بررسی نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی در رابطه میان سبک‌های دل‌بستگی با بی‌رمقی زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 ساز و کار رابطه سبک های دلبستگی با بی‌رمقی زناشویی در پژوهش‌های پیشین مورد غفلت واقع‌شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی با بی‌رمقی زناشویی انجام‌شده است. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش همه افراد متأهل شهر همدان در سال 1399 بود. افراد نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 327 نفر متأهل به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های دل‌بستگی (Collins & Read, 1990)، مهارت‌های ارتباطی (Queendom, 2001) و بی‌رمقی زناشویی (Pines, 1996)، پاسخ دادند. به دلیل شیوع ویروس کرونا، پرسشنامه‌ها به‌صورت الکترونیکی تهیه شد و در گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی قرار داده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد سبک دل‌بستگی ایمن با مهارت ارتباطی (60/0β=)، سبک دل‌بستگی اضطرابی با مهارت ارتباطی (29/0-β=) مهارت ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی (34/0β=)، سبک دل‌بستگی اجتنابی با بی‌رمقی زناشویی (99/0β=) و سبک دل‌بستگی اضطرابی با بی‌رمقی زناشویی (52/1β=) رابطه معنی‌داری داشتند (01/0> P). همچنین، یافته‌ها نشان داد مسیر غیرمستقیم سبک دل‌بستگی ایمن و اضطرابی با میانجی‌گری مهارت ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی معنی‌دار است (01/0> P). از سوی دیگر اثر غیرمستقیم سبک دل‌بستگی اجتنابی با میانجی‌گری مهارت ارتباطی معنی‌دار نبود. نتایج نشان می‌دهد در یک رابطه‌ زناشویی میزان مهارت ارتباطی هر یک از زوجین و نوع سبک دل‌بستگی که در افراد شکل‌گرفته، در بی‌رمقی زناشویی زندگی مشترکشان مؤثر است.

چکیده

ساز و کار رابطه سبک های دلبستگی با بی‌رمقی زناشویی در پژوهش‌های پیشین مورد غفلت واقع‌شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی با بی‌رمقی زناشویی انجام‌شده است. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش همه افراد متأهل شهر همدان در سال 1399 بود. افراد نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 327 نفر متأهل به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های دل‌بستگی (Collins & Read, 1990)، مهارت‌های ارتباطی (Queendom, 2001) و بی‌رمقی زناشویی (Pines, 1996)، پاسخ دادند. به دلیل شیوع ویروس کرونا، پرسشنامه‌ها به‌صورت الکترونیکی تهیه شد و در گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی قرار داده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد سبک دل‌بستگی ایمن با مهارت ارتباطی (60/0β=)، سبک دل‌بستگی اضطرابی با مهارت ارتباطی (29/0-β=) مهارت ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی (34/0β=)، سبک دل‌بستگی اجتنابی با بی‌رمقی زناشویی (99/0β=) و سبک دل‌بستگی اضطرابی با بی‌رمقی زناشویی (52/1β=) رابطه معنی‌داری داشتند (01/0> P). همچنین، یافته‌ها نشان داد مسیر غیرمستقیم سبک دل‌بستگی ایمن و اضطرابی با میانجی‌گری مهارت ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی معنی‌دار است (01/0> P). از سوی دیگر اثر غیرمستقیم سبک دل‌بستگی اجتنابی با میانجی‌گری مهارت ارتباطی معنی‌دار نبود. نتایج نشان می‌دهد در یک رابطه­ زناشویی میزان مهارت ارتباطی هر یک از زوجین و نوع سبک دل‌بستگی که در افراد شکل‌گرفته، در بی‌رمقی زناشویی زندگی مشترکشان مؤثر است.

عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Communication Skills in the Relationship between Attachment Styles and Marital Burnout

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Sima Olyaei 1
  • Yadollah Ghasemipour 2
1 General Psychology, Department of psychology, Malayer University, Malayer, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Malayer University, Malayer, Iran.
چکیده [English]

Background: The mechanism in which attachment styles relate to marital burnout has not been taken into account in past research. Objective: The present study aimed to investigate the mediating role of communication skills in the relationship between attachment styles and marital burnout. Method: The method of the present study was correlational and structural equation modeling. The population of the study was all married people living in Hamedan City in 2020. Using the convenience sampling method, 327 married people were selected based on Cochran's formula. The sample group filled out a questionnaire consisting of the Revised Adult Attachment Scale Collins & Reed (1990), Queendom’s Communication Skills Scale Jerabek (2004), and Marital Boredom Scale Pines (1996). Because of the Corona virus outburst, the questionnaire was created electronically and posted on virtual social networks. Using Pearson correlation statistics and path analysis, data were analyzed by SPSS-24 and AMOS-24. Findings: Results showed there were significant relationships (P<0.01) between secure attachment style and communication skills (β= 0.6), anxious attachment style and communication skills (β= -0.29), communication skills and marital burnout (β= 0.34), avoidant attachment style and marital burnout (β= 0.99), anxious attachment style and marital burnout (β= 1.52). Results also showed that in the indirect path, secure (β= 0.20) and anxious (β= -0.10) attachment styles were mediated significantly (P<0.01) through communication skills. But the indirect effect of avoidant attachment style was not significantly mediated by communication skills. Conclusion: The results indicate that in a marital relationship, secure and anxious styles of attachment form and boost the communication skills of the couples influencing their marital burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment style
  • communication skill
  • marital burnout
  • تاریخ دریافت: 01 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 مرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 20 مرداد 1401