مقایسۀ اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و درمان هیجان مدار بر کیفیت و تعارضات زناشویی

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 هیات علمی گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل - ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی تأثیر دو رویکرد درمانی بافت نگر انصاف محور (مبتنی بر نظریه بوزورمنی-نایج) و روش درمان هیجان مدار برافزایش کیفیت و کاهش تعارضات زناشویی زوج‌ها بود. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون، با گروه کنترل و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری شامل همه زوج‌هایی بود که در سال 1398- 1397 به دفتر مشاوره و خدمات روان‌شناختی خصوصی زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در شهر ارومیه مراجعه داشتند از میان مراجعه‌کنندگان تعداد 24 زوج پس از همتاسازی آزمودنی‌ها، به شیوه هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل گمارش شدند. پرسشنامه‌های استفاده‌شده در این تحقیق شامل مقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدیدنظر شده (Busby, Christensen, Crane, & Larson, 1995) و پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده (sanai zaker, Barati, & Bustani pour, 2008)بود. برای تحلیل داده‌ها و فرضیه‌ها از روش آزمون آماری «تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر» و نرم‌افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد اثربخشی رویکرد هیجان مدار در کاهش «تعارضات زناشویی»، به‌صورت معنی‌داری (001/p <) بیشتر از درمان بافت نگر انصاف محور است. همچنین میان دو رویکرد برافزایش «کیفیت زناشویی» تفاوت معنادار مشاهده نشد اما باگذشت زمان اثربخشی رویکرد بافت نگر نسبت به رویکرد هیجان مدار در «کیفیت زناشویی» ثبات و پایداری بیشتری دارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت ازآنجاکه متغیر تعارضات زناشویی ازنظر تئوری، وابستگی زیادی به نظریه دل‌بستگی و هیجانات دارند لذا رویکرد هیجان مدار اثربخشی مؤثرتری در این متغیر نشان داده است و ازآنجاکه در درازمدت حس عدالت و انصاف در رابطه منجر به بهبودی پایدار کارکردهای خانواده می‌گردد رویکرد بافت نگر در متغیر کیفیت زناشویی ثبات درمانی بهتری نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Contextual Therapy Fair- Centered and Emotion-Focused Therapy on the Marital Quality and Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • Aydin Sanamnejad 1
  • Hossein Ghamari Givi 2
  • Ali Sheykholeslami 3
  • Ali Rezaii Sharif 3
1 Ph.D. of counseling, Department of counseling, Faculty of Education and psychology, Mohaghegh Ardebily University, Ardebil, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Mohaghegh Ardebily University, Ardabili, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to compare and evaluate the effectiveness of Contextual Therapy fair- centered (CT) (based on Iván Böszörményi-Nagy theory) and Emotion-Focused Therapy (EFT) on increasing Marital Quality and Reducing Marital Conflict among couples with marital Conflict. The method was semi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all couples who in 2017-2018 referred to the private office of counseling and psychological services in the city of Urmia. Among them, 24 couples were purposefully selected and randomly assigned to three groups, two experimental and one control group. The questionnaires included the Revised Dyadic Adjustment Scale (Busby, Christensen, Crane, & Larson, 1995), and the Revised Marital Conflict Questionnaire (Sanai Zaker, Barati, & Bustani pour, 2008). To analyze the data and hypotheses, the statistical test method of "repeated measurement variance analysis" and SPSS software were used. there is a significant difference (p < 0.001) between the effectiveness of the two approaches in reducing Marital Conflict and the effectiveness of the Emotion-Focused approach is significantly more than Contextual Therapy. The results also showed that there is no significant difference between the two approaches in increasing Marital Quality, but over time, the effectiveness of the Contextual Therapy approach to the Emotion-Focused approach in "marital Quality" is more stable. Because marital Conflict is theoretically highly dependent on attachment and emotion theory, therefore, the Emotion-Focused approach is more effective in this variable. And because in the long run, a sense of justice and fairness in a relationship leads to a steady improvement in family functioning, the Contextual approach has shown better therapeutic stability in the marital Quality than the Emotion-Focused approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contextual fair- Centered Therapy
  • Emotion-Focused Therapy
  • marital quality
  • marital conflicts
Abbasi, B., & Hosseini, S. M. (2018). Considerations for a register-based census in Iran. Population Journal, Vol.25, No.103-104, Spring &Summer2018. [persian].[link]
Alavi, S. Z., Amanelahi, A., AYousefali, a., & Koraei, A. (2019). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on emotional and sexual intimacy of incompatible couples. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 8(2), 25-46 [persian]. [link]
Altamirano, L. (2003). A brief contextual therapy model for treating complicated grief. [link]
Amani, R., & Khosroshahi, A. S. (2020). The Structural Model of Marital Quality Based on Secure Attachment Style through the Mediating Role of Self-Compassion, Resilience, and Perspective-Taking. The American Journal of Family Therapy. [persian]. [link]
Amani, R., & Majzoobi, M. R. (2014). Comparing Effectiveness of Emotional Focused, Cognitive Behavioral and Cognitive Behavior Emotional Couple Therapy on the Change Process of Spouse's Marital Satisfaction and Women Depression. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 3(3), 439. [persian]. [link]
Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. Journal of Marriage and Family, 72(3), 650-666. [link]
Aslani, k. (2016). The moderator role of physical affection in the relationship between attachment styles with marital quality of women. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 5(4), 17-35. [persian]. [link]
Baker, A. J., Murray, C., & Adkins, K. (2020). Parameters of Reunification Therapy and Predictors of Treatment Success in High Conflict Divorce Cases: A Survey of Mental Health Professionals. Journal of Divorce & Remarriage, 1-22. [link]
Bookwala, J. (2005). The role of marital quality in physical health during the mature years. Journal of aging and health, 17(1), 85-104. [link]
Borna, M. M. A., Hasanabadi, H., & Ghanbari, H. B. A. (2016). Appraisal of Effectiveness and Comparison of Emotional-Focused Therapy (EFT) and Reality Therapy on Marital Satisfaction of Couples. Journal of Clinical Psychology, 7(4), 37-44. [link]
Boszormenyi-Nagy, I. (2013). Between give and take: A clinical guide to contextual therapy: Routledge. [link]
Busby, D. M., Christensen, C., Crane, D. R., & Larson, J. H. (1995). A revision of the Dyadic Adjustment Scale for use with distressed and nondistressed couples: Construct hierarchy and multidimensional scales. Journal of Marital and Family Therapy, 21(3), 289-308. [link]
Crowley, A. K. (2010). The relationship of adult attachment style and interactive conflict styles to marital satisfaction. Texas A & M University. [link]
Dalgleish, T. L., Johnson, S. M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M. F., Wiebe, S. A., & Tasca, G. A. (2015). Predicting change in marital satisfaction throughout emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 41(3), 276-291. [link]
Dankoski, M. E., & Deacon, S. A. (2000). Using a feminist lens in contextual therapy. Family Process, 39(1), 51-66. [link]
Delavar, a. (2016). Research Method in Psychology and Educational Sciences. Edit. [link]
Doherty, W. J. (2020). Public policy and systemic family therapy for couples. The Handbook of Systemic Family Therapy, 3, 533-549. [link]
Eshaghi, M., Mohebbi, S. F., Parvin, S., Mohammadi, F., & Fariborz, M. (2013). Evaluating Social Factors Affecting Women's Divorce Request in Tehran. Women in Development & Politics, 1391(3), 97. [persian]. [link]
Frye, N., Ganong, L., Jensen, T., & Coleman, M. (2020). A Dyadic Analysis of Emotion Regulation as a Moderator of Associations Between Marital Conflict and Marital Satisfaction Among First-married and Remarried Couples. Journal of Family Issues, 41(12), 2328-235. [link]
Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (1996). Educational research: An introduction. Longman Publishing, translated by; Nasr, Ahmadreza; Arizi, Hamidreza; Pakseresht, Mohammad Jafar; Baghery Khosro; Alamatsaz, Mohammad Hasan(Shahid Beheshti University), Organization for the Study and Compilation of Science Books. (2016). [link]
Gangamma, R., Bartle‐Haring, S., & Glebova, T. (2012). A study of contextual therapy theory's relational ethics in couples in therapy. Family Relations, 61(5), 825-835. [link]
Glasser, W. (2000). Counseling with Choice Theory, The New Reality Therapy. In: New. [link]
Goldenberg, H., & Goldenberg, I. (2012). Family therapy: An overview Cengage learning. Translated by Hamid Reza Hossein Shahi Barvati, Siamak Naqshbandi, and Elham Arjmand. (1389), Tenth edition, Tehran: Ravan Publishing. [Persian].[link]
Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). The seven principles for making marriage work: A practical guide from the country's foremost relationship expert: Harmony. [link]
Grames, H. A., Miller, R. B., Robinson, W. D., Higgins, D. J., & Hinton, W. J. (2008). A test of contextual theory: The relationship among relational ethics, marital satisfaction, health problems, and depression. Contemporary Family Therapy, 30(4), 183-198. [link]
Greenberg, L., Warwar, S., & Malcolm, W. (2010). Emotion‐focused couples therapy and the facilitation of forgiveness. Journal of Marital and Family Therapy, 36(1), 28-42. [link]
Hagedoorn, M., Van Yperen, N. W., Coyne, J. C., van Jaarsveld, C. H., Ranchor, A. V., van Sonderen, E., & Sanderman, R. (2006). Does marriage protect older people from distress? The role of equity and recency of bereavement. Psychology and Aging, 21(3), 611. [link]
Halchuk, R. E. (2012). Functional and structural neural effects of emotionally focused therapy for couples. Université d'Ottawa/University of Ottawa. [link]
Hargrave, T. D., & Pfitzer, F. (2004). The new contextual therapy: Guiding the power of give and take: Routledge. [link]
Harper, C., & Snowden, M. (2017). Environment and society: Human perspectives on environmental issues: Taylor & Francis. [link]
Harway, M. (2004). Handbook of couples therapy: John Wiley & Sons. [link]
Huberty, C. J. (2002). A history of effect size indices. Educational and Psychological Measurement, 62(2), 227-240. [link]
Hulst, A. E. S., & Sibley, D. S. (2018). Contextual Therapy for Family Health: Clinical Applications: Routledge. [link]
Jessee, A., Mangelsdorf, S. C., Wong, M. S., Schoppe-Sullivan, S. J., Shigeto, A., & Brown, G. L. (2018). The role of reflective functioning in predicting marital and co-parenting quality. Journal of Child and Family Studies, 27(1), 187-197. [link]
Johnson, S. (2002). Emotionally focused couple therapy: Creating secure connections. translate by Bahrami, Fatemeh. Azarian, Zahra. Etemadi, Ozra. SamadiShahin. Mirzadeh, Minoo. (2012), Danje. [persian]. [link]
Johnson, S. (2004). The practice of emotionally focused marital therapy. New York: Brunner. In: Routledge. [link]
Johnson, S. M. (2019). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection: Routledge. [link]
Johnson, S. M., & Whiffen, V. E. (2003). Attachment processes in couple and family therapy: Guilford Press. [link]
Johnson, S., & Zuccarini, D. (2010). Integrating sex and attachment in emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 36(4), 431-445. [link]
Karantzas, G. C., Feeney, J. A., & Wilkinson, R. (2010). Is it less more? Confirmatory factor analysis of the Attachment Style Questionnaires. Journal of Social and Personal Relationships, 27(6), 749-780. [link]
Keshavarz Afshar, H., Etemadi, A., Ahmadi, K., & Poor, E. (2014). The Comparison between Effectiveness of Personal Constructs Analysis Model and Emotionally-Focused Therapy on Marital Satisfaction. Family Counseling and Psychotherapy, 3(4), 613-641. [link]
Khojasteh Mehr, R., Ahmadi Ghozlojeh, A., Sodani, M., & Shirali Nia, K. (2015). The effectiveness of Fairness-based Contextual and brief integrative couples counseling on emotional intimacy and marital quality of couples. the university of Ahvaz.Department of Counseling, degree of Doctor of in Counseling. [persian]. [link]
Khojasteh Mehr, R., Sobhani joo, s., & Rajabi, g. (2014). the direct and indirect effect of perspective-taking on marital quality: testing a mediation model. JOURNAL OF PSYCHOLOGY (TABRIZ UNIVERSITY), 8(32). [persian]. [link]
Kianipour, F., & Aminiha, A. (2020). The effectiveness of emotion-focused couple therapy on emotional divorce and the quality of the relationship with the spouse's family. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 9(2), 195-212. [persian]. [link]
Lively, K. J., Steelman, L. C., & Powell, B. (2010). Equity, emotion, and household division of labor response. Social psychology quarterly, 73(4), 358-379. [link]
Long, L., & Yang, M. (2007). Counseling and treatment issues in the couple. Translated by Ali Mohamad Nazari, (2018). Tehran: Avaye Noor Publisher. [link]
Lucas, T., Parkhill, M. R., Wendorf, C. A., Olcay Imamoglu, E., Weisfeld, C. C., Weisfeld, G. E., & Shen, J. (2008). Cultural and evolutionary components of marital satisfaction: A multidimensional assessment of measurement invariance. Journal of cross-cultural psychology, 39(1), 109. [link]
Mauldin, G. R. (2003). “Forgive and forget”: A case example of contextual marital therapy. The Family Journal, 11(2), 180-184. [link]
McPhee, D. P., Austin, K. L., & Eichenberger, L. R. (2019). Using Contextual Therapy to Treat Depression with Couples. The American Journal of Family Therapy, 47(5), 275-292. [link]
Miles, J., & Banyard, P. (2007). Understanding and using statistics in psychology: A practical introduction: Sage. [link]
Mosavi, F., Eskandari, H., & Bagheri, F. (2018). Therapy and Emotion-focused therapy on Relationship Quality and Marital Satisfaction in betrayed Women in Tehran. 2, 6(6), 141-157. [persian]. [link]
Munsch, C. L. (2018). Correction: “Her Support, His Support: Money, Masculinity, and Marital Infidelity” American Sociological Review 80 (3): 469–95. American Sociological Review, 83(4), 833-838. [link]
Nilforooshan, P., Ahmadi, A., Fatehizadeh, M., Abedi, M., & Ghasemi, V. (2014). The Simultaneous Effects of General Factor of Personality and Attachment Dimensions on Marital Quality. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 4(3), 473. [persian]. [link]
Perry, B. J. (2004). The relationship between equity and marital quality among Hispanics, African Americans, and Caucasians. The Ohio State University. [link]
Rice, L., & Phillip, G. (1996). Intimate relationship marriage and family. California: Cole. [link]
Robles, T. F., Slatcher, R. B., Trombello, J. M., & McGinn, M. M. (2014). Marital quality and health: A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 140(1), 140. [link]
sanai zaker, B., Barati, T., & Bustani, A. (2008). Family and marriage scales. Besat Publications. [persian]. [link]
Shirali Nia, K. (2012). The effectiveness of advanced cognitive-behavioral couple therapy and emotion-focused couple therapy on reducing depression, emotional regulation, and communication intimacy of couples referring to counseling centers in Ahvaz. Ph.D. Thesis in Psychology, Department of Counseling(Faculty of Educational Sciences and Psychology), Shahid Chamran University of Ahvaz. [persian]. [link]
Snyder, D. K., Baucom, D. H., & Gordon, K. C. (2007). Treating infidelity: An integrative approach to resolving trauma and promoting forgiveness. Infidelity: A practitioner's guide to working with couples in crisis. New York, NY: Routledge. [link]
Sprecher, S. (2001). Equity and social exchange in dating couples: Associations with satisfaction, commitment, and stability. Journal of Marriage and Family, 63(3), 599-613. [link]
Stauffer, J. R. (2011). Dialogue in the navigation of loyalty dynamics between and across the generations. Journal of family psychotherapy, 22(2), 83-96. [link]
Stevens, J. P. (2012). Applied multivariate statistics for the social sciences: Routledge. [link]
Szczygieł, D., Buczny, J., & Bazińska, R. (2012). Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personality and Individual Differences, 52(3), 433-437. [link]
Troxel, W. M. (2006). Marital quality, communal strength, and physical health. The University of Pittsburgh. [link]
van der Meiden, J., Verduijn, K., Noordegraaf, M., & van Ewijk, H. (2020). Strengthening connectedness in close relationships: a model for applying contextual therapy. Family Process, 59(2), 346-360. [link]
Wareham, J., Boots, D. P., & Chavez, J. M. (2009). Social learning theory and intimate violence among men participating in a family violence intervention program. Journal of Crime and Justice, 32(1), 93-124. [link]
Yousefi, N. (2012). Psychometric Properties of the Revised Dyadic Adjustment Scales (RDAS). Research in Clinical Psychology and Counseling, 1(2), 183. [persian]. [link]
Zahrakar, K., Hezarosi, B., Mohsenzadeh, F., & Tajikesmaili, A. (2019). Underlying factors of emotional divorce in socio_ cultural context of Karaj. Journal of Family Counseling & Psychotherapy, 9(1), 125-142. [persian]. [link]
Zuccarini, D., Johnson, S. M., Dalgleish, T. L., & Makinen, J. A. (2013). Forgiveness and reconciliation in emotionally focused therapy for couples: The client change process and therapist interventions. Journal of Marital and Family Therapy, 39(2), 148-162. [link]