هم سنجی تأثیر آموزش گروهی رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل تبادلی روی سرمایه روان‌شناختی زوجین درگیر تعارض زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی ، گروه روان شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 دانشیار، گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران/دانشیار گروه روان شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

4 استادیار گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگ اد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

تعارض زناشویی سرمایۀ روان­شناختی را کاهش می‌دهد و روی سلامت بدنی و روانی همسران تأثیرات ناگواری می‌گذارد. پژوهش‌های قبلی نشانگر خودکارآمدی نظریه انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل در کاهش تعارض زناشویی همسران بوده‌اند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف هم سنجی تأثیر رویکرد مبتنی بر نظریه انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر سرمایه‌های روان‌شناختی زوجین دارای تعارضات زناشویی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل با بیش از یک گروه آزمایش انجام شد. بدین منظور از زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره منطقه سه شهر تهران با تجربه حداقل یک سال زندگی مشترک با روش نمونه‌گیری در دسترس، 30 زوج (60 زن و شوهر) انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی 1، آزمایشی 2 و کنترل جایگزین شدند. داده‌ها قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه سرمایه‌های روان‌شناختی (Luthans, Youssef, & Avolio,  2007) گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با تحلیل کوواریانس نشان داد که اجرای نظریه انتخاب و تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های خودکارآمدی (01/0> P ، 15/10 =  (53 و 2)F) و امیدواری (01/0> P ، 18/14 =  (53 و 2)F) و خوش‌بینی (01/0> P ، 72/9 =  (53 و 2)F) سرمایه روان‌شناختی را در سطح 01/0 و مؤلفه تاب‌آوری (05/0> P ، 78/4 =  (53 و 2)F) آن را در سطح معناداری 05/0 تحت تأثیر قرار داده است. ولی تفاوت اثر متغیر مستقل بر هیچ‌یک از مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی معنی‌دار نبود. یافته‌ها نشان داد که تفاوت اثربخشی هر دو متغیر مستقل بر مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی معنی‌دار نبود؛ بنابراین به‌کارگیری هر دو روش جهت افزایش سرمایه روان‌شناختی زوجین متعارض به مشاورین و روان‌درمانگران توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effect of Group Training of Choice-Based Theory Approach and the Transactional Analysis on Psychological Capital among Couples with Marital Conflict

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tabe Jamaat 1
  • Mohamad Asgari 2
  • Malek Mir Hashemi 3
  • Nasrin Bagheri 4
1 Ph.D. student of General psychology, Department of Psychology , Borujerd Branch , Islamic Azad University, Borujerd , Iran
2 Associate Professor, Department of psychology , Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehranl, Iran/Associate Professor, Department of Psychology , Borujerd Branch, Islamic Azad University , Borujerd , Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Background: Marital conflict reduces psychological capital, and it has adverse effects on the physical and mental health of the spouses. Previous research has shown the effect of the approach based on choice theory and transactional analysis in reducing marital conflict between spouses. Objective:   The present study aims to compare the effect of the approach based on choice theory and transactional analysis on the psychological capital of couples who have marital conflicts. Method: This research was conducted by experimental method with pre-test and post-test design and with an unbalanced control group with more than one experimental group. For this purpose, out of all couples with marital conflicts who were referred to counseling centers in the third district of Tehran with at least one year of living together with the available sampling method,30 couples(60 husbands & wives) were selected and randomly substituted into three groups of experimental 1, experimental 2, and control. The data before and after the experiment were gathered by the Psychological Capitals Questionnaire )Luthans, Youssef, & Avolio, 2007(. Findings: The data analysis with covariance analysis showed that interventions of choice theory and transactional analysis have a significant effect on the components of self-efficacy (P <0.01, F = 10.15) and hope (P <0.01, F = 14.18) and optimism (P <0.01, F = 9.72) psychological capital at the level of 0.01 and resilience (P <0.05, F = 4.78) was significant. But the difference in the effect of the independent variable on any of the components of psychological capital was not significant. Conclusion: The results showed that the difference between the effectiveness of both independent variables on the increasing of the components of psychological capital was not significant. Therefore, applying both methods by counselors and psychotherapists to increase the psychological capital of couples involved in marital conflict can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transactional analysis
  • marital conflict
  • choice theory
  • psychological capital
Aghayosofi, A.R., Fathiashtiyani, A., Aliakbari, M., & Imanifar., H.R. (2016). The Study of Effectiveness Reality Therapy Approach Based on Choice Theory on Marital Conflict and Social Well-Being. Quarterly Journal of Woman & Society; Volume 7 issue 26; Autumn 2016. Pages 1-20. [https://www.sid.ir/FileServer/JF/29613952601.pdf]
Amani, A. (2015). The effectiveness of group choice theory on self-esteem and marital commitment of couples, two quarterly journals of family counseling and psychotherapy (1) 5, 5-29. https://fcp.uok.ac.ir/article_15723_53937610f198b92c7db5f5ba5b1cca6e.pdf?lang=en
Amiri, M., Mohammadian Sherbaf, H., & Kimiaei, A. (2012). The effectiveness of group reality therapy approach on the source of control and coping strategies. Thought and behavior in clinical psychology, 24 (6-,) 68. 59. [lhttps://www.sid.ir/FileServer/JF/27613912407.pdf]
Ardeshiri Lordejani, F., Sharifi, T., & Ghasemi, M. (2015). Evaluation of the Effectiveness of Mutual Behavior Analysis Training on Marital Conflicts in Isfahan Couples, The First Comprehensive International Congress of Iranian Psychology, Tehran, Iran Development Conference Center. [https://www.sid.ir/FileServer/JF/10002813940305.pdf]
Asodeh, M.H. & ZarePour, M. (2011). The role of marital intimacy dimensions and communicative patterns. The second national psychology conference. [https://civilica.com/doc/246914/]
Azadian, O., & Fathi, S. (2016). The study of identical spouses in Tehran couples and its effect on marital satisfaction. The journal of woman and Society 7:85-104 [http://jzvj.miau.ac.ir/article_2210_f4ac5a41624bf6c5ef3e27e8cadebe8e.pdf]
Carver, C.S., & Scheier, M.F. (2014). Dispositional optimism. Journal of Trends in Cognitive Scien  DOI: 10.1016/j.tics.2014.02.003
Chun, K.C., & Jang, S.J. (2010). Motivation in online learning: Testing a Model of self-determination theory. Journal of computers in Human Behaviour, 26,741-752. DOI:10.1016/j.chb.2010.01.011
Darbani, S.A., Farrokhzad, P., & Lotfi Kashani, F. (2019). Comparison of the effectiveness of short-term strategic family interaction analysis on marital conflict of couples referring to the counseling center of the Oil Engineering and Development Company, Consulting Research, Volume 17, Number 68, Fall 2019. doi 10.22034/AFTJ.2020.119642
Fatemi Asl, Sh., Goodarzi, M., Karimi Sani, P., & Bustanipour, A.R. (2018). The effectiveness of couple therapy analysis of conversational relationships on the feeling of loneliness of women affected by extramarital relationships in Salmas city. Research Article, Journal of Urmia School of Nursing and Midwifery, Volume 16, Number 10, Piedrapi, 111, pp. 709-718. [http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-3592-fa.pdf]
Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals toward emotional well-being. Psychological science, 13(2), 172-175.  DOI: 10.1111/1467-9280.00431
Gaunt R. (2006). Couple similarity and marital satisfaction: Are similar spouses happier? J Pers,74(5):1401-1420. doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00414.x
Ghazanfari, B., Keshavarzi Arshadi, F., Hassani, F., & Emamipour, S. (2018). The effectiveness of couple therapy based on selection theory on conflict resolution styles and the quality of the relationship between incompatible couples. Journal of Applied Psychology, Volume 12, Number 1, 47-62.  doi: 20.1001.1.20084331.1397.12.1.3.7   
Ghorbani, A., & Amani, A. (2015). Explain the theoretical model for parenting styles, attachment styles, and self-differentiation of couples. Journal of Counseling and Psychotherapy Culture, 6 (21), 86-67. Doi: 10.22054/QCCPC.2015.4188
Glasser, W. (2020).Introduction to hope psychology in choice theory: translated by Sahebi, A. Teheran Sayeh Sokhan Publication. 33rd Ed.  [https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27387]
Glasser, W. (2017). Selection theory chart. Translated by Ali Sahebi. Tehran: Sayeh Sokhan. (Published in the original language 2012). [https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27391&mId=1&title]
Howard, M.C. (2017).The empirical distinction of core self–evaluations and psychological capital and the identification of negative core self-evaluations and negative psychological capital.personality and Individual Differences 114( Supplement C): 108-118.doi.org/10.1016/j.paid.2017.03.061
Huber, C. H., Navarro, R. L., Womble, M. W., & Mumme, F. L. (2010). Family resilience and midlife marital satisfaction. The Family Journal, 18(2), 136- 145. doi.org/10.1177/1066480710364477
Jalil Piran, M., Jalil Piran, Nader., Layeghi, A., & Hassani, IS. (2016). The effectiveness of group therapy with interaction analysis (TA) approach on marital satisfaction of couples with marital disputes, 3rd International Conference on Psychology, Educational Sciences and Lifestyle, Torbat Heydariyeh, Torbat Heydariyeh University. [https://civilica.com/doc/593748/]
Khalili, Sh., Barzegar kahnoee., Sahebi , A., & Farahani, H. (2016). The effectiveness of an intervention based on choice theory and reality therapy on marital satisfaction. Psychological Applied Researches Quarterly. 1(7):11-23.  [https://www.sid.ir/FileServer/JF/4023713950101.pdf]
Luthans, F., Youssef, C.M.,& Avolio, B.J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge. 1st ed. UK: Oxford University Press [https://psycnet.apa.org/record/2007-01018-000]
Makhanova, A., McNulty, J.K., Eckel,L,A., Nikonova, L.,& Maner, J.K. (2018).Sex differences in testosterone reactivity during marital conflict. Hormones and Behaviour, 105:22-27. doi.org/10.1016/j.yhbeh.2018.07.007
Neff, L. A., & Broady, E. F. (2011). Stress resilience in early marriage: Can practice making perfect? Journal of personality and social psychology, 101(5), 1050.  https://doi.org/10.1037/a0023809
Newman, A., Nielsen, I., Smyth, R.,& Hirst, G. (2018). The mediating role of psychological capital in the relationship between social support and the well-being of refugees. International Migration,56(2):117-132. doi.org/10.1111/imig.12415
Noshadi, SH., & Motamedi H. (2015). The effectiveness of group training in reciprocal behavior analysis on increasing marital satisfaction (women seeking a divorce in Bijar). Journal of Social Welfare: 2015, Volume 15, Number 57; P 94-73. [https://www.sid.ir/FileServer/JF/62113945704.pdf]
Pallavicini, F., & Bouchard, S. (2019). Assessing the Therapeutic Uses and Effectiveness of Virtual Reality, Augmented Reality, and Video Games for Emotion Regulation and Stress Management. Frontiers in Psychology, 10. [https://www.researchgate.net/publication/337893543_Editorial_Assessing_the_Therapeutic_Uses_and_Effectiveness_of_Virtual_Reality_Augmented_Reality_and_Video_Games_for_Emotion_Regulation_and_Stress_Management#read]
Parker, S., (1999).  Enhancing Role Breadth Self-Efficacy: The Roles of Job Enrichment and Other Organizational Interventions. January 1999. Journal of Applied Psychology 83(6):835-52 DOI:10.1037//0021-9010.83.6.835 · 
Pazhoheshi Nia, - Kh., & Golestanian, A. (2017). Evaluation of the effectiveness of reality therapy on promoting marital relationships between couples. Spring 2017, Psychological Studies and Educational Sciences, Volume 3, Number 1 (14 pages - from 175 to 188). [https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1207953/]
Pirsaghi , F.,  Kiamanesh , A.R., Hasani , J.,Zahrakar, k., & Mohsenzadeh, F. (2018). The presentation of efficient marital relationship pattern with grounded theory approach.Quarterly of the women and families cultural-educational. 13(45): 7-35. [https://cwfs.ihu.ac.ir/article_204428_23dbeb1216ab78d956d2ce19859b241c.pdf]
Rajaei, A., Nadi, M.A., & Jafari, A.R. (2017). Psychometric properties of the psychological capital scale. Knowledge and Research in Applied Psychology, Fall 2017 Volume 18 Number 3 pp. 108-94 [https://www.sid.ir/FileServer/JF/33413966910.pdf]
Rezazadeh, M., Sadri Demirchi, IS., & Ghamari Kiwi, H. (2019). The effectiveness of premarital education program on attitudes about marriage, resilience, and Expecting a marriage. Journal of Family Counseling and Psychotherapy. Vol.9, No.1(27),2019. [https://fcp.uok.ac.ir/article_61262_f9588d3834916d29df0932750c92f6e7.pdf]
Reza Ostovar, J., Ghorban Shiroudi, SH., & Karimi Otari, B. (2017). The Impact of Participating in Group Meetings on Mutual Behavior Analysis Counseling on Spousal Boredom, Compromise, and Purity. Pathology of Family Counseling and Enrichment 3- 2 pp. 44-21. [http://fpcej.ir/article-1-147-en.pdf]
Riahi, M.IS., Alivardinia, A., & Bahrami Kakavand, S. (2017). Sociological analysis of the tendency to divorce (A case study of Kermanshah) Journal of Women in Development and Politics, 5 (3), 140-109. [https://www.sid.ir/FileServer/JF/61713861905.pdf]
Sadeghi M, G. E., & esmaeili, A. (2017). The effect of healthy family model training on resiliency mothers of children with an autism spectrum disorder. journal of counseling research, 15(60), 84-99. [https://irancounseling.ir/journal/article-1-348-fa.pdf]
Sanagoo Moharer, Gh.,  Shirazi, M., Mohammadi, R., & saberian, L. (2019). The Effectiveness of Reality Therapy Training on Emotion Regulation Strategies and Resilience in High School Students in Tehran. Quarterly Journal of Excellence in Counseling and Psychotherapy, Volume 8, Winter 98 Page 5 [http://journalcounselling.iiau.ac.ir/article_672381_c961b17e83d525b5222ec249a7934c85.pdf]
Sarmadi, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2020). Research methods in behavioral science, Tehran, Agah publication [https://www.adinehbook.com/gp/product/9643290514]
Shafiabadi, A., Naseri, GH. (2018).Theory of counseling and psychotherapy. Tehran. The center of university publication.  [https://www.adinehbook.com/gp/product/9640102210]
Snyder, C.R., Harris, C., Anderson, J.R., Hollersan, S.A., & Irving, M. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570 - 585.DOI: 10.1037//0022-3514.60.4.570
Snyder, C.R., (2007).   Hope and optimism as related to life satisfaction, The Journal of Positive Psychology, 2(3), 168–175 doi.org/10.1080/17439760701409546
Sohrabi, Z., Mikaeli, N.,  Atadokht, A., & Narimani,M. (2018). Evaluation of the effect of couple therapy based on the theory of selection and treatment of social-emotional relationships on couples' communication beliefs. Journal of Family Counseling and Psychotherapy. Vol. 8, No.21 (25),2018. http://ensani.ir/file/download/article/1547294460-10113-25-3.pdf
Sudani, M., Mo'meni Javid, M., & Mohammadi, K. (2013). The effect of interaction behavior analysis training on psychological well-being and self-knowledge of married women. Practical Consulting, 3 (No. 2), 51- [https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=239022]
Tehrani Azad, L., & Mojtabaei, M. (2019). Structural Relationships between Marital Satisfaction and Conflict Resolution Based on the Mediating Role of Couples' Psychological Capitals, Journal of Applied Psychology, Volume 13, Number 3 (51) Fall 1398.496- 475. [https://www.sid.ir/FileServer/JF/30313985106.pdf]
Wen, Jonz., & Yan, Esteverten. (1940).  Transactional analysis. New method in psychology. Translated by Dadgostar, B., (2017). Publisher, Danjeh [https://www.gisoom.com/book/11235206/{
Wilson, S.J., Andridege, R., Peng, J., Bailey, B.E., Malarkey, W.B., & Kiecolt-Glaser, J.K. (2017). Thoughts after marital conflict and punch biopsy wounds: Age-graded pathways to healing. Psychoneuroendocrinology, 85:6-13. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2017.07.489
Woobolding, R. (2017). Reality therapy for the 21st century (Translation: Hossein Zirak and Ali Sahebi). Tehran: Sayeh Sokhan Publications. (Published in the original language: 2013). [https://sayehsokhan.com/default.aspx?TabId=502&Id=27517&mId=1&title]