فرا تحلیل پژوهش‌های ایرانی درزمینۀ تأثیر زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی در کاهش طلاق زوجین در آستانه طلاق طی سال‌های 1389-98

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

طلاق و تعارض زناشویی یکی از عوامل برجسته در بروز بسیاری از رفتارهای مخرب در خانواده و جامعه است. هدف این فرا تحلیل آشکار ساختن تراز تأثیر رویکردهای زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی (درمان‌های موج سوم، رویکردهای پست‌مدرن، رویکردهای منظومه‌ای، شناختی رفتاری، طرح‌واره درمانی، زوج‌درمانی گاتمن، روابط شی و ایماگوتراپی) روی کاهش طلاق زوجین در آستانه طلاق بود. این پژوهش با به‌کارگیری روش فرا تحلیل با یکپارچه کردن نتایج پژوهش‌ها گوناگون، اندازه اثر رویکردهای زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی بر روی کاهش طلاق را مشخص می‌کند. 19 پژوهش که ازلحاظ روش‌شناختی شایستگی بررسی داشتند و در داخل جمهوری اسلامی ایران  طی سال‌های 89 تا 98 ه. ش انجام‌شده بودند انتخاب شدند و فرا تحلیل بر روی آن‌ها انجام شد. منابع جستجوی داده‌ها پایگاه اطلاعات علمی (SID) ، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)  ، بانک اطلاعات نشریات ایران (Magiran)، پرتال جامع علوم انسانی (ensani.ir) و  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و محاسبه اندازه اثر با استفاده از نرم‌افزار  CMA2 و شاخص  g هجز انجام شد. یافته‌های این فرا تحلیل نشان داد که تراز اندازه اثر زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی بر زوجین در آستانه طلاق برای اثرات ثابت (73/0) و اثرات تصادفی (34/0) است. بررسی ناهمگنی اثرات با استفاده از آزمون کیو کوکران (Cochran's Q) نشان داد مجذور I برابر با 63/96 و مقدار Q برابر با 47/2502  و معنی‌دار است (01/0 > p). درنتیجه اندازه‌های اثر ناهمگن بوده و برای تحلیل تأثیرات باید مدل تصادفی مدنظر قرار گیرد. لذا مقدار اثر تصادفی که 34/0 است، به‌عنوان شاخص اندازه تأثیر پذیرفته می‌شود. مطابق جدول کوهن اندازه اثر 34/0 کوچک ارزیابی می‌شود. یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که تراز موفقیت اثربخشی رویکردهای زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی روی زوجین در آستانه طلاق مؤثرتر از عدم درمان است ولی نه تااندازه‌ای که به‌عنوان درمان‌های درخور برای زوجین در آستانه طلاق یادکرد. بر این اساس اندازه اثر به‌دست‌آمده در پژوهش‌های صورت گرفته در بازه کوچک قرارگرفته است. درمانگران در فرایند درمان افزون بر رویکردهای درمانی باید به عوامل مغفول مانده که در این مقاله تشریح شده است توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Iranians Researches on the Effect of Couple Therapy and Family Therapy in Reducing Divorce of Couples Approaching Divorce in the Years (2011-2020)

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Tayebeh Zamani 1
  • Omid Isanejhad 2
1 M. A, Family Counseling, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Iran
2 Associate Professor, ‘Psychopathology of Family and Training’ Research Group. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Iran
چکیده [English]

Background: Divorce and marital conflict are important factors in the occurrence of many destructive behaviors in the family and society. Objective: The purpose of this meta-analysis was to determine the effect of couple therapy and family therapy approaches (third-wave therapies, postmodern approaches, systemic, cognitive-behavioral approaches, schema therapy, Guttman's couple therapy, object relationships, and imago-therapy) on reducing divorce couples approaching divorce. Method: This research uses a meta-analysis method to integrate the results of different research to determine the extent of the effect of couple therapy and family therapy approaches on reducing divorce. 19 studies that were methodologically reviewable and were conducted within the Islamic Republic of Iran during the years 89 to 98 were selected and a meta-analysis was performed on them. The data search sources were the Scientific Database (SID), Noormags, Magiran,  The comprehensive portal of humanities (ensani.ir), and the Islamic World Science Citation Database (ISC). Analysis Data and effect size calculations were performed using CMA2 software and hedge g index. Findings: The findings of this meta-analysis showed the magnitude of the effect of couple therapy and family therapy on couples on the approaching of divorce for fixed effects (0.73) and random effects (0.34). Examination of the heterogeneity of the effects using Cochran's Q test showed that square I is equal to 96.63 and the value of Q is equal to 2502/47 and is significant (p <0.01). As a result, the effect sizes are heterogeneous and a stochastic model should be considered to analyze the effects. Therefore, the value of the random effect, which is 0.34, is taken as the effect size index. According to Cohen's table, the effect size is estimated to be 0.34 small.  Conclusion: Findings show that the success rate of couple therapy and family therapy approaches for couples approaching divorce is more effective than no treatment, but not to the extent that it is mentioned as a suitable treatment for couples on the verge of divorce. Based on this, the size of the effect obtained in the research is in a small range. In addition to therapeutic approaches, therapists in the treatment process should pay attention to the neglected factors described in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couple therapy
  • divorce
  • family therapy
  • meta-analysis
Asgari, A & Goodarzi, K. (2019). Effectiveness of emotional schema therapy on marital intimacy among couples on the brink of divorce. Salamat Ijtimai (Community Health), (2)6:174-185. https://doi.org/10.22037/ch.v6i2.23281.[Persian]
Afrooz, G. A. Narimani, M. & Emami-poor, S. (2014). The effectiveness of short-term object relations couples therapy on improvement of family functioning of clients filing for divorce. International Journal of Behavioral Sciences, 8(2), 123-129. link [Persian]
Beasley, C. C., & Ager, R. (2019). Emotionally Focused Couples Therapy: A Systematic Review of Its Effectiveness over the past 19 Years. Journal of Evidence-Based Social Work, 16(2), 144-159.  10.1080/23761407.2018.1563013
Beckerman, N. L., & Sarracco, M. (2011). Enhancing emotionally focused couple therapy through the practice of mindfulness: A case analysis. Journal of Family Psychotherapy, 22(1), 1-15. https://doi.org/10.1080/08975353.2011.551082
Boustanipour,A.R, Sani Zaker, B & Kiamanesh, A. R. (2007). Meta-analysis of the effectiveness of cognitive-behavioral patterns in the treatment of marital problems. Counseling Research and Development, 6(22): 7-25. link. [Persian]
Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. New York, NY: Aronson. https://doi.org/10.1176/ajp.136.3.367
Browning, S. W., & van Eeden-Moorefield, B. (2017). Contemporary families at the nexus of research and practice. Routledge.‏ https://doi.org/10.4324/9781315668598
Clarke-Stewart, A., & Brentano, C. (2006). Divorce: Causes and consequences. Yale University Press.link
Christensen, A., Jacobson, N. S., Prince, S. E., Cordova, J., & Eldridge, K. (2000). Integrative behavioral couple therapy: An acceptance-based, promising new treatment for couple discord. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68(2), 351–355. https://doi.org/10.1037/0022-006X.68.2.351
Conger, RD, Rueter MA, Elder GH. (1999).Couple resilience to economic pressure. Journal Personality Social Psychology,76:54-7. https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.1.54
Coleman, J., Cowan, P. A., & Pape Cowan, C. (2021). Attachment security, divorce, parental estrangement, and reconciliation. Journal of Social and Personal Relationships, 02654075211046305.‏ https://doi.org/10.1177/02654075211046305
Carrère, S., & Gottman, J. M. (1999). Predicting divorce among newlyweds from the first three minutes of a marital conflict discussion. Family process, 38(3), 293-301. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1999.00293.x
Davoodi, Z., Etemadi, O., Bahrami, F., & Shahsiah, M. (2012). The effect of brief solution-focused couple therapy approach on couples’ marital adjustment in men and women prone to divorce in 2010-2011 in Isfahan. Journal of Fundamentals of Mental Health, 14(55): -190-199. https://doi.org/10.22038/JFMH.2012.936. [Persian]
De Shazer, S. (1988). Clues: Investigating solutions in brief therapy. WW Norton & Co.‏link
De Shazer, S., & Berg, I. K. (1997). ‘What works?’Remarks on research aspects of solution‐focused brief therapy. Journal of Family therapy19(2), 121-124.‏  https://doi.org/10.1111/1467-6427.00043
Durães, R. S. S., Khafif, T. C., Lotufo-Neto, F., & Serafim, A. D. P. (2020). Effectiveness of cognitive behavioral couple therapy on reducing depression and anxiety symptoms and increasing dyadic adjustment and marital social skills: An exploratory study. The Family Journal28(4), 344-355.‏ https://doi.org/10.1177/1066480720902410.
Engl, J., Thurmaier, F., & Hahlweg, K. (2019). Prevention of Divorce: Results of a 25-Year Follow-Up Study. Verhaltenstherapie, 1-11. https://doi.org/10.1159/000502393
Epstein, N. B., & Zheng, L. (2017). Cognitive-behavioral couple therapy. Current Opinion in Psychology, 13, 142-147. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.09.004.
Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Levin, S. (1978). The McMaster model of family functioning. Journal of Marital and Family therapy, 4(4), 19-31. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1978.tb00537.x
Fraley, R. C., & Heffernan, M. E. (2013). Attachment and parental divorce: A test of the diffusion and sensitive period hypotheses. Personality and Social Psychology Bulletin39(9), 1199-1213.‏ https://doi.org/10.1177/0146167213491503
Goldstein, R. D., Petty, C. R., Morris, S. E., Human, M., Odendaal, H., Elliott, A. J & Prigerson, H. G. (2020). Transitional objects of grief. Comprehensive Psychiatry, 98, 152161. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152161
Gottman, J. M. (2014). What predicts divorce?: The relationship between marital processes and marital outcomes. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9781315806808
Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.Link
Ghodsi, M., Barabadi, H. A. B., & Heydarnia, A. H. (2018). Effectiveness of narrative therapy on reducing divorce tendency and its components in women with early marriage. Counseling Culture and Psychotherapy9(33), 73-98. 10.22054/qccpc.2018.28555.1712[Persian]
Gurman, A. S. (Ed.). (2010). Clinical casebook of couple therapy. Guilford Press.‏link
Granato, H. F., Sewart, A. R., Vinograd, M., & McFarr, L. (2021). Dialectical behavior therapy. In A. Wenzel (Ed.), Handbook of cognitive behavioral therapy: Overview and approaches (pp. 539–565). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000218-018
Hasani, M., Ghafari, A., Abolghasemi, A., & Taklavi, S. (2019). Effectiveness of dialectical behavior therapy on cognitive flexibility, sense of continuity,and marital interactions in the couples requesting for divorce. Journal of Modern Psychological Researches, 14(53): 89-106.‏ link [Persian]
Hendrix, W. H., Stephen Cantrell, R., & Steel, R. P. (1988). Effect of social support on the stress-burnout relationship. Journal of Business and Psychology3(1), 67-73.‏link
Jafari, A., Sanai, Z. B., Sharifi, H. P., & Karami, A. (2010). The comparison of effectiveness Satir's relasionship and whitaker's experiential approaches in reduction of divorce probability in couples at the brink of divorce.‏Counseling Research and Development, 2(24): 25-48. link. [Persian[
Kazantzis, N., Luong, H. K., Usatoff, A. S., Impala, T., Yew, R. Y., & Hofmann, S. G. (2018). The processes of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. Cognitive Therapy and Research, 42(4), 349-357. https://doi.org/10.1007/s10608-018-9920-y
Kelly, G. (1955). The Psychology of Personal Constructs. New York: Norton. https://doi.org/10.4324/9780203405987
Leahy, R(2018). Emotional Schema therapy. Translation: Zirak, H & Azadi, R. (2018). Tehran, Arjomand Publication. https://doi.org/10.4324/9780203711095
Leahy, R. L. (2011). Emotional schema therapy: A bridge over troubled waters. Acceptance and mindfulness in cognitive behavior therapy: Understanding and applying the new therapies, 109-131. https://doi.org/10.1002/9781118001851.ch5
Leavitt, J. P. (2010). Common dilemmas in couple therapy. Translation: Isanejad, O & Azimifar, Sh. (2017). Tehran, Arjomand Publication. https://doi.org/10.4324/9780203874936
Linehan, M. M & Shearin, E. N. (1994). Dialectical behavior therapy for borderline personality disorder: Theoretical and empirical foundations. Acta Psychiatrica Scandinavica89, 61-68. 10.1111/j.1600-0447.1994.tb05820.x
Mami, SH, Safarnia, A. (2018). Efectiveness of systemic-constructivist paternity therapy on the initial maladaptive schemas and tendency to extramarital relationships in the female divorce applicants. Journal of psycholojical Studies,14(1):76-90. 10.22051/psy.2018.16927.1474 [Persian]
Mami, S., & Hoseini, Z. S. (2019). Effectiveness of Combining Two methods Therapy Solution-Focused and Arrative on the Initial Maladaptive Schemas and Tendency to Extramarital Relationships in the Female Divorce Applicants. Journal of Psychological Studies, 15(1):165-181.https://doi.org/10.22051/psy.2018.18489.1544
Mancini, M. A. (2021). Integrated behavioral health practice. Springer. https://doi.org /10.1007/978-3-030-59659-0
Mohammadi, M., Sheykh Hadi Siruii, R., Garafar, A., Zahrakar, K., Shakarami, M., & Davarniya, R. (2017). Effect of group cognitive behavioral couples therapy on couple burnout and divorce tendency in couples. Armaghane Danesh, 21(11):1069-1086.‏ [Persian] http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1404-en.html
Mohannaee, S., Rishehri, A. P., Golestaneh, S., & Keykhosrovani, M. (2019). The effectiveness of couple therapy by hendrix imago therapy method on improving couples communication patterns and reduction of emotional divorce in couples applying for divorce in Bushehr. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(1): 58-65.‏ http://ijpn.ir/article-1-1248-en.html. [Persian]
Moradi, O., & Chardavoli, S. H. (2016). The survey of effectiveness of couple therapy combining cognitive-behavioral with structural on aspects life’s quality of couples divorced. Journal of Counseling Research, 15(57): 24-40.‏ http://irancounseling.ir/journal/article-1-79-en.html [Persian]
Miralles, P., Godoy, C., & Hidalgo, M. D. (2021). Long-term emotional consequences of parental alienation exposure in children of divorced parents: A systematic review. Current Psychology, 1-15. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02537-2
Minuchin, S. (1961). The acting-out child and his family: An approach to family therapy. William Alanson White Institute, New York.‏link
Nameni, E., & Shirashtiani, A. (2016). The effectiveness of a combination of two solution-oriented and narrative therapies on vitality and emotion control in women applicant divorce.‏ Culture of Counseling and Psychotherapy, 7(27):150-169   https://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2016.6735. [Persian]
Nabawi Hesar, J., & Ahmadi, K. (2012). The Effectiveness of Mindfulness-Based Family Therapy on Frigidity among Divorce Seeking Women. Family Counseling and Psychotherapy, 2(3):412-425. Link. [Persian]
Nabavi Hesar, J., & Arfi, M. (2018). Comparing the efficacy of Family therapy based on Bowen’s family systems theory and logo therapy on the divorce applicant clients' tendency to marital infidelity. Journal of Counseling Research, 17(66): 59-97.‏ http://irancounseling.ir/journal/article-1-837-en.html [Persian]
Nabavi, Hesar. J., Arefi, M., & Yoosefi, N. (2018). Comparing the efficacy of family therapy based on Bowen’s family systems theory and logo therapy on dyadic adjustment and clients’ divorce tendency.‏ Family Psychology, 4(2): 43-60.  http://irancounseling.ir/journal/article-1-837-en.html [Persian]
Narendran, D. J., Abilash, R., & Charulatha, B. S. (2021). Exploration of Classification Algorithms for Divorce Prediction. In Proceedings of International Conference on Recent Trends in Machine Learning, IoT, Smart Cities and Applications (pp. 291-303). Springer, Singapore.‏ https://doi.org /10.1007/978-981-15-7234-0_25
Purwani, W., Suranata, K., & Gading, I. K. (2021). Solution-focused Brief Counseling Guidebook: Theoretical Validity and Effectiveness in Reducing Student’s Social Anxiety. Bisma The Journal of Counseling, 5(2) https://doi.org/10.23887/bisma.v5i2.37760
Pepping, C. A., & Halford, W. K. (2016). Mindfulness and couple relationships. In Mindfulness and Buddhist-derived approaches in mental health and addiction (pp. 391-411). Springer, Cham.‏  https://doi.org/10.1007/978-3-319-22255-4_19
Rathgeber, M., Bürkner, P. C., Schiller, E. M., & Holling, H. (2019). The efficacy of emotionally focused couples therapy and behavioral couples therapy: A meta‐analysis. Journal of Marital and Family Therapy, 45(3), 447-463.  https://doi.org/10.1111/jmft.12336
Saadati Shamir A, Saniee, M, Zare, E. (2019). Effectiveness of Couple Therapy by Gottman Method on Family Function and Marital Adjustment in Divorce Applicant Couples. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing,5(2):10-17http://ijrn.ir/article-1-389-en.html. [Persian[
Satir, V., Bitter, J. R., & Krestensen, K. K. (1988). Family reconstruction: The family within—a group experience. Journal for Specialists in Group Work13(4), 200-208.‏ https://doi.org/10.1080/01933928808411877
Salvatore, J. E., Larsson Lönn, S., Sundquist, J., Sundquist, K., & Kendler, K. S. (2018). Genetics, the rearing environment, and the intergenerational transmission of divorce: a Swedish national adoption study. Psychological science, 29(3), 370-378. https://doi.org/10.1177/0956797617734864
Saeedpoor, F, Asghari, F & Sayadi, A. (2019). Comparison the effectiveness of Bowen family therapy approach and McMaster's model on intimacy, cognitive emotion regulation and family function in couples who exposed to divorce. Journal of Counseling Research, 8(2): 191-214. http://socialworkmag.ir/article-1-574-en.html. [Persian]
 Strouse, J., & Roehrle, B. (2011). A meta-analysis of intervention outcome studies for adults undergoing separation and divorce. International Journal of Mental Health Promotion, 13(4), 17-29. https://doi.org/10.1080/14623730.2011.9715665
Tullius, J. M., De Kroon, M. L., Almansa, J., & Reijneveld, S. A. (2021). Adolescents’ mental health problems increase after parental divorce, not before, and persist until adulthood: a longitudinal TRAILS study. European Child & Adolescent Psychiatry, 1-10. https://doi.org/10.1007/s00787-020-01715-0
Tosi, M., & van den Broek, T. (2020). Gray divorce and mental health in the United Kingdom. Social Science & Medicine, 256, 113030. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113030
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. New york:Norton.link
Whitaker, C. A. (1976). Sex, love, and the committed relationship. Journal of sex & marital therapy, 2(4), 263-264. https://doi.org/10.1080/00926237608405330
Yavuz Güler, Ç., & Karaca, T. (2021). The role of differentiation of self in predicting rumination and emotion regulation difficulties. Contemporary Family Therapy43(2), 113-123.‏ https: //doi.org /10.1007/s10591-020-09559-1
Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Professional Resource Press/Professional Resource Exchange.‏ https://psycnet.apa.org/record/1999-02395-000