اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

پروفسور ناصر یوسفی

مشاوره خانواده استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران.

research.uok.ac.ir/~naseryoosefi/
n.yoosefiuok.ac.ir
0000-0002-7275-0789

سردبیر

پروفسور ناصر یوسفی

مشاوره خانواده استاد گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران.

research.uok.ac.ir/~naseryoosefi/
n.yoosefiuok.ac.ir
0000-0002-7275-0789

اعضای هیات تحریریه

پروفسور علی نویدیان

استاد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

zaums.ac.ir/29518
alinavidiangmail.com

پروفسور یوسفلی عطاری

دکتری مشاوره خانواده از آمریکا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

attari.yoosofyahoo.com

دکتر خدابخش احمدی نوده

مشاوره خانواده دانشیار دانشگاه بقیه الله تهران، تهران، ایران

isid.research.ac.ir/Khodabakhsh_Ahmadi
kh_ahmadyyahoo.com
0000-0001-8969-8449

دکتر احمد امانی

مشاوره خانواده دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

research.uok.ac.ir/~aamani/
ahmad_counselloryahoo.com
09188779308

پروفسور نعمت اله عزیزی

استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nazizi/
n.aziziuok.ac.ir
0000-0002-8637-397x

دکتر علی زاده محمدی

روان‌شناسی بالینی دانشیار روان‌شناسی - روان‌شناسی بالینی دانشیار پژوهشکده خانواده.

www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375600
dr.zadehgmail.com

پروفسور محمد نریمانی

روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

m_narimaniuma.ac.ir
045-33520456

پروفسور ناصر یوسفی

مشاوره خانواده دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~naseryoosefi/
n.yoosefiyahoo.com

دکتر امید عیسی نژاد

مشاوره و روان درمانی خانواده دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

research.uok.ac.ir/~oisanejad/
o.isanejaduok.ac.ir
0000-0002-8993-1391

h-index: 8  

پروفسور عزت اله قدم پور

روان شناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

ghadampour.elu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۱۲۰-۳۸۴X

پروفسور سجاد بشر پور

استاد روان‌شناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی.

uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=383
basharpouruma.ac.ir
0000-0002-2920-2605

پروفسور رضا رستمی

روان پزشکی استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~rrostami
rrostamiut.ac.ir
0000-0001-9318-108X

پروفسور جلیل باباپورخیرالدین

روان شناسی استاد دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

psychology.tabrizu.ac.ir/fa/page/5978/
babapourjyahoo.com

دکتر مسعود صادقی

مشاوره خانواده دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=282
sadeghi.mlu.ac.ir.com

هیات تحریریه تخصصی

دکتر محمد رستمی

مشاوره توان بخشی گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

research.uok.ac.ir/~mrostami/
m.rostamiuok.ac.ir
0000-0002-5696-543X

دکتر انور دست‌باز

مشاوره استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

hum.uok.ac.ir/~anvardastbaz
anvardastbazuok.ac.ir
09189707181
0000-0002-7402-5820

اعضای هیات تحریریه پیشین

پروفسور محمود منصور

استاد معظم، متخصص گستره هایی متنوع از علوم روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/2409
su_ershadiyahoo.com


دکتر محمود منصور، استاد معظم روان شناسی ایران به خدا پیوست.  نام و یاد ایشان همچون حضورشان والا بادا

پروفسور کیومرث بشلیده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

k.beshlidescu.ac.ir

دکتر منیجه شهنی ئیلاق

استاد روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

edupsy.scu.ac.ir/~mshehniyailagh
mshehniyailaghyahoo.com

دکتر مریم فاتحی زاده

استاد مشاوره و راهنمایی دانشگاه اصفهان.

ui.ac.ir/?sp=6423
m.fatehizadeedu.ui.ac.ir

پروفسور فرامرز سهرابی اسمرود

دکتری روان شناسی بالینی از انگلستان استاد ممتاز دانشگاه علامه طباطیایی،تهران،ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693128/
faramarzsohrabiyahoo.com

دکتر رضا پور حسین

دانشیار روانشناسی دانشگاه تهران.

psyedu.ut.ac.ir/~prhosein
pyhoseinut.ac.ir

پروفسور رضا خجسته مهر

استاد روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

edupsy.scu.ac.ir/~khojasteh.r
khojasteh_rscu.ac.ir
09163063053

مشاور نمایه سازی

محمد فلاح

بازیابی اطلاعات و دانش دانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات و دانش، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

mofallah71gmail.com

ویراستار انگلیسی

کمال فلاحی

زبان و ادبیات انگلیسی مدرس دانشگاه کردستان

mathew7djgmail.com
+989338263688