فرایند پذیرش مقالات

روند بررسی مقالات شامل بررسی نخست شورای هیئت تحریریه، بررسی ساختاری، ویرایش نخست نویسنده، داوریت خصصی و روش‌شناختی، ویرایش پایانی نویسنده و رای تعیین‌کنندۀ رد یا پذیرش از سوی شورای مذکور است، این روند دست‌کم شش ماه طول کشیده و استثنایی مشمول آن نیست.