همبستۀ جهت‌گیری آیینی و چشم‌داشت از پیوند زناشویی با امید به زندگی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه ، کرمانشاه ، ایران.

چکیده

امید به زندگی یکی از سازه‌های پر جُستار در روانشناسی مثبت و دربرگیرنده ویژگی‎هایی است که ما را به جستجوی فردای بهتر وا‌می‌دارد. هنگامی امید در زندگی وجود داشته باشد، شادی و شادمانی در زندگی وجود خواهد داشت و کسانی که در زندگی به جهت اینکه از درون نیز برانگیخته می‌شوند، می‌تواند انتظارات خود را از زندگی نیز مورد کاوش و تبیین خود قرار دهند و انتظاراتی که از پیوند زناشویی دارند را به دست آورند. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستۀ جهت‌گیری آیینی و چشم‌داشت از پیوند زناشویی با امید به زندگی انجام شد. روش پژوهش از دید هدف، کاربردی و شیوه انجام دادن آن توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری دربرگیرنده همه دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 که شمار آنان 2250 نفر بودند که از میان آنان 328 نفر (106 پسر و 222 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‎ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه امید به زندگی(Snyder et al., 1991)، پرسشنامه‌ی جهت‌گیری آیینی آلپورت و راس(Allport & Ross,1967) و سنجه چشم‌داشت از پیوند زناشویی (Jones & Nelson, 1997) استفاده شد.. تحلیل داده‌ها از راه برآورد ضرایب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برآیندها حاکی از آن بود که جهت‌گیری آیینی ، چشم‌داشت از پیوند زناشویی، با امید به زندگی رابطه معنادار داشتند و امید به زندگی بر پایه این متغیرها قابل پیش‌بینی بود. می‌توان جهت‌گیری آیینی، چشم‌داشت از پیوند زناشویی، جزء عوامل زیربنایی مرتبط با امید به زندگی دانست. لذا  با توجه به تأثیر مهم امید به زندگی بر زندگی دانشجویان، پیشنهاد می‌گردد  که مسئولان، مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره دانشگاه  به عوامل مرتبط با امید به زندگی همچون جهت‌گیری آیینی، چشم‌داشت از پیوند زناشویی، توجه  بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Correlation Between Religious Orientation and Expectation of Marriage with Life Expectancy

نویسندگان [English]

  • Hasan Amiri 1
  • Sadrieh Nadri 2
1 Assistant Professor, Department of Counseling, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
2 Department of Counseling, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Life expectancy is one of the most controversial constructs in positive psychology and includes features that make us look for a better tomorrow. When there is hope in life, there will be joy and happiness in life, and those who are in life because they are awakened from within can also analyze their expectations of life and explain their psychological and inner expectations. They are getting married. This study aimed to investigate the relationship between religious orientation, the expectation of marriage, and life expectancy in students. The research method is descriptive in terms of purpose, and its implementation method is descriptive of the type of correlation. The statistical population included all students of Razi University of Kermanshah University of Social Sciences in the academic year of 1397-98, which was 2250 people, of which 328 people (106 boys and 222 girls) selected by stratified random sampling. The Life Hope Questionnaire (Snyder et al., 1991), the Allport and Ross Religious Orientation )Allport & Ross,1967(, and the Marriage Expectation Scale) Jones & Nelson, 1997( were used to collect data. Data analysis performed by calculating correlation coefficients. In addition, regression analysis analyzed. The results showed that religious orientation, expectation of marriage, had a significant relationship with life expectancy and life expectancy based on these variables was predictable. Conclusion: Religious orientation, expectation of marriage can considered as one of the underlying factors related to life expectancy. Therefore, considering the important impact of life expectancy on students' lives, it is recommended that officials, counselors and psychologists of university counseling centers pay more attention to factors related to life expectancy, such as religious orientation and expectation of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life expectancy
  • expectation of marriage
  • religious orientation
  • students
Abbasi, M., & Jan Bozorgi, M. (2010). Relationship between dimensions of religious orientation and emotional stability. 3(3), 5-18. [persian]. [link]
Alipour, A., Rahimi, A., & Zare, H. (2013). The Relationship Between Mental Health And Marital Satisfaction Of Married Students, Payame Noor University Of Tehran. Urmia Medical Journal, 24(7), 557-565. [persian]. [link]
Allport, G. W., Ross, J. M. J. J. o. p., & psychology, s. (1967). Personal religious orientation and prejudice. 5(4), 432-443. [link]
Aman, J., Abbas, J., Nurunnabi, M., & Bano, S. (2019). The relationship of religiosity and marital satisfaction: The role of religious commitment and practices on marital satisfaction among Pakistani respondents. Behavioral Sciences, 9(3), 30 [.link]
Bai, K., Kohli, S., & Malik, A. (2017). Self-Efficacy and Hope as Predictors of Mental Health. 8(4), 631-635. [link]
Carr, A. (2011). Positive psychology: The science of happiness and human strengths: Routledge. [link]
Coleman, P., & O'Hanlon, A. (2004). Aging and development: Theories and research: Hodder Arnold. [link]
DiGasbarro, D., Midden, A., Van Haitsma, K., Meeks, S., & Mast, B. J. C. G. (2020). Reliability and Validity of the Adult Hope Scale among Nursing Home Residents with and without Cognitive Impairment. 43(3), 340-349. [link]
Dillon, H. N. (2005). Family violence and divorce: Effects on marriage expectations [MA. thesis]. Tennessee: East Tennessee State University. [link]
Dollahite, D. C., Hawkins, A. J., Parr, M. R. J. M., & Review, F. (2012). “Something more”: The meanings of marriage for religious couples in America. 48(4), 339-362. [link]
Eisamorad, A., Rezaei, M., & Mehralian, E. (2015). On The Relationship Between Religiosity And Its Components With Matson’s Social Skills. Counseling Culture And Psychotherapy, 6(21), 125-144. doi:10.22054/qccpc.2015.4191. [persian]. [link]
Fouladi, N., & Shahidi, E. (2017). The Role of Personality Traits and Life Expectancy in Predicting Psychological Hardiness in Students Regarding Sexuality, Clinical Psychology & Personality. 15(1), 93-101. doi:10.22070/cpap.2017.15.1.93. [persian]. [link]
Herth, K. (1989). The relationship between the level of hope and level of coping response and other variables in patients with cancer. Paper presented at the Oncology Nursing Forum. 16(1):67-72. [link]
Hosseini, M., Sadegh Moghadam, L., Graminejad, N., & Sadeghi, S. J. J. R. H. (2018). The role of religious orientation in the use of psychological defense mechanisms in medical students. 6(1), 10-18. [persian]. [link]
Jan Bozorgi, M. (1999). Evaluation of the effectiveness of short-term psychotherapy "self-control training" with and without religious (Islamic) orientation on controlling anxiety and stress. Tarbiat Modares University, Tehran. [persian]. [link]
Jones, G. D., & Nelson, E. S. (1997). Expectations of marriage among college students from intact and non-intact homes. Journal of Divorce & Remarriage, 26(1-2), 171-189. [link]
Kamari, S., & Fooladcheng, M. (2017). The effectiveness of spiritual therapy training based on positivism on life expectancy and life satisfaction of adolescents. Clinical Psychology Research and Counseling, 6(1), 5-23. [persian] [link]
Kermani, Z., Khodapanahi, M., & Heidari, M. (2011). Psychometrics features of the Snyder hope scale, 3(19), 7-23. [persian]. [link]
Khajenoori, B., Momeni, M. and Hoshiar, A. (2015). Investigating the Relationship between Religiosity and Social Hopefulness among Female High-School Students in Shiraz,  Journal of Applied Sociology. 26(3), 195-208. [persian]. [link]
Khatibi, A. (2015). Survey of Females’ Attitude toward Factors Affecting the Family’s Strength (Research done among women staff of Payam Noor University; Hamadan Province). Woman and Family Studies. 3(1), 59-92. doi:10.22051/jwfs.2015.2196. [persian]. [link]
Khodayari Fard, M., Shahabi, R., & Akbari Zardkhaneh, S. (2007). The Relationship between Religious Attitude and Marital Satisfaction in Married Students. Quarterly Journal of Family Studies, 3(10), 611-620. [persian]. [link]
Langlais, M., & Schwanz, S. (2017). Religiosity and relationship quality of dating relationships: Examining relationship religiosity as a mediator. Religions, 8(9), 187. [link]
Lopez, S.J., Pedrotti, J.T., & Snyder, C.R. (2018). Positive psychology: The scientific and practical explorations of human strengths. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc. [link]
Maleki Avarsin, S., & Seyed Nezari, N. (2018 ). Students of Islamic Azad University, Tabriz Branch, regarding the expectation of marriage. Quarterly Journal of Women and Family Studies, 11(42), 7-27. [persian]. [link]
Manzari Tavakoli, A., & Araqi Pour, N. (2011). Relationship Between Religiosity And Happiness Among The Students Of Kerman Islamic Azad University. Quarterly Educational Psychology, 6(19), 19-45. [persian]. [link]
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change: Guilford Press. [link]
Moatamedi, A., Ejei, J., Azadfallah, P., & Kyamanesh, A. R. (2005). The Relationship between Religious Tendency and Successful Aging, Clinical Psychology & Personality. 1(10), 43-56. [persian]. [link]
Nilforooshan P. (2011). Studying the factor structure, reliability, and validity of the marriage expectation scale (MES), International Journal of Behavioral Sciences. 5(1), 11-19. [persian]. [link]
Pashaei, L., Bahrami, H., & Hatami, H. R. (2013). Prediction of Marital Satisfaction based on the ‎Internal and External Religious Orientation among the ‎Female University Students of Islamic Azad University, Scientific Journal Management System. 6(20), 37-52. [persian]. [link]
Porzoor, P., Narimani, M., Shojaei, A., & Ebrahimi, M. (2015). The Role Of Hope (Basis Of Islamic Attitude), Life Meaning And Irrational Beliefs In Predicting Tendency To Marriage In University Students. Culture In The Islamic University, 5(3), 365-384. [persian]. [link]
Sabzevari, M., Karamati, M., & Nasimi, S. A. (2019). Correlation between Religious Orientation and Life Expectancy with Life Satisfaction, Islamic Life Style. 3(2), 91-97. [persian]. [link]
Seddighi, A., Masoumi, A., & Shahsiah, M. (2016). An Evaluation of the Relationship between Religious Orientation and Marital Satisfaction among Couples of Qom City, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 22(6), 965-971. [persian]. [link]
Shamloo, e., ghasemi, m., & rezvani, f. (2017). The Effectiveness of Spiritual Education on Reducing Marital Conflict, A Research Journal on Social Work.4(13),95-120. doi:10.22054/rjsw.2017.10224. [persian]. [link]
Shams Esfandabad, H., & Nezhadnaderi, S. J. P. S. (2009). A Comparative Study Of The Quality Of Life And Religious Attitude Among Addicted / Non-Addicted Individuals In Kerman City. 5(1), 139-152. [link]
Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., . . . Harney, P. (1991). The will and the ways: development and validation of an individual differences measure of hope. Journal of personality and social psychology, 60(4), 570-585. [link]
Snyder, C. R., Ilardi, S. S., Cheavens, J., Michael, S. T., Yamhure, L., & Sympson, S. (2000). The Role of Hope in Cognitive-Behavior Therapies. Cognitive Therapy and Research, 24(6), 747-762. doi:10.1023/A:1005547730153. [link]
Snyder, C.R., 2002. Hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), pp.249-275. [link]
Tara, F., Bahari, F., & Hamidi Poor, R. (2015). Effectiveness of Group Logo Therapy on Hope and General Health of Dialysis Patients. Journal of Research in Behavioural Sciences, 13(2), 288-299. [persian]. [link]
ZadehBagheri, G., & Maredpour, A. (2019). The Relationship between Interpersonal Relief, Life Expectancy and Religious Orientation with Public Health in Yasuj University Students. Armaghane Danesh. 24(3), 555-568. [persian]. [link]
Zimmer, Z., Chiu, C.-T., Saito, Y., Jagger, C., Ofsteda, M.-B., & Lin, Y.-H. (2019). Religiosity Dimensions and Disability-Free Life Expectancy in Taiwan. Journal of Aging and Health, doi:10.1177/0898264319843445. [link]