مقابله با سرقت ادبی

نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده  پیرو کمیته اخلاق انتشار (COPE) است و با بالاترین استانداردهای اخلاقی پیرو قوانین اخلاقی مطابقت دارد.

نشریه مشاوره و روان درمانی خانواده  مقالات ارسالی را جهت پیشگیری از سرقت ادبی از طریق توسط https://hamyab.sinaweb.net/ بررسی می کند.