دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، شهریور 1400، صفحه 1-300 
ادراک احساس گناه انتقال‌یافته از پدرومادر: یک پژوهش کیفی

صفحه 267-300

10.22034/fcp.2021.62502

معصومه اسمعیلی؛ افشینه شیخ الاسلامی کندلوسی؛ حسین سلیمی بجستانی