هزینه انتشار

هزینه انتشار 4000000 ریال است که از طریق سامانه به صورت آنلاین واریز می شود.

پرداخت از طریق payment.uok.ac.ir نیز ممکن است.