نقش میانجی سبک زندگی در رابطه نظام‌های مغزی- رفتاری و ساماندهی شناختی هیجان با خوشنودی زناشویی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 روان شناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه روان شناسی بالینی و سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی به کاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

خوشنودی زناشویی تا اندازه فراوانی روشنگر کیفیت رابطه زناشویی زوجین و ضامنی برای ماندگاری آن است. بااین‌حال متغیرهای گوناگونی می­تواند بر آن تأثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر آشکار ساختن نقش میانجی سبک زندگی در رابطه نظام­های مغزی- رفتاری و ساماندهی شناختی هیجان با خوشنودی زناشویی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با به‌کارگیری تحلیل مسیر بود. جامعه آماری افراد متأهل شهر تهران (مناطق 3، 6، 12، 1 در پاییز و زمستان 1398) بود که تعداد 150 نفر به‌صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت‌ بودند از: شاخص خوشنودی زناشویی  (1992) Hudson ، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی  Gary Wilson Questionnaire  (2003)  ، سنجه ساماندهی شناختی هیجان Garnefske & Kraaij  (2006) و پروفایل سبک زندگی ارتقادهنده سلامت Walker  (1987). روش تحلیل داده­ها آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه 25 و  AMOS نسخه 24 بود. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که نظام بازداری رفتاری با خوشنودی زناشویی رابطه منفی و معنادار دارد (01/0 >P و 31/0-=r) و راهبردهای غیر انطباقی ساماندهی شناختی هیجان با خوشنودی زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد (05/0 >P و 15/0=r). همچنین نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که نظام فعال­سازی رفتاری (01/0 >P و 25/0-=β) و ساماندهی انطباقی شناختی هیجان (01/0 >P و 20/0-=β) به‌واسطه سبک زندگی بر خوشنودی زناشویی تأثیر معناداری دارند. تااندازه‌ای نتایج روشنگر این بود که سبک زندگی نقش واسطه معنادار اثرات متغیرهای زیستی و روان­شناختی بر خوشنودی زناشویی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Lifestyle in Relation between Brain - Behavioral Systems and Cognitive Emotion Regulation with Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Masoud Rezvanhasanabad 1
  • Abolghasem Khoshkonesh 2
  • Ebrahim Alizade 3
1 Clinical Psychology and Health, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Clinical and Health Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Applied Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Marital satisfaction a large extent reflects the quality of the couple's marital relationship and the guarantor of its permanence. However, different variables can affect it. The purpose of this study was to determine the mediating role of lifestyle in the relationship between brain-behavioral systems and cognitive emotion regulation with marital satisfaction. The research method was descriptive-correlational using path analysis. The statistical population of married people in Tehran (regions 3, 6, 12, 1 in autumn and winter of 2018) that 150 people selected available. The research instruments include: Index of Marital Satisfaction Gary Wilson (2003), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire of Garnefske & Kraaij (2006) Health-Promoting Lifestyle Profile of Walker (1987). The data analysis method was the Pearson correlation test and structural equation analysis using SPSS software version 25 and AMOS version 24. Pearson correlation results showed that the behavioral inhibition system had a negative and significant relationship with marital satisfaction (P < 0.01 and r= -0/31) and non-adaptive cognitive emotion regulation strategies had a positive and significant relationship with marital satisfaction (P < 0.05 and r= 0/15). Also, the results of structural equation analysis showed that behavioral activation system (P < 0.01 and β= -0/25) and adaptive strategies of cognitive emotion regulation had significant effect on marital satisfaction (P < 0.01 and β= -0/20) by the mediator of Lifestyle. To some extent, the results indicated that lifestyle played a significant mediating role in the effects of biological and psychological variables on marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • lifestyle
  • cognitive emotional regulation and brain-behavioral systems