پیش بینی خوشنودی زناشویی بر پایه الگوهای ارتباطی، سبک های دل‌بستگی و نستوهی روان‌شناختی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

خوشنودی زناشویی برآیند عوامل چندگانه فردی، میان فردی و فرهنگی در پیوند زناشویی است. پژوهش حاضر باهدف پیش­بینی خوشنودی زناشویی بر پایه الگوهای ارتباطی، سبک­های دل‌بستگی و نستوهی روان­شناختی در دانشجویان متأهل دانشگاه کاشان انجام شد. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که جامعه آماری شامل دانشجویان متأهل دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 97-1396 بود و 217 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های رضایت زناشویی (1989 Enrich ;)، الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی (1984  CPQ ;)، سبک­های دلبستگی کولینز و رید (1990) و نستوهی روان­شناختی کوباسا (1997) استفاده شد. یافته­های همبستگی پژوهش نشان داد که خوشنودی زناشویی با الگوی ارتباطی سازنده متقابل(P≤001; R=0/491) ، سبک­ دل‌بستگی وابستگی (P≤005; R=0/152)، سبک نزدیک بودن(P≤001; R=0/203) ، و نستوهی روان­شناختی (P≤001; R=0/520) رابطه مستقیم و معنادار داشت. از طرفی، همبستگی خوشنودی زناشویی با الگوی ارتباطی اجتناب متقابل (P≤005; R=-0/147) و سبک دل‌بستگی اضطرابی (P≤001; R=-0/403) معکوس و معنادار بود. برآیندهای رگرسیون چند متغیره نشان داد که الگوهای ارتباطی، سبک­های دل‌بستگی و نستوهی روان­شناختی توانایی پیش­بینی خوشنودی زناشویی را داشتند. نرخ همبستگی چندگانه میان الگوهای ارتباطی، سبک­های دل‌بستگی و نستوهی روان­شناختی با خوشنودی زناشویی برابر با 676/0 بود و نرخ تعیین برابر 457/0 به دست آمد. بنابراین، با شناخت و غنی­سازی الگوی ارتباطی سازنده، سبک­های دل‌بستگی و نستوهی روان­شناختی می­توان خوشنودی زناشویی را در زوجین بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Marital Satisfaction Based on Communication Patterns, Attachment Styles and Psychological Hardiness

نویسندگان [English]

  • Sohrab Abdi zarrin 1
  • Maryam Sanei Taheri 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran
2 M.A in Educatinal Psychology, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Marital satisfaction is the result of multiple factors in marriage, which can be individual, interpersonal, and cultural. The purpose of this study was to predict of marital satisfaction based on communication patterns, attachment styles and psychological hardiness of married students of Kashan University. The research method was descriptive and correlation type that statistical population consisted of married students of Kashan University in academic year of 2017-18 and by random cluster sampling 217 samples were selected. Questionnaires were used for collecting data include Enrich marital satisfaction questionnaire (1989), Christensen & Salavi communication patterns questionnaire (CPQ-1984), Collins & Reid attachment style questionnaire (1990), and Kobasa psychological hardiness questionnaire (1979). The results of correlation analysis showed that there was a direct and significant relationship between marital satisfaction with mutual Constructive pattern (R=0/491; P ≤001), dependency attachment style (R=0/152; P ≤005), closeness attachment style (R=0/203; P ≤001), and psychological hardiness (R=0/520; P ≤001). Another side, there was indirect and significant correlation between marital satisfaction with mutual avoidance pattern (R=-0/147; P ≤005), and anxiety attachment style (R=-0/403; P ≤001). The results of multiple regression analysis showed that communication patterns, attachment styles and psychological hardiness could to predict of marital satisfaction. Multiple correlation coefficients between communication patterns, attachment styles, and psychological hardiness with marital satisfaction were 0.676, and the coefficient of determination was 0.457. Therefore, it's possible to improve on marital satisfaction in couples by recognizing and enriching the constructive communication pattern, attachment styles, and psychological hardiness.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Communication Patterns
  • Attachment Styles
  • Psychological Hardiness
Abbasi, M., Madani, Y., & Gholamali Lavasani, M. (2014). Teaching “Practical Application of Intimacy Relationship Skills” in a Group Format and its Effectiveness on Couples’ Communication patterns in Marriage Threshold couples,  Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 4, 2(14), 227-247. [Persian] [link]
Abu-ali, S., Bakhtirpour, S., & Makvandi, B. (2014). The relationship between religious attitudes and attachment styles with the marital satisfaction of working women in Omidieh, International Conference on Humanities and Behavioral Studies, Tehran. [Persian] [link]
Alinaghizadeh, M. (2014). Comparison of attachment styles, communication patterns and marital satisfaction of Behbahan working and housewives, Master thesis, Islamic Azad University (Marvdasht Branch). [Persian] [link]
Ansari, P. (2014). The relationship between maladaptive schemas, love styles and couples' communication patterns with marital quality, Master thesis, Razi University. [Persian] [link]
Banse, R. (2004). Adult attachment and marital satisfaction: Evidence for dyadic configuration effects. Journal of Social and Personal Relationships, 21(2), 273-282. [link]
Barzegar, E., & Samani, S. (2016). The mediating role of intimacy in the relationship between communication patterns and marital quality of life, Woman and Society, 7, 2(26), 115-128. [Persian] [link]
Behbahani Mondani Zadeh, A., & Homaei, R. (2020). The Relationship Stigma Infertility and Psychological Distress with Quality of Marital Relationship through the Mediation of Meta-Emotion in Infertile Women. Journal of Family Research, 16(1), 55-76. [Persian] [Link]. 
Cauchlin, John.P. (2013) The Demand/ withdraw Pattern of Communication as a Predictor of Marital Satisfaction over Time. Humanity Communication Research, 28, 1, 49-85. [link]
Christensen, a. & Heavey, C.L. (1990). Gender and social structure in the demand/withdraw pattern of marital conflict. Journal of Personality and Social Psychology, 59(1), 73-81. [link]
Colins. N. L. & Read, S. (1990). Adult attachment working model and relationship quality in dating couples. Journal of personality and social psychology, 58, 603-644. [link]
Cutler, I. L. (2009). The study of adult attachment styles, communication patterns, and relationship satisfaction in heterosexual individuals (Doctoral dissertation, Capella University). [link]
Darakhshan, D. (2019). The effectiveness of mindfulness training on marital quality of life and marital adjustment of methadone maintenance (MMT) addicts in Shahrekord. Journal of Recent Advances in Psychology, Educational Sciences, and Education, 2(12), 12-30. [Persian] [Link].
Diamond, R. M., Brimhall, A. S., & Elliott, M. (2018). Attachment and relationship satisfaction among first married, remarried, and post-divorce relationships. Journal of Family Therapy, 40, 111-127. [link]
Ebadatpour, B. (2000). Normative Questionnaire of Marital Communication Patterns in Tehran in the year of 1999-2000, Master thesis, Kharazmi University. [Persian] [link]
Etemadi, O., Jaberi, S., Jazaieri, R., & Ahmadi, S. (2014). Investigating the relationship between communicative skills, communicative patterns, conflict management styles, and marital intimacy in Isfahanian women, Sociology of Women, 5, 1(17). 63-74. [Persian] [link]
Farhadian, P. (2013). Predicting marital satisfaction based on communication patterns and intimacy dimensions, Master thesis, Islamic Azad University (Kermanshah Branch). [Persian] [link]
Fathi, E., Etemadi, A., Hatami, A., & Gourji, Z. (2013). The relationship between attachment styles, marital commitment, and marital satisfaction among married students of Allame Tabatabai University, Woman & Study of Family, 5, 18, 63-82.  [Persian] [link]
Fuadian, M. (2016). Comparison of Attachment Styles and Marital Satisfaction in Visual and Blind Men, Master thesis, Islamic Azad University (Shahrod Branch). [Persian] [link]
Ghanbarian, E., Keshavarz Afshar, H., Eskandari, N., & Saeedi, S. (2020). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on the life quality and the desire for divorce in newly married couples Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 9, 2(28), 31-52. [Persian] [link]
Ghorbani, N. (1996). Hardiness: The Existential Construct of Personality, Psychological Research, 3, 3 & 4, 76-92. [Persian] [link]
Golparvar, S., & Setayeshmanesh, M. (2014). Predicting of Marital Satisfaction based on Perfectionism in Married Women Students, Strategic Study of Women, 17, 65, 215-247. [Persian] [link
Gottman, J. M. & C. I. Notarious (2004). Marital in 20TH Century and Research and for 21st Century, Family Process, 41, 2, 159-197. [link]
Hamidi, F. (2007). A study on the relationship between attachment styles and marital satisfaction in married students of Teacher Training University, Journal of Family Research, 3, 9, 443-453. [Persian] [link
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52(3), 511–524. [link]
Hosseini, F., & Alavi Langeroodi, S. K. (2018). The role of attachment styles and marital satisfaction on sexual satisfaction through the mediation of love among married, Women's Study Sociological & Psychological, 15, 3 (52). [Persian] [link]
Hosseini, Z. (2012). Investigating the Relationship between Attachment Styles and Depression on Marital Satisfaction by Mediation of Conflict Resolution Methods, Master thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian] [link]
Johari, J. (2013). Evidence of a strong psychological relationship, perceived stress, and social support with marital adjustment, Master thesis, Razi University. [Persian] [link]
Kianipour, F., & Aminiha, A. (2020). The effectiveness of emotion-focused couple therapy on emotional divorce and the quality of the relationship with the spouse's family. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 9(2), 195-212. [Persian] [Link].
Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of personality and social psychology, 37(1), 1-11. [link]
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610. [link]
Láng, A. (2010). Attachment and emotion regulation–clinical implications of a non-clinical sample study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 674-678. [link]
Maddi, S. R. (2006). Hardiness: The courage to grow from stress. The Journal of Positive Psychology, 1(3), 160-168. [link]
Maddi, S. R., & Khoshaba, D. M. (1994). Hardiness and mental health. Journal of Personality Assessment, 63(2), 265-274. [link]
Martorell, G., Papalia, D., & Feldman, R. (2014). A Childs world: infancy through adolescence. New York: McGraw-hill. [link]
Moein, L., Ghiasi, P., & Masmoei, R. (2011). Relationship between Psychological Hardiness and MaritalWoman & Society, 2, 8, 163-190. [Persian] [link]
Nazari, M. A. (2019). Fundamentals of Couples Therapy and Family Therapy, Elm Publication, Tehran. [Persian] [link]
Olson, D. H., & Defrain, J. (2014). Marriages & families intimacy, diversity and strengths (8th Ed). New York: McGraw-Hill. [link]
Olson, D. H., & Fowers, B. J. (1993). Five types of marriage: An empirical typology based on ENRICH. The Family Journal, 1(3), 196-207. [Link]
Oulia, N., Fatehizadeh, M., & Bahrami, F. (2019). Marital Enrichment Training, Danjeh Publication, Tehran. [Persian][link]
Pakdaman, Sh. (2001). Investigating the Relationship between Attachment and Social Desire in Adolescents, Doctoral dissertation, University of Tehran. [Persian] [link]  
Parvandi, A,. Arefi, M,. & Moradi, A. (2016). The role of family functioning and couples communication patterns in marital satisfaction, FPCEJ, 2(1), 54-65. [Persian] [link]  
Porzor, P., Abolghasemi, A., & Banidost, A. (2014). The relationship between psychological hardiness and optimism and marital satisfaction of women, The National Congress of Family Psychology is a step in drawing the desired pattern for the family, Ahvaz, Iran. [Persian] [link
Reisipour, Z. (2013). Investigating the Relationship between Attachment Styles and Self-esteem with Marital Satisfaction in married students of Hormozgan University, Master Thesis, Hormozgan University. [Persian] [link]
Rosen-Grandon, J. R., Myers, J. E., & Hattie, J. A. (2004). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes, and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 82(1), 58-68. [link]
Saatchi, M., Kamkari, K., & Asgarian, M. (2016). Psychological Tests, Virayesh Publication, Tehran. [Persian] [link
Schilling, E. A., Baucom, D. H., Burnett, C. K., Allen, E. S., & Ragland, L. (2003). Altering the course of marriage: The effect of PREP communication skills acquisition on couples' risk of becoming maritally distressed. Journal of family psychology, 17(1), 41- 53. [link]
Seidi, M. S., Falah Tafti, A., Sadeghi, M. A., & Rezaie, Kh. (2013). The role of marital attachment style in family hardiness, Family Health, 2, 1, 39-47. [Persian] [link]
Shoa Kazemi, M. (2010). The Study of Relationship between Communication Models and Couple Satisfaction, Women's Study Sociological & Psychological, 8, 1 (23), 57-70. [Persian] [link]
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon. [link]  
Tan, K., Jarnecke, A. M., & South, S. C. (2017). Impulsivity, communication, and marital satisfaction in newlywed couples. Personal Relationships, 24(2), 423-439. [link]
Tebyaninya, L. (2010). Investigating the Relationship between Communication Patterns, Distinction, Defense Styles, and Attachment Styles with Marital Satisfaction, Master thesis, University of Science and Culture. [Persian] [link]   
Teimoori Asfichi, A., Gholamali Lavasani, M., & Bakhshayesh, A. R. (2013). Predicting marital satisfaction based on attachment and self-discrimination styles, Journal of Family Research, 8, 4 (32), 441-463. [Persian] [link]
Thanaguee, M., Janbozorg, M., & Mahdavian, A. (2011). Relationship between Marital Satisfaction and Communication Patterns of Couples, Islam & Psychology, 5, 9, 57-77. [Persian] [link]