بررسی نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی در رابطه میان سبک‌های دل‌بستگی با بی‌رمقی زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

سازوکار رابطه سبک‌های دل‌بستگی با بی‌رمقی زناشویی در پژوهش‌های پیشین مورد غفلت واقع‌شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی در رابطه بین سبک‌های دل‌بستگی با بی‌رمقی زناشویی انجام‌شده است. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش همه افراد متأهل شهر همدان در سال 1399 بود. افراد نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 327 نفر متأهل به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های دل‌بستگی (Collins & Read, 1990)، مهارت‌های ارتباطی (Queendom, 2001) و بی‌رمقی زناشویی (Pines, 1996)، پاسخ دادند. به دلیل شیوع ویروس کرونا، پرسشنامه‌ها به‌صورت الکترونیکی تهیه شد و در گروه‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی قرار داده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر نشان داد سبک دل‌بستگی ایمن با مهارت ارتباطی (60/0β=)، سبک دل‌بستگی اضطرابی با مهارت ارتباطی (29/0-β=) مهارت ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی (34/0β=)، سبک دل‌بستگی اجتنابی با بی‌رمقی زناشویی (99/0β=) و سبک دل‌بستگی اضطرابی با بی‌رمقی زناشویی (52/1β=) رابطه معنی‌داری داشتند (01/0> P). همچنین، یافته‌ها نشان داد مسیر غیرمستقیم سبک دل‌بستگی ایمن و اضطرابی با میانجی‌گری مهارت ارتباطی با بی‌رمقی زناشویی معنی‌دار است (01/0> P). از سوی دیگر اثر غیرمستقیم سبک دل‌بستگی اجتنابی با میانجی‌گری مهارت ارتباطی معنی‌دار نبود. نتایج نشان می‌دهد در یک رابطه­ زناشویی میزان مهارت ارتباطی هر یک از زوجین و نوع سبک دل‌بستگی که در افراد شکل‌گرفته، در بی‌رمقی زناشویی زندگی مشترکشان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Communication Skills in the Relationship between Attachment Styles and Marital Burnout

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Sima Olyaei 1
  • Yadollah Ghasemipour 2
1 MA of General Psychology, Department of Psychology, Malayer University, Malayer, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Malayer University, Malayer, Iran.
چکیده [English]

Background: The mechanism in which attachment styles relate to marital burnout has not been taken into account in past research. Objective: The present study aimed to investigate the mediating role of communication skills in the relationship between attachment styles and marital burnout. Method: The method of the present study was correlational and structural equation modeling. The population of the study was all married people living in Hamedan City in 2020. Using the convenience sampling method, 327 married people were selected based on Cochran's formula. The sample group filled out a questionnaire consisting of the Revised Adult Attachment Scale Collins & Reed (1990), Queendom’s Communication Skills Scale Jerabek (2004), and the Marital Boredom Scale Pines (1996). Because of the Coronavirus outburst, the questionnaire was created electronically and posted on virtual social networks. Using Pearson correlation statistics and path analysis, data were analyzed by SPSS-24 and AMOS-24. Findings: Results showed there were significant relationships (P<0.01) between secure attachment style and communication skills (β= 0.6), anxious attachment style and communication skills (β= -0.29), communication skills and marital burnout (β= 0.34), avoidant attachment style and marital burnout (β= 0.99), anxious attachment style and marital burnout (β= 1.52). Results also showed that in the indirect path, secure (β= 0.20) and anxious (β= -0.10) attachment styles were mediated significantly (P<0.01) through communication skills. But the indirect effect of avoidant attachment style was not significantly mediated by communication skills. Conclusion: The results indicate that in a marital relationship, secure and anxious styles of attachment form and boost the communication skills of the couples influencing their marital burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment style
  • communication skill
  • marital burnout
Aghayusefi, A., Saravani, Sh., Zeraatee, R., Razeghi, F. S., Pourabdol, S. (2016). Predicting academic performance based on attachment styles and different levels of adjustment. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 21(4), 308-316. (Persian). http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2527-en.html
Alfasi, Y., Gramzow, R. H., & Carnelly, K. B. (2010). Adult attachment patterns and stability in esteem for romantic partners. Personality and Individual Difference, 48 (5), 607-611. https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.12.016
Amanelahi, A., Aslani, Kh., Tashakor, H., Ghavabesh, S., & Nekoei, S. (2012). Investigating the relationship between romantic attachment styles and love with marital satisfaction. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 10(3), 67-86. (Persian).  10.22051/JWSPS.2012.1419
Attary, Y.A., Amanalahifard, A., & Mehrabizadeh honarmand, M. (2010). Investigating the Relationship between Personality Traits and Individual-Family Factors with Marital Satisfaction in Government Employees in Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, 13(1), 81-108. (Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=68289
Baker, C. N., & Horger, M. (2012). Parental child-rearing strategies influence self-regulation, socioemotional adjustment, and psychopathology in early adulthood: Evidence from a retrospective cohort study. Personality and Individual Differences, 52(7), 800-805. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.12.034
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: retrospect and prospect. American Journal of Orthopsychiatry, 52(4), 664-678. https://doi.org/10.1111/j.19390025.1982.tb01456.x
Capri, B. (2013). The Turkish Adaptation of the Burnout Measure-Short Version (BMS) and Couple Burnout Measure-Short Version (CBMS) and the Relationship between Career and Couple Burnout Based on Psychoanalytic Existential Perspective. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(3), 1408-1417. https://doi.org/10.12738/estp.2013.3.1576
Chung, M. S. (2014). Pathways between attachment and marital satisfaction: The mediating roles of rumination, empathy, and forgiveness. Personality and Individual Differences, 70, 246-251. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.06.032
Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and social psychology, 58(4), 644-663.  https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.4.644
Dehghan, A., Lavasani, Gh., & Madani, Y. (2018). The relationship between communication beliefs and marital boredom: the mediating role of mindfulness. Journal of Psychology, 22(3), 344-357. (Persian). http://iranapsy.ir/en/Article/21327
Hazan, C., & Shaver, P. R. (1987). Romantic love is conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–524. https://doi.org/10.1037/0022-3514.52.3.511
Hazen C, Shaver PR. 1990. Love and work: An attachment-theoretical perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 59(2), 270-280. http://doi.apa.org/getdoi.cfm?doi=10.1037/0022-3514.59.2.270
Hossein Chary, M. & M. Delavarpoor (2006). Do shy people lack communication skills? Iranian psychologists, 3(10), 123-135. (Persian). http://jip.azad.ac.ir/article_512487_632582e94521d64ed1348b7b880a52c7.pdf
Hossein Chary, M. & Fadakar M. M. (2006). Investigating the Effects of Higher Education on Communication Skills Based on Comparison of College and High Scholl Students. Teaching and Learning Research, 3(2), 21-32. (Persian). https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=273644
Jerabek, I. (2004). Communication skills inventory revised. Body-Mind QueenDom, https://www.queendom.com/tests/access_page/index.htm?idRegTest=2288
Karimi, P., Karami, J., & Dehghan, F. (2015). Relationship between attachment styles and conflict resolution styles and married employee's marital burnout. (Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=245344
Karney, B. R., Bardbury, T. N. (1997). Neuroticism, marital interaction and the trajectory of marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5), 1075-1092.  https://doi.org/10.1037/0022-3514.72.5.1075
Mohammad Sharooni, R., Shokri, O., Hosseinzadeh Taghvaei, M., & Danesh, E., & Borjali A. (2020). The Modeling of Structural Relationship of Marital Conflict Concerning Attachment Styles, Narcissism Sensation Seeking, and Marital Burnout in Couples. Middle Eastern Journal of Disability Studies, 23(10), 1-8. (Persian).  20.1001.1.23222840.1399.10.0.147.6
 Naderi, F., Azadmanesh, P. (2012). Comparison of marital boredom, family performance and intimacy of male and female employees. New findings in psychology (Journal of Social Psychology), 7(22), 97-112. (Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=191483
Navidy, F., Adibrad, N., & sabaghian, Z. (2005). Investigating the relationship between marital boredom and organizational climate factors in male and female nurses. Journal of Psychology, 11(3), 275-287. (Persian). https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=93911
Pakdaman, Sh. (2001). Investigating the relationship between attachment and socialism in Adolescence. Journal of Psychological Sciences, 3(9), 25-47. (Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=52727
Pines, A. M. (2007). The female entrepreneur: Burnout treated using a psychodynamic existential approach. Clinical Case Studies, 1(2), 170-180. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1534650102001002005
Pines, A. M. (1996). Couple burnout: Causes and cures. New York: Routledge. https://www.routledge.com/Couple-Burnout-Causes-and-Cures/Pines/p/book/97 80415916325
Queendom R. Communication skills Test-Revised. Available online by internet 2004. https://www.queendom.com/
Reisi Sheikh Weisi, A., Jalil Piran, M., & Vala Monfared, Y. (2019). Relationship between marital disturbance and attachment styles of married male teachers in the tribal area of Lordegan city. Rooyesh-e-Ravanshenasi, 8(2), 17-24. (Persian). 20.1001.1.2383353.1398.8.2.24.2
Rezaei, S., & Rezaei, F. (2019). Prediction of marital burnout: Conflict resolution styles and marital expectations. Biannual Journal of Applied Counseling8(2), 23-38. (Persian). ‏https://dx.doi.org/10.22055/jac.2018.27034.1620
Sabbagh, Z., Salehzadeh, M., & Zareei, H. (2020). Marital burnout and dependence on virtual social networks: Difference between women and men. Journal of Fundamentals of Mental Health22, 361-9. https://dx.doi.org/10.22038/JFMH.2020.17342
Soleimani, E., Tanha, Z., Malekirad, A., & Kordestani, D. (2021). Structural Equations Modeling of Life Skills and Attachment Styles with Marital Conflicts: the Mediating Role of Sexual Satisfaction and Couples' Love Stories. Journal of Research in Behavioural Sciences19(1), 128-138. (Persian). 20.1001.1.17352029.1400.19.1.14.1
Tanner, S. (2018). The Relationship between Attachment, Self-Regulation, and Resilience in Undergraduate Students' College Adjustment. (Unpublished doctoral dissertation) Walden University, USA. https://www.proquest.com/openview/44b6da10da4f4f951411f4a22ac0f850/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
Williamson, H. C., & Lavner, J. A. (2020). Trajectories of Marital Satisfaction in Diverse Newlywed Couples. Social Psychological and Personality Science, 11(5), 597–604. https://doi.org/10.1177/1948550619865056
Young, M. E., & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples. Thomson Brooks/Cole Publishing Co. https://psycnet.apa.org/record/1998-06100-000
Zareie, A. & Ahmady sarkhony, T. (2015). The role of predictors of spiritual intelligence and communication patterns with the level of marital satisfaction of couples referring to counseling centers in Bandar Abbas. Clinical Psychology Research, 2(2), 101-116. (Persian). https://doi.org/10.22067/IJAP.V2I2.10915