دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1400، صفحه 1-350 

کیفی

نمود شناسی کشش زناشویی در میان همسرهای ایرانی: یک پژوهش کیفی

صفحه 1-24

کبری ناموران گرمی؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد؛ کیانوش زهراکار


پژوهش اصیل

مقایسه میزان خشنودی و کیفیت زندگى زوجین در ازدواج سفید با ازدواج‌های شرعی

صفحه 175-202

محمدامین ترابی؛ متین صفری؛ ماندانا خسروی