اثربخشی زوج درمانی آدلری بر ناسازگاری زناشویی؛ یک مطالعه موردی در شهر تهران

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران. ایران

چکیده

پژوهش‌های فراوانی نشان داده اند که مشاوره در کاهش ناسازگاری زناشویی کارساز است؛ ولی چگونگی انجام و فرایند درمان زوج ها معمولاً بیان نمی­شوند و تنها به اعداد و ارقام برای نشان دادن این تأثیرگذاری بسنده می شود؛ درنتیجه نیاز به درک بهتر چگونگی انجام رویکردهای زوج درمانی با زوج های ناسازگار وجود دارد. به همین جهت در این پژوهش، چگونگی اثربخشی زوج درمانی آدلری همچون یکی از برجسته‌ترین رویکردها در درمان خانواده و ازدواج بر کاهش ناسازگاری زناشویی در چارچوب مطالعه موردی، موردبررسی نهاده شد. روش این پژوهش کیفی، از نوع مطالعه موردی با هدف پژوهش کاربردی بود. نمونه آماری دربرگیرنده یک زوج (یک زن و یک شوهر) بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. در این پژوهش مداخله درمانی طی 15 جلسۀ یک‌ساعته و در چارچوب پروتکل زوج­درمانی آدلری اجرا و از شیوه تحلیل تأملی برای تحلیل و تفسیر اطلاعات و داده ها استفاده شد. ابزار به‌کاررفته در این پژوهش، پرسش نامه سازگاری زناشویی دونفره (Spanier, 1976) بود. بررسی کیفی و جلسه به جلسه فرایند زوج درمانی آدلری در زوج موردمطالعه نشان داد که به‌کارگیری زوج درمانی آدلری منجر به کاهش ناسازگاری زناشویی در زوج موردمطالعه شد. نتایج سه ماه پیگیری نشان داد که این نتایج ثابت ماندند، بنابراین می توان نتیجه گرفت زوج درمانی آدلری بر کاهش ناسازگاری زناشویی زوج ها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1399.10.1.5.6

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Adlerian Marriage Therapy on Marital Incompatibility: A Case Study in Tehran

نویسندگان [English]

  • Malihe Ghasemi 1
  • Farshad Mohsen Zadeh 2
  • Azizollah Tajik Esmaeili 2
1 PhD student in counseling of psychology Kharazmi university of Tehran. Iran
2 Associate Professor. Group of Counseling. Faculty of Psychology and Education. Kharazmi University of Tehran. Iran
چکیده [English]

Numerous studies have demonstrated the efficacy of counseling in reducing marital incompatibility. The studies, however, have not explained the way in which marriage therapy is done, limiting their investigations to numbers. Therefore, the need for obtaining a better understanding of marriage therapy approaches with incompatible couples is paramount. This qualitative case study explores Adlerian marriage therapy, which is one of the essential approaches in marriage therapy. The population sample is one couple chosen according to the purposive sampling method. This study is a practical research in which a treatment intervention, following Adlerian marriage therapy protocol, was implemented in fifteen one-hour sessions. Furthermore, thoughtful analysis is applied to analyze and interpret data and information. This study has employed dyadic adjustment scale (Spanier, 1976) as a research tool. This qualitative, session-by-session investigation of the Adlerian marriage therapy in studied couple showed that this method was effective in reducing the marital incompatibility in studied couple. The results of three months of follow-up showed that these results remained stable, therefore, it can be concluded that Adler marriage therapy is effective in reducing marital incompatibility in couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adlerian therapy
  • marriage therapy
  • Case Study
  • marital incompatibility
  • Life Style