دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 32، اسفند 1400، صفحه 1-302 

پژوهش اصیل

نمود شناسی کشش زناشویی در میان همسرهای ایرانی: یک پژوهش کیفی

صفحه 1-24

10.22034/fcp.2022.62166

کبری ناموران گرمی؛ علیرضا مرادی؛ ولی الله فرزاد؛ کیانوش زهراکار