پیش‌بینی خوشنودی زناشویی بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

کامیابی خانواده و روابط زوجی از ازدواج بهنگام و آگاهانه و انتخاب همسر با سنجه‌های درست اثر می‌پذیرد. در این پژوهش بر پایه پختگی هیجانی و نگرش به پیوند زناشویی در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار خوشنودی زناشویی پیش‌بینی‌شده است. با به‌کارگیری روش توصیفی و بهره‌گیری از همبستگی و رگرسیون، یک نمونه 197 نفری زن و مرد متأهل با حداقل 5 و حداکثر 10 سال زندگی مشترک که به صورت در دسترس انتخاب‌شده بودند، موردبررسی نهاده شد. از پرسشنامه­های خوشنودی زناشویی اینرچ (Olson & Fowers, 1989) نگرش به پیوند زناشویی (Bratton and Rozen, 1998) و پختگی هیجانی (Singh and Bahargawa, 1974)برای داده گیری استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی، همبستگی و رگرسیون تحلیل‌شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که میان سن ازدواج زنان و مردان در دو عامل موردبررسی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد P≥ 0/05).) نگرش به پیوند زناشویی و مؤلفه بدبینی در هر چهار گروه موردبررسی خوشنودی زناشویی را پیش‌بینی می‌کنند. با افزایش سن ازدواج در هر چهار گروه نگرش بدبینانه به ازدواج کاهش می­یابد. رویهمرفته می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش سن،ازدواج نگرش به پیوند زناشویی در زنان کاهش و واقع‌گرایانه می‌شود، ضمن آنکه استواری هیجانی افزایش می‌یابد. در مردان با افزایش سن ازدواج نگرش به پیوند زناشویی افزایش و نگرش بدبینانه کاهش می‌یابد. افزایش سن ازدواج در هر چهار گروه با کاهش ازدواج سنتی و افزایش ازدواج نوین همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Marital Satisfaction Based on Emotional Maturity and Attitude to Marriage between Men and Women with Early and Normal Age Marriage

نویسندگان [English]

  • Zahra Gholami 1
  • Bager Sanai 2
  • Alireza Kiamanesh 2
  • Kianoosh Zahrakar 3
1 PhD Student Department of counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
2 Professor of Kharazmi University, School of Psychology and Education, Department of Counseling, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Kharazmi University, School of Psychology and Education, Department of Counseling, Tehran, Iran
چکیده [English]

Emotional maturity and attitudes toward marriage in men and women have an effect on marital satisfaction and couples relationship. The aim of this study was to predict marital satisfaction based on emotional maturity and attitudes toward marriage in men and women with early and normal age marriage. Using a descriptive method with correlation and regression analysis, a convenience sample of 197 married men and women with a minimum of five and a maximum of 10 years of cohabitation investigated. Data collected by the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire (Olson & Fowers, 1989) Attitudes toward Marriage (Bratton and Rozen, 1998) and Emotional Maturity (Singh and Bahargawa, 1974). Data analyzed using the t-test, correlation, and regression. Findings show that there is no significant difference between the ages of marriage of both genders in the two factors studied (P≥ 0.05). Attitudes toward marriage and one of the components (pessimism) in all four groups predict marital satisfaction. Pessimistic attitudes toward marriage decrease with the age of marriage in all four groups. In general, it can be concluded that with increasing the age of marriage, the attitude towards marriage among women decreases, realistic attitudes, and emotional maturity increases. For men by increasing the age of marriage attitude towards marriage and pessimistic attitudes decrease. As the age of marriage of four group's increases, the percentage of traditional marriages increased and modern marriages decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage age
  • marital satisfaction
  • emotional maturity
  • attitude to marriage
Ahmadi, K., et al. (2005). Investigating the status of marriage and marital adjustment among IRGC employees. Military Medicine, 7 (2), 152-141. (Persian). (link).
Amato, P. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of marriage and family, 62(4) (1269-87). {link}
Assadollah Tuyserkani, M. (2017). Investigating the relationship between marital satisfaction of women and demographic variables related to marriage with life expectancy in Iranian culture. Al-Zahra University, International Conference on the Culture of Psychological Pathology and Education, 1(Persian). [link]
Becker, G., et al. (1977). An Economic Analysis of Marital Instability. Journal of Political Economy, 85(6): 1141-87[link]
Bhagat, V., et al. (2016). The emotional maturity of medical students impacting their adult learning skills in a newly established public medical school on the east coast of the Malaysian Peninsula. Published online 2016 Oct 14. [link]
Braaten, E. B. and L. A. Rozen (1998). Development and validation of the Marital Attitude Scale. Journal of Divorce & Remarriage, 29, 83-92. [link]
Brown (2001). The relationship between attachment styles, interpersonal trust, and the marital attitudes of college students. Doctoral Dissertation. Seton Hall University:  [link]
Büchler, A. and C. Schlatter (2013). Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws A Comparative Survey. JAMAL Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law, 1[link]
Olson, D. et al. (1987). Counselor’s manual for PREPARE/ENRICH. (Revised edition). Minneapolis‚ MN‚ PREPARE/ENRICH‚ Inc. {link}
Ebrahimi, H. and C. Fakhraee (2013). Investigating the social factors associated with early marriage in Naghadeh city. Sociological Studies, Year 6, No. 21, winter 2013, pp. 110-93. (Persian). [link]
Entezari, A., Ghiasvand, Ahmad, & Abbasi. (2018). Factors affecting the increase of youth marriage age in Tehran. Welfare and Social Development Planning, 9 (34), 201-269. (2018). Factors affecting the increase of youth marriage age in Tehran. Welfare and Social Development Planning, 9 (34), 201-269.: 201-269. [link]
Fanny, M. (2014). Investigating the attitude of girls towards marriage and the factors affecting it among female students of the Ferdowsi University of Mashhad, Master Thesis, Faculty of Social Sciences, University of Social Sciences (Persian). [link]
Gashki, S. (2016). Investigating the effectiveness of premarital education in the form of communication imagery on the expectation of marriage and the attitude towards the marriage of female students on the eve of the marriage of Kurdistan University, Master's Thesis in Counseling, Family Tendency, Counseling Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University (Persian). [link]
Heydari, H., et al. (2009). Discovering the Factors Affecting Divorce in Early Childbirth: A Systematic Quality Study. Journal of Behavioral Sciences Research, 17 (2): 323-314(Persian). [link]
Hippen, K. A. (2016). Attitudes toward Marriage and Long-term Relationships across Emerging Adulthood. Thesis, Georgia State University, 2016. [link]
Imhonde, H., et al. (2008). Effective communication, Educational qualification, and age as determinants of marital satisfaction among newly wedded couples in a Nigerian university. Pakistan journal of social sciences, 5(5): 433-437. [link]
Jaisri, M. and M. I. Joseph (2013). Marital Adjustment and Emotional Maturity among Dual-Career Couples. Guru Journal of Behavioral and Social Sciences, 1 (2.  [link]
Jensena, R. and R. Thornton (2010). Early female marriage in the developing world. a Department of Public Policy, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA Published online: 18 Jun 2010. [link]
Jiang, H., et al. (2015). Family functioning, marital satisfaction, and social support in hemodialysis patients and their spouses. Stress Health, 31(2), 166-74. [link]
Khatibi, S. (2013). Comparison of marital satisfaction, differentiation, and communication patterns in similar and inclined couples. Master Thesis in Clinical Psychology - Family Therapy, Faculty of Humanities, University of Science and Culture. (Persian). [link]
Khojasteh, M., et al. (2016). Married students' attitudes toward marriage: a qualitative study, Journal of Psychiatry, 4, 2(Persian). [link]
Lampard, R. (2013). Age at marriage and the risk of divorce in England and Wales. Demographic Research,1; 29:167-202. [link]
Lehrer and L. Evelyn (2006). Age at marriage and marital instability: revisiting the Becker-Landes -Michael hypothesis. IZA Discussion Papers, No. 2166, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, the University of Illinois at Chicago and IZA Bonn This Version is available at. [link]
Madanian, L. and S. M. S. M. Shafeq (2013). Marital Satisfaction and Demographic Traits in an emigrant Sample: Rasch Analysis  Procedia - Social and Behavioral Sciences 107 (2013) 96 – 103, Evaluation of Learning for Performance Improvement International Conference, Malaysia, 25 – 26 February 2013. [link]
Mahmoudian, H. (2004). Increasing Marriage Age: A Study of Supporting Factors. Social Science Letter, 24: 27-54. [link]
Mamsamba, J. and R. Bomar Mendez (2019). Social and cultural factors perpetuating early marriage in the rural Gambia: an exploratory mixed methods study [version 1. peer review: 1 approved], Europe PMC, Preprint from F1000Res, 21 Nov 2019, [link]
Mansournejad, Z., et al. (2013). The effect of communication skills training on the development of emotional maturity of female students on the eve of marriage, Journal of Principles of Mental Health, 15, 59, 170-158(Persian). [link]
Miqdadi, M. M. and Javadpour, M. (2017). The effect of early marriage on children's sexual health and coping mechanisms. Journal of Medical Law, 11, 40, 33 (Persian). [link]
Mohammadi, A. (2016). Married students' attitude to marriage: A qualitative study. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 4(2): 19-28. [link]
Mosavi, S. E. and Iravani, M. R. (2012). A study on the relationship between emotional maturity and marital satisfaction. Contents lists available at Growing Science, Management Science Letters. [link]
Nikkhah, H., Fani, Asgharpour Masouleh, & Ahmad Reza. (2017). Assessing students' attitudes toward marriage and the factors influencing it. Applied Sociology, 28 (3), 99-122. (2017). Assessing students' attitudes toward marriage and the factors influencing it. Applied Sociology, 28(3): 99-122. [link]
Nilforoshan, P., et al. (2013). Investigating the Psychometric Characteristics of the Marriage Attitude Scale. Psychiatric Nursing.1 (1): 35-47. (Persian) . [link]
The organization, C. R. (2015). Sabteahval IRAN 2015. http://www.sabteahval.ir (Persian). [link]
Orithinkal, J. and A. Vansteenwegen (2007). Do demographics affect marital satisfaction?. Journal of Sex and Marital Therapy, 33, 73–85. [link]
Pour Afkari, N., et al. (2012). Investigating the relationship between personality traits and attitudes toward marriage; A case study of 18-25-year-old female students of Isfahan University, Specialized Quarterly Journal of Social Sciences, 7, 2. 98-73(Persian). [link]
Rezaei, L. (2013). Investigating the psychometric characteristics of emotional maturity and its relationship with marital satisfaction. Master Thesis, Faculty of Psychology and Social Sciences, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tehran Center(Persian). [link]
Roy, I., & Sarker, A. K. (2016). Early marriage impact on female’s health and their satisfactory level: A distinctive analytical study in Bangladesh. International Journal of Science and Research 5(3): 363-369. [link]
Ruobrahan, A. (2016). The relationship between emotional maturity, differentiation, and maladaptive schemas with extraterrestrial relationships, Master Thesis in Family Therapy Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Science and Culture (Persian). [link]
Sadaf, A., et al. (2013). PSYCHOLOGICAL IMPACT EVALUATION OF EARLY MARRIAGES. International journal of endorsing health science research www.aeirc-edu.com Volume 1 Issue 2, December 2013 Advance Educational Institute & Research Centre-Karachi, Pakistan Department of Physiology, UK, Aga Khan University Hospital. [link]
Safarpoor, A. (2007). Investigation and study relationship between emotional maturity and marital adjustment of married men employed at Tehran Oil Pipelines Company with a healthy and unhealthy perception of their original families, MS. Dissertation. Tehran: Shahid Beheshti University, 2007: 34- 55. (Persian). [link]
Salimi, M. (Summer 2017). Predicting emotional maturity and adjustment based on personality traits Female students of the first year of high school in Marvdasht. Thesis for Master of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch. [link]
Sayyah, S. S., et al. (2017). Investigating the Psychometric Features of the Marriage Attitude Scale. Journal of Psychological Development, 6, 4, 93-106(Persian). [link]
Schaffnit, S. B., et al. (2019). Child marriage in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. Sexual and Reproductive Health Matters, 27:1, 1571304. [link]
Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W. (2019). Child marriage in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. Sexual and reproductive health matters, 27(1), 93-105. (2019). Child marriage in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. Sexual and reproductive health matters, 27(1), 93-105., 27(1), 93-105. [link]
Schoen, N. (2013). Woman's Employment, Marital Happiness, and Divorce. Social Forces, University of North Carolina Press, 643-662. [link]
Sedagat, H. (2003). Investigating the relationship between age of marriage, familial or non-familial marriage, number of children, and similarity of belief with marital satisfaction of male and female teachers in Tehran. Master Thesis in Counseling, Tarbiat Moallem University of Tehran. (Persian). [link]
Shafieian, R. (2003). Marital Satisfaction and Determining the Factors Affecting It in Shiraz. Journal of Thought and Behavior,  8, 4,  63-57(Persian). [link]
Shaker, n. (2015). The relationship between emotional maturity and value structures with family functioning in divorced women and men. Thesis for M.A. degree in Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch(Persian).[link]
Sharifizadeh, Z. (2012). Investigating the Relationship between Anxiety and Avoidance Attachment Styles and Religious Attitude with Attitude to Marriage and Perception of Marriage Readiness in Girls and Boys Students of Qom University. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz (Persian). [link]
Singh and M. Bahargawa (2010). Emotional maturity scale, translated by Abolfazl Karami (2010). (Persian). [link]
Singh, Y. and M. Bhargava (1999). Emotional maturity scale. Karami, A. (translator). Tehran: Allameh Tabatabaei University Publication; 1999: 23-41. (Persian). [link]
Talukdar, R. R., & Das, J. (2013). A Study on Emotional Maturity Among Arranged Marriage Couples. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 2(8), 16-18. 2(8): 16-18. [link]
UNFPA (2007). World children state. UNICEF. [link]
Valerian (2001). The relationship between the family of origin processes and attitudes towards marriage and the likelihood to divorce among college students. Doctoral Dissertation. Doctoral Dissertation. Seton Hall University, 2001. P. 37. P. 37. [link]
Willoughby, B. (2010.). Marital Attitude Trajectories across Adolescence. Journal of Youth& Adolescence, 39(11):1305–1317. [link]
Zarghami, F. (2015). The Relationship between Early Incompatible Schemas and Personality and Attitudes toward Marriage in Students, M.Sc. Thesis, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Shahroud Research Sciences Campus. [link]