دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شهریور 1399، صفحه 1-300 

فراترکیب

مؤلفه‌های کیفیت زندگی زناشویی: یک مطالعه فراترکیب

صفحه 45-68

10.22034/fcp.2020.61648

فاطمه نعمتی سوگلی تپه؛ کیوان صالحی؛ فاطمه السادات رحیمی؛ محمد خالدیان


مطالعه موردی

اثربخشی زوج درمانی آدلری بر ناسازگاری زناشویی؛ یک مطالعه موردی در شهر تهران

صفحه 91-124

10.22034/fcp.2020.61728

ملیحه قاسمی؛ فرشاد محسن زاده؛ عزیز الله تاجیک اسماعیلی


پژوهش ترکیبی؛ کمی و کیفی

فراهم آوری و ارزیابی اثربخشی دستنامۀ توانگر سازی مشاورین طلاق بر پایۀ آسیب شناسی مشاوره های طلاق در سازش درخواست‌کنندگان طلاق

صفحه 237-270

10.22034/fcp.2020.61747

الیاس بیگدلی؛ کیومرث فرحبخش؛ حسین سلیمی بجستانی؛ عبداله معتمدی شلمزاری؛ طاهره الهی