  Najmi, M., & Haghshenas rezaeeyeh, M. (2018). The Effectiveness of Reality Therapy Training on Marital Engagement and Marital Engagement in Married Students in Azad University Journal research in educational systems.12(40, 563-669. [Persian] [link].
Shamshirgaran, M., & Homaei, R. (2018). Investigation Of Relationship Between Relationship Skills and Its components With Couple Burnout In Married Employees In NIDC Ahvaz Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal; 7 (1):111-134. [Persian][link].
Skowron, E. A., & Friedlander, M. L. (1998). The Differentiation of self  Inventory: Development and initial validation. Journal of counseling psychology, 45(3), 235. [link]
Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: Reliability and validity of a new DSI fusion with others subscale. Journal of marital and family therapy, 29(2), 209-222. [link]
Sobhanifard, Y. (2016). Factor analysis and structural equation modeling. Tehran. I.S.U press. [link]
Soltaninejad, M. (2018). The Relationship of Differentiation of self   and Cognitive Emotion Regulation with Quality of Life in Women with Breast Cancer. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease, 11(1), 59-66. [Persian][link].
Taghavi, M., R. (2002) Validation and Validity of General Health Questionnaire. Journal of Psychology,5 (4), 381-398. [Persian][link].
Trautner, M., & Schwinger, M. (2018). Differentiation of self  of academic self-concept in primary school students with mild learning difficulties: A factor mixture analysis approach. Learning and Individual Differences, 65, 20-29. [link]
Watkins, L. E., DiLillo, D., Hoffman, L., & Templin, J. (2015). Do self-control depletion and negative emotions contribute to intimate partner aggression? A lab-based study. Psychology of Violence, 5(1), 35. [link].
Young, M., & Long, L. (2007). Counseling and Therapy for Couples. California: Brooks: Cole Publishing Company. [link]
Zahd Babolan, A., Hosseni Shorabeh, M., Peri Kamrani, M., & Dehghan, F. (2015). Compare marital satisfaction, marital conflict, and forgiveness in ordinary couples in divorce. Family Pathology, Counseling and Enrichment Journal, 1(2), 74-84. [Persian][link].
Moghimi, S., Moradi, O., Sayedoshohadaei, A., & Ahmadian, H. (2020). Developing a Structural Model of Marital Commitment Based on Forgiveness and Differentiation of self   by Mediator Role of Marital Intimacy. Family Counseling and Psychotherapy10(1), 69-90. [Persian][link].
Narimani, M., Porasmaeili, A., Hajlo, N., & Mikaeili, N. (2015). Enduring Vulnerabilities and Marital Burnout in Divorce-Seeking Couples: Mediating Role of Stressful Events. Family Counseling and Psychotherapy5(2), 24-50. [Persian][link].