هم سنجی اثربخشی برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان بر تاب‌آوری، بی‌آلایشی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین متعارض

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به‌کارگیری مداخلات فراخور برای کاهش تعارضات زوجین اهمیت بسزایی دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف هم سنجی اثربخشی برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان بر تاب‌آوری، بی‌آلایشی و تنظیم شناختی هیجان در زوجین متأهل و متعارض مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان رشت صورت گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه زوجین متأهل و متعارض ارجاع داده‌شده از سوی اداره بهزیستی به مراکز مشاوره شهرستان رشت در سال 1398 بودند. از این جامعه 36 نفر از زوجین با داشتن ملاک‌های ورود به پژوهش، به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه 12نفری قرار گرفتند؛ ولی به دلیل افت آزمودنی‌ها تعداد نفرات هر گروه به 10 نفر رسید. برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان در گروه‌های آموزش به مدت 8 جلسه 1 ساعته اجرا شد و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات از هر سه گروه پس‌آزمون گرفته شد. ابزار‌های مورداستفاده مقیاس تاب‌آوری  (Connor & Davidson, 2003)، مقیاس بی‌آلایشی زناشویی (Walker & Thompson, 1983) و پرسشنامه تنظیم شناختی (Garnefski, 2001) بودند. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان بر تاب‌آوری، بی‌آلایشی و تنظیم شناختی هیجان تأثیر معنی‌داری داشته است (P<0/05). همچنین نتایج نشان داد از میان دو مداخله برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار و درمان متمرکز بر هیجان، برنامه ایجاد پیوندهای خانوادگی پایدار بر تاب‌آوری و بی‌آلایشی زوجین مؤثرتر از درمان متمرکز بر هیجان است. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مشاوران و روان‌شناسان پیشنهاد می‌شود متغیر‌های تاب‌آوری، بی‌آلایشی و تنظیم شناختی هیجان را در کار با زوجین متعارض موردتوجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Creating Lasting Family Connections Program and Emotion-Focused Therapy on Resilience, Intimacy, and Cognitive-Emotional Regulation in Conflicting Couples

نویسندگان [English]

  • Farhad Asghari 1
  • Ali Sayadi 2
  • Marjan Entezari 3
1 Associate Professor of Counseling, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Assistant Professor of Counseling, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Ph.D Student, Department of Counseling, Faculty of Education Sciences &amp; Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background: It is important to use appropriate interventions to reduce couples' conflicts.Objective: According to this, the purpose of this study was to compare the effectiveness of Creating Lasting Family Connections and Emotion-Focused Therapy on resiliency, intimacy, and cognitive emotion regulation in married and conflicted couples referred to counseling centers in Rasht.Method: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest with the control group. The statistical population included all married and conflicted married couples referred to counseling centers in Rasht in 2019. Thirty-six couples were selected by a convenience sampling method and were randomly assigned into three groups of 12 people. But because of the drop in the number of people in each group changed to 10 individuals. Creating Lasting Family Connections program and Emotion Focused Therapy were administered in training groups for 8 sessions for 1 hour and the control group did not receive any treatment. At the end of the sessions, a post-test was taken from all three groups simultaneously. The instruments used were Resilience Scale Scale(Connor & Davidson,2003), Marital Intimacy Scale(Walker & Thompson,1983), and Garnefski Cognitive Emotion Regulation Questionnaire(Garnefski,2001). Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. Findings: The results showed that the Creating Lasting Family Connections program and Emotionally Focused Therapy had a significant effect on resilience, intimacy, and cognitive emotion regulation(P<0.05). The results also showed that between the two interventions of Creating Lasting Family Connections program and Emotion-Focused Therapy, Creating Lasting Family Connections program on the resilience and the intimacy of couples was more effective than Emotion-Focused Therapy. Conclusion: Based on the results of the present study, psychologists and family counselors are suggested to consider the variables of resilience, intimacy, and cognitive emotion regulation in working with conflicting couples according to the findings of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creating lasting family connections
  • emotion-focused therapy
  • resilience
  • intimacy
  • cognitive emotional regulation
 Amani, A., Sohrabi, A., Bagheri, L., & Nasiri Hanis, G. (2022). The effectiveness of Adlerian group counseling on couples' intimacy and interpersonal forgiveness. Family Counseling and Psychotherapy, 7(1), 45-64. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1396.7.1.4.4
Amato, P. R., & James, S. L. (2018). Changes in spousal relationships over the marital life course. In Social networks and the life course (pp. 139-158). Springer, Cham. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-3-319-71544-5_7
Asgari, A., & Goodarzi, K. (2019). Effectiveness of emotional schema therapy on marital intimacy among couples on the brink of divorce. Salamat Ijtimai (Community Health), 6(2), 174-185. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=803352
Badihi, Z. F., & Mousavi, R. (2016). The Effectiveness of Emotional Couple Therapy on Changing Adult Attachment Style and Couples' Sexual Intimacy, Journal of Counseling Culture and Psychotherapy, 7(25), 71-90.  https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=606184
Bagarozzi, D. A. (2001). Enhancing intimacy in marriage: A clinician's guide, Brunner-Routledge, A member of the Taylor & Francis.  https://books.google.cg/books?id=fmW2AgAAQBAJ
Bakhshayesh, A., & Mortazavi, M. (2007). Relationship between sexual satisfaction, general health, and marital satisfaction in couples. Journal of Applied Psychology, 3(4), 73-85. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=189915
Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). Social learning theory (Vol. 1). Prentice Hall: Englewood Cliffs. http://garfield.library.upenn.edu/classics1991/A1991GD62000001.pdf
Beck, A. T. (1993). Cognitive therapy of substance abuse. New York: Guilford Press. https://www.guilford.com/books/Cognitive-Therapy-of-Substance-Abuse/Beck-Wright-Newman-Liese/9781572306592
Blume, T. W. (2006). Becoming a family counselor: A bridge to family therapy theory and practice. Hoboken, NJ, USA: Wiley. https://www.amazon.com/Becoming-Family-Counselor-Practice-2006-04-07/dp/B01FIXGU70
Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, research & practice, 16(3), 252. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0085885
Bradshaw, J. E. (1990). Homecoming: Reclaiming and championing your inner child. New York: Bantam Books. https://www.amazon.com/Homecoming-Reclaiming-Championing-Inner-Child/dp/0553353896
Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a New Resilience Scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82. http://dx.doi.org/10.1002/da.10113
Crawford, M., & Unger, R. (2008). Women and Gender: A Feminist Psychology. 4th edition. New York. NY, USA: Mc Grow- Hill. https://www.amazon.com/Women-Gender-Psychology-Mary-Crawford/dp/0072821078
Criss, M. M., Henry, C. S., Harrist, A. W., & Larzelere, R. E. (2015). Interdisciplinary and innovative approaches to strengthening family and individual resilience: An introduction to the special issue. Family Relations, 64(1), 1-4. https://doi.org/10.1111/fare.12109
Davoodvandi, M., Nawabi Nejad, sh., Farzad, V. (2017). The effectiveness of emotion-based couple therapy on improving marital adjustment and intimacy of couples. Family and Research Quarterly, 15(38), 39-56.  https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=741976
Edalati, A., & Redzuan, M. R. (2010). Perception of women towards family values and their marital satisfaction. Journal of American science, 6(4), 132-137. http://www.jofamericanscience.org/journals/am-sci/am0604/20_2336_am0604_132_137.pdf
Farshchiyan Yazdi, M., Bagherzadeh Golmakani, Z., & Mansouri, A. (2021). Comparison of the Effectiveness of Emotionally Focused Therapy and Self-Compassion Skills Training on Differentiation of Self and Sexual Intimacy of Women Affected by Marital Infidelity. Razavi International Journal of Medicine, 9(3), 34-43. https://dx.doi.org/10.30483/rijm.2021.254236.1079
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation, and emotional problems. Personality and Individual Differences, 30(8), 1311-1327. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00113-6
Gatezadeh, A., Nisi, M., & Saki, A. (2015). Comparison of lifestyle, defense mechanisms and resilience in couples on the verge of divorce and normalcy in Susangerd, Social Psychology, 2(34), 56-37. http://psychology.iauahvaz.ac.ir/article_530865.html?lang=en
Ghorashy, S. (2021). The Effectiveness of Emotionally Focused Therapy (EFT) in Reducing Women's Marital Conflict. Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology, 2(4), 1-10. http://dorl.net/dor/20.1001.1.27831787.1399.2.4.1.9
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press. https://psycnet.apa.org/record/2007-01392-001
Halford, W. K. (2001). Brief couple therapy for couples. New York: Gilford publication. https://www.amazon.com/Brief-Therapy-Couples-Partners-Themselves/dp/1572301791
Hasani, J. (2009). The effect of reappraisal and suppression of emotional experiences on regional activity with regard to extraversion and neuroticism dimensions, Unpublished Ph.D. thesis, Tehran, Iran: Tarbiat Modares University.
Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: implications for substance abuse prevention. Psychological bulletin, 112(1), 64. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64
Hendrix, H. (1988). Getting the love, you want A guide for couples. New York: Henry Holt and Company. https://www.amazon.com/Getting-Love-You-Want-Anniversary/dp/0805087001
Isanejad, O., & Haydarian, M. (2020). The Effectiveness of Resilience Training on Improving the Quality of Marital Life and Resiliency of Prisoners of War Families. Journal of Military Medicine, 22(5), 410-420. http://dx.doi.org/10.30491/1.1.3
Jafari, F., Samadi Kashan, S., Zamani Zarchi, M. S., & Asayesh, M. H. (2018). The effectiveness of emotion-focused group couple therapy on the resilience of couples with marital conflicts. Journal of Social Work, (23). http://socialworkmag.ir/files/site1/user_files_3c3f33/sadeghzamani-A-10-369-2-e223fbc.pdf
Johnson, S. (2004). The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy, 2nd Ed. https://www.amazon.com/Practice-Emotionally-Focused-Couple-Therapy/dp/B008UUNI60
Johnson, S. M., Hunsley, J., Greenberg, L., & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couples therapy: Status and challenges. Clinical Psychology: Science and Practice, 6(1), 67–79. https://doi.org/10.1093/clipsy.6.1.67
Johnson, D. W. (1997). Reaching out: Interpersonal effectiveness and self-actualization. Boston: Allyn & Bacon. https://www.amazon.com/Reaching-out-interpersonal-effectiveness-self-actualization/dp/0137532776
Johnson, S. (2017). The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy, Translated by Bahrami, F., Azarian, Z., Etemadi, O. Danzhe Publication. https://ketabiyar.com/image/cache/product2/3258/e81hnrq6-500x500.jpg
Khamse, A. (2009). New strategies in couple therapy. Tehran: Next Generation Publications. https://imgcdn.taaghche.com/frontCover/112918.jpg?w=200
Kiecolt-Glaser, J. K., Glaser, R., Cacioppo, J. T., MacCallum, R.C., Snydersmith, M., Kim, C., & Malarkey, W. B. (1997). Marital conflict in older adults: Endocrinological and immunological correlates. Psychosom Medicen, 59(4), 339-49. https://doi.org/10.1097/00006842-199707000-00001
Kolb, D. A., & Fry, R. (1975). Toward an applied theory of experiential learning. In C. Cooper (Ed.), Theories of group process. London: Wiley. https://ci.nii.ac.jp/naid/10024791941/
MacKinnon, D. P. (2008). Introduction to statistical mediation analysis. London: Routledge. https://images.routledge.com/common/jackets/crclarge/978020380/9780203809556.jpg
Masten A. S., Cutuli, J. J, Herbers, J. E., & Reed, M. G. (2009). 12 Resilience in Development. The Oxford handbook of positive psychology, 117. https://experts.umn.edu/en/publications/resilience-in-development-2
Michaeli, N., Ganji, M., & Talebi Juibari, M. (2012). Comparison of resilience, marital satisfaction, and mental health in parents of children with learning disabilities and normal. Journal of learning disabilities, 2(1), 120-37. http://jld.uma.ac.ir/article_115.html?lang=en
Motahari, Z., Behzadpoor, S., & Sohrabi, F. (2014). Explaining the Level of Marital Conflict Based on Excitement and Resilience in Couples. J Woman Family Stud, 20, 105-122. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=499734
Mousavi, S. F. (2016). Investigation of interactions, conflict resolution styles and+ marital quality; Analysis of trends based on age and duration of the marriage, Cultural-Educational Quarterly of Women and Family, 10(34).  https://dx.doi.org/10.22055/jac.2017.19783.1342
Nouranipour, R., Besharat, M.A., & Yousefi, E. (2007) The relationship between knowledge and sexual attitude with satisfaction. Marriage in a couple living in the Young Researchers Complex of Shahid Beheshti University. Journal of Consulting News and Research, 6(24), 39-27. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=115280
Ogelman, H. G., & Erol, A. (2015). Examination of the predicting effect of the resiliency levels of parents on the resiliency levels of preschool children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186, 461-466. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.203
Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. (2007). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The family journal, 15(4), 359-367. https://doi.org/10.1177%2F1066480707303754
Peluso, P. R., & Macintosh, H. (2007). Emotionally Focused Couples Therapy and Individual Psychology: A Dialogue Across Theories. Journal of Individual Psychology, 63(3). https://psycnet.apa.org/record/2007-14514-002
Ramsay, J. O. (2006). Functional data analysis. Hoboken, New Jersey: Wiley Online Library. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4757-7107-7#main-content
Rogers, C. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory.London: Constable. https://openlibrary.org/books/OL6092140M/Client-centered_therapy_its_current_practice_implications_and_theory
Schaefer, M. T., & Olson, D. H. (1981). Assessing intimacy: The PAIR inventory. Journal of marital and family therapy, 7(1), 47-60. https://depts.washington.edu/uwcssc/sites/default/files//PAIR%20article.pdf
Schoebie, D., Randall, A. K. (2015). Emotional dynamics in an intimate relationship. Emotion Review, 7(4), 342-348. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1981.tb01351.x
Sharma, R. (2007). A task analytic examination of dominance in emotion-focused couples’ therapy. Unpublished master’s thesis. York University.
Steil, J. (1994). Marital equality: Its relationship to the well-being of husband and wives. Thousand Oaks: Sage Publications. https://www.amazon.com/Marital-Equality-Relationship-Well-Being-Relationships/dp/0803952511
Strader, T. N., & Noe, T. D. (1998). Developing positive parental influences training manual and participant notebook for the creating lasting family connections program. Louisville: Resilient Futures Network. https://copes.org/wp-content/uploads/2018/03/Legacy-NREPP-Listing-Original-CLFC.pdf
Strader, T. N., & Stuecker, R. (2012). Creating lasting family connections®: Secrets to successful facilitation. Louisville: Resilient Futures Network, LLC. https://copes.org/wp-content/uploads/2018/03/Legacy-NREPP-Listing-Original-CLFC.pdf
Strader, T. N., Noe, T., & Collins, D. (2000). Building healthy individuals, families, and communities: Creating lasting connections. New York: Kluwer/Plenum Publishers. https://copes.org/wp-content/uploads/2018/03/Legacy-NREPP-Listing-Original-CLFC.pdf
Strader, T., Kokoski, N., Collins, D., Shamblen & Mckicman, P. (2018). CLFC Marriage Enhancement Program, Springer International Publishing, AG 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_989-1
Troy, A.S. (2012). Cognitive Reappraisal Ability as A Protective Factor: Resilience to stress across time and context. Doctoral Dissertation of Philosophy. The University of Denver. https://digitalcommons.du.edu/etd/659/
Walker, A.B. and Thompson, L. (1983) Intimacy and Intergenerational Aid and Contact among Mothers and Daughters. Journal of Marriage and the Family, 45,841-849. https://doi.org/10.2307/351796
Weaks, G. R., & Treat, S. R. (2010). Couples in treatment. Techniques and approaches for effective practice. New York: Brunner-Routledge. https://www.amazon.com/Couples-Treatment-Techniques-Approaches-Effective/dp/0876306784
Weeks, Gerald, R., & Fife, S.T. (2009). Rebuilding intimacy following infidelity. Psychotherapy in Australia, 15(3). http://fifes2.faculty.unlv.edu//pdf/rebuilding_intimacy_following_infidelity.pdf
Whitson, S., & El-Sheikh, M. (2003). Marital conflict and health: Processes and protective factors. Aggression and Violent Behavior, 8(3), 283-312. https://doi.org/10.1016/S1359-1789(01)00067-2
Woldarsky Meneses, C., & Greenberg, L. S. (2014). Interpersonal Forgiveness in E motion‐Focused Couples' Therapy: Relating Process to Outcome. Journal of marital and family therapy, 40(1), 49-67. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00330.x