هم‌سنجی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی-رفتاری و زوج‌درمانی پذیرش و تعهد بر بی‌رمقی زناشویی و تنیدگی پس ضربه‌ای زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

2 دانشیارگروه روان شناسی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

به‌کارگیری مداخلات فراخور برای کاهش اثرات منفی خیانت زناشویی ارج فراوانی دارد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر هم‌سنجی کارایی زوج‌درمانی شناختی رفتاری و زوج‌درمانی  پذیرش و تعهد بر بی‌رمقی زناشویی و تنیدگی پس ضربه‌ای زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی بود. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده همه زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی منطقه غرب تهران در سال 1398 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 45 نفر انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه زوج‌درمانی شناختی رفتاری، زوج‌درمانی  پذیرش و تعهد و گروه گواه گمارش شدند. آزمودنی‌های گروه‌ شناختی رفتاری و گروه پذیرش و تعهد هرکدام به‌صورت جداگانه طی دوازده جلسه و یک‌بار در هفته به مدت 90 دقیقه تحت آموزش قرار گرفتند. طی این مدت گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. همه آزمودنی‌ها قبل و بعد از پژوهش به پرسشنامه بی‌رمقی زناشویی ((Pines, 1996  و تنیدگی پس ضربه‌ای (Foa, Riggs, Dancu, & Rothbaum, 1993)  پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که هر دو درمان تأثیر معناداری بر بی‌رمقی بدنی (64/ 7 ;F=002/ 0P=)، بی‌رمقی هیجانی (07/ 19 ;F=001/ 0P=)، بی‌رمقی روانی (42/ 16 ;F=001/ 0P=) و تنیدگی پس ضربه‌ای (72/ 65 ;F =001/ 0P=) داشتند. همچنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در بی‌رمقی زناشویی وجود نداشت (05/0<p) ولی در تنیدگی پس ضربه‌ای تفاوت دو گروه معنادار بود و نتایج به نفع گروه زوج‌درمانی پذیرش و تعهد بود (05/0p <). بر اساس نتایج حاضر، می‌توان دریافت که زوج‌درمانی شناختی رفتاری و زوج‌درمانی  پذیرش و تعهد بر بی‌رمقی و تنیدگی پس ضربه‌ای زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی مؤثر است؛ بر این اساس پیشنهاد می‌شود متخصصین مشاوره روان‌شناختی خانواده از این روش‌های زوج‌درمانی برای کاهش اثرات خیانت زناشویی بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Acceptance and Commitment Couple Therapy on the Couple Burnout and Post-traumatic Stress of Women Affected by Marital Infidelity

نویسندگان [English]

  • Tachara Roohi Karimi 1
  • Mahmoud Shirazi 2
  • Gholam Reza Sanagouye Moharrer 3
1 Department of psychology, Islamic Azad University, Zahedan branch, Zahedan, Iran
2 Associate Professor, Department Of Psychology, University Of Sistan and Baluchestan, Zahedan, iran
3 Assistant Professor, Departement of Psychology, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

It is important to use appropriate interventions to reduce negative effects of marital Infidelity. Therefore, the aim of this study was to comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral couple therapy and acceptance and commitment couple therapy on marital burnout and post-traumatic stress in women affected by infidelity. The statistical population of the study consisted of all women affected by infidelity in the west region of Tehran in 2019. Forty-five women selected by purposeful sampling and then randomly assigned to one of the three groups, including the cognitive-behavioral couple therapy group, the acceptance and commitment couple therapy's group, and the control group. Participants in the cognitive-behavioral couple therapy group as well as the acceptance and commitment therapy group received 12 90-minutes weekly sessions of therapy, while the control group received no intervention. All participants completed the marital burnout (Pines, 1996) and the post-traumatic stress questionnaires (Foa, Riggs, Dancu, & Rothbaum, 1993) at pre/post intervention. Data were analyzed using covariance analysis. The results was show that both cognitive-behavioral couple therapy and acceptance and commitment couple therapy had a significant effect on physical burnout (P= 0.002; F=7.64), emotional burnout (P= 0.001; F=19.07), mental burnout (P= 0.001; F=16.42), and post-traumatic stress (P= 0.001; F=65.72). Also, the results of Bonferroni post hoc test showed that there was no significant difference between the two groups in marital burnout (p>0.05), while, in terms of post-traumatic stress, the difference between the two groups was significant and the results were in favor of the acceptance and commitment couple therapy (p < 0.05). According to the results, it can say that cognitive-behavioral couple therapy, and acceptance and commitment couple therapy are effective on marital burnout and post-traumatic stress in women affected by marital infidelity. Therefore, we recommended that family psychological counseling specialists use these couple therapy methods to reduce the effects of marital infidelity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital infidelity
  • Marital Burnout
  • post-traumatic stress
  • Cognitive-Behavioral Couple Therapy
  • acceptance and commitment couple therapy
 Amani, A., Isanejad, O., & Alipour, E. (2018). Effectiveness of acceptance and commitment group therapy on marital distress, marital conflict, and optimism in married women visited the counseling center of Imam Khomeini Relief Foundation in Kermanshah. Shenakht journal of psychology & Psychiatry5(1), 42-64. [Persian].  [lin­­k]
Amidisimakani, R., Najarpourian, S. & Samavi, A. (2018). The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Boredom and Marital Commitment in Married Women. Research in Clinical Psychology and Counseling, 7(2), 55-68. [Persian]. [lin­­k]
Arabnejad, S., Birashk, B., & Abolmaali Alhosseini, K. H. (2014). The effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on increasing Marital Intimacy and decreasing Marital Conflicts between the Couples of Tehran. Journal of Social Issues & Humanities2(8), 89-93. [lin­­k]
Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. [lin­­k]
Atkins, D. C. (2003). Infidelity and marital therapy: Initial findings from a randomized clinicaltrial. Unpublished doctoral dissertation, University of Washington. [lin­­k]
Avani, M., ZareeiMahmoodAbadi, H. (2020). Investigation on the Reasons and Backgrounds of Women's Extramarital Relations from Men's Perspective: A Grounded Theory. Family Counseling and Psychotherapy, 10(1), 125-150. [Persian]. [lin­­k]
Azimifar, S., Fatheizadeh, M., Bahrami, F., Ahmadi, A., & Abedi, A. (2016). Comparing the effects of cognitive-Behavioral couple therapy & acceptance and commitment therapy on marital happiness of dissatisfied couples. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 3 (2), 56-81 [Persian][lin­­k]
Baucom, D. H., & Epstein, N. (2013). Cognitive-behavioral marital therapy. Routledge. [lin­­k]
Baucom, D.H., Snyder, D.K. & Gordon, K.C. (2009). Helping Couples GetPast the Affair: A clinician’s Guide. The Guilford Press. [lin­­k]
Bélanger, C., Laporte, L., Sabourin, S., & Wright, J. (2015). The effect of cognitive-behavioral group marital therapy on marital happiness and problem-solving self-appraisal. The American Journal of Family Therapy43(2), 103-118. [lin­­k]
Brown, E. M. (2013). Patterns of infidelity and its treatment. Routledge. [lin­­k]
Brown, S. M., Webb, A., Mangoubi, R., & Dy, J. G. (2015,). A SparseCombined Regression-Classification Formulation for Learning a PhysiologicalAlternative to Clinical Post-TraumaticStress Disorder Scores. In AAA, 1700-1706. [lin­­k]
Dattilio, F. M. (2009). Cognitive-behavioral therapy with couples and families: A comprehensive guide for clinicians. Guilford Press. [lin­­k]
De Stefano, J., & Oala, M. (2008). Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work. The Family Journal16(1), 13-19. [lin­­k]
Dugal, C., Bakhos, G., Bélanger, C., & Godbout, N. (2018). Cognitive-Behavioral Psychotherapy for Couples: An Insight into the Treatment of Couple Hardships and Struggles. In Cognitive Behavioral Therapy and Clinical Applications. IntechOpen. [lin­­k]
Ebadatpour, B., Navabinejad, S., Shafiabadi, A., & Falsafinejad, M. (2013). Formulation of a Pattern for Marital Burn out Based on Family Function, Individual Resilience, and Spiritual Beliefs. JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL MODELS AND METHODS, 4(13), 29-45. [Persian]. [lin­­k]
Fairbrother, N., Newth, S., & Rachman, S. (2005). Mental pollution: feelings of dirtiness without physical contact. Behaviour Research and Therapy,43, 121–130. [lin­­k]
Fincham, F. D., & May, R. W. (2017). Infidelity in romantic relationships. Current Opinion in Psychology13, 70-74. [lin­­k]
Fischer, M. S., Baucom, D. H., & Cohen, M. J. (2016). Cognitive‐behavioral couple therapies: Review of the evidence for the treatment of relationship distress, psychopathology, and chronic health conditions. Family Process55(3), 423-442. [lin­­k]
Foa, E. B., & Meadows, E. A. (1997). Psychosocial treatments for posttraumatic stress disorder: A critical review. Annual Review of Psychology48(1), 449-480. [lin­­k]
Foa, E. B., Riggs, D. S., Dancu, C. V., & Rothbaum, B. O. (1993). Reliability and validity of a brief instrument for assessing post‐traumatic stress disorder. Journal of Traumatic Stress6(4), 459-473. [lin­­k]
Gharagozloo, N,, Moradhaseli, M., & Atadokht, A. (2018). Comparing the effectiveness of face-to-face and virtual Cognitive-behavioral Couples Therapy on the Post-traumatic stress disorder in Extra-Marital Relations. JCR, 17 (65),187-210 [Persian] [lin­­k]
Glass, S. P., & Wright, T. L. (1997). Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. New York, NY: John Wiley & Sons. [lin­­k]
Gordon, K. C., Baucom, D. H., Snyder, D. K. & Dixon, L. J. (2008). Couple Therapy and the Treatment of Affairs. In Gurman, A, S, Clinical handbook of couple therapy (pp. 429-458). New York: Guilford Press. [lin­­k]
Gregg, J. A., Callaghan, G. M., Hayes, S. C., & Glenn-Lawson, J. L. (2007). Improving diabetes self-management through acceptance, mindfulness, and values: a randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology75(2), 336. [lin­­k]
Harris, C. (2018). Characteristics of Emotional and Physical Marital Infidelity That Predict Divorce (Doctoral dissertation, Alliant International University). [lin­­k]
Harris, R. (2009). ACT with love: stop struggling, reconcile differences, and strengthen your relationship with acceptance and commitment. New Harbinger Publications. [lin­­k]
Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications. [lin­­k]
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2011). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change. Guilford Press. [lin­­k]
Hofmann, S. G., & Asmundson, G. J. (2008). Acceptance and mindfulness-based therapy: New wave or old hat?. Clinical Psychology Review28(1), 1-16. [lin­­k]
Huston, T. (2009). What is love got to do with it? Why some marriage succeeds and other fails. Journal of Personal Relationship, 16 (3), 301-27. [lin­­k]
Jansen, J. E., & Morris, E. M. (2017). Acceptance and commitment therapy for posttraumatic stress disorder in early psychosis: A case series. Cognitive and Behavioral Practice24(2), 187-199. [lin­­k]
Kebritchi, A., & Mohammadkhani, S. (2016). The role of marital burnout and early maladaptive schemas in marital satisfaction between young couples. International Journal of Medical Research & Health Sciences5(12), 239-246. [lin­­k]
Khanjani veshki, S., Shafiabady, A., Farzad, V., & Fatehizade, M. (2017). A Comparison between the Effectiveness of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Acceptance and Commitment Couple Therapy on Conflicting Coupleâs Marital Intimacy in Isfahan. Knowledge & Research in Applied Psychology, 17(4), 31-40. [Persian]. [lin­­k]
Lingern, H. G. (2003). Marriage burnout. Retrieved. August11. [lin­­k]
McKay, M., Fanning, P., & Paleg, K. (2006). Couple skills: Making your relationship work. New Harbinger Publications. [lin­­k]
Mirzamani, S.M., Mohammadi, M.R., Mahmoudi-Gharaei,J., & Mirzamani, M.S. (2007). Validity of the PTSD Symptoms Scale Self report (Pss-SR) in Iran.Iranian Journal of Psychiatry, 2:120-123. [lin­­k]
Mohammadi, M., Sheykh Hadi Siruii, R., Garafar, A., Zahrakar, K., Shakarami, M., & Davarniya, R. (2017). Effect of Group Cognitive Behavioral Couples Therapy on Couple Burnout and Divorce Tendency in Couples. Armaghane Danesh21(11), 1069-1086. [Persian]. [lin­­k]
Monson, C. M., Fredman, S. J., Macdonald, A., Pukay-Martin, N. D., Resick, P. A., & Schnurr, P. P. (2012). Effect of cognitive-behavioral couple therapy for PTSD: A randomized controlled trial. Jama308(7), 700-709. [lin­­k]
Munsch, C. L. (2015). Her support, his support: Money, masculinity, and marital infidelity. American Sociological Review80(3), 469-495. [lin­­k]
Nazari, A. M. (2016). Prediction of marital burnout based on personality traits and sexual intimacy in married woman nurses in selected private hospitals in Tehran. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal6(3), 59-70. [lin­­k]
Pamuk, M., & Durmuş, E. (2015). Investigation of burnout in marriage. Journal of Human Sciences12(1), 162-177. [lin­­k]
Perkins-Porras L, Joekes K, Bhalla N, Sutherland C, Pollard M. (2015).Reporting of Posttraumatic Stress Disorder and Cardiac Misconceptions tionsFollowing Cardiac Rehabilitation. The Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention, 35 (4),238-245. [lin­­k]
Peterson, B. D., Eifert, G. H., Feingold, T., & Davidson, S. (2009). UsingAcceptance and Commitment Therapy to Treat Distressed Couples: A CaseStudy with Two Couples. Cognitive and Behavioral Practice, 16; 430-442. [lin­­k]
Pines, A. M. (1996). Couple burnout: Causes and cures, Routledge. [lin­­k]
Pines, A.M., Neal, M.B., Hammer, L.B., Icekson, T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. social psychology Quarterly, 74 (4), 361–86. [lin­­k]
Pirfalak, M., Sodani, M., Shafi Abadi, A. (2014). The Efficacy of Group Cognitive-Behavioral Couple’s Therapy (GCBCT) on the Decrease of Couple Burnout. Family Counseling and Psychotherapy, 4(2), 247-269. [Persian] [lin­­k]
Pokorska, J., Farrell, A., Evanschitzky, H., & Pillai, K. (2013). Relationshipfading in business-to-consumer context. In S. Sezgin, E. Karaosmanoglu, & A.B. Elmadag Bas (Eds.), EMAC: 42nd Annual European Marketing Academy Conference: Lost in translation. Istanbul: Turkey. [lin­­k]
Sahni, S. P., & Jain, G. (Eds.). (2018). Internet Infidelity: An Interdisciplinary Insight in a Global Context. Springer. [lin­­k]
Showani, E., Zahrakar, K., & Rasooli, M. (2016). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Reducing the Components of Couple Burnout in Veterans Spouses. Iranian Journal of War and Public Health8(2), 111-118. [lin­­k]
Warach, B., & Josephs, L. (2021). The aftershocks of infidelity: a review of infidelity-based attachment trauma. Sexual and Relationship Therapy36(1), 68-90. [lin­­k]