اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری‌ یکپارچه‌شده و زوج‌درمانی با الگوی گاتمن روی بی رمقی زناشویی و تاب آوری زوجین دارای تعارض

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران .

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

4 استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

 انتخاب روش درمانی کارآمد در بهبود کارکردهای خانواده همواره موردتوجه مشاوران و روان‌درمانگران بوده است. هدف پژوهش حاضر آشکار ساختن اثربخشی رویکردهای زوج­درمانی رفتاری-یکپارچه‌شده و زوج‌درمانی گاتمن بر بی­رمقی زناشویی و تاب­آوری زوجین متعارض بود. روش پژوهش، طرح آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه ناهم‌زمان بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شمیم در زمستان سال 1399 بود. نمونه با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند که دربرگیرنده 6 زوج از مراجعین به این مرکز بودند، که با توجه به نتایج پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی (Fletcher et al, 2000; citing Madani, 2017)  جزء زوج­های متعارض قرار گرفتند و به‌صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. پروتکل‌های درمانی گاتمن (Gottman & Gottman, 2015) و رفتاری ­ـ ­یکپارچه‌شده (Poursardar, 2021) در دو تا چهار مرحله خط پایه، مداخله 14 و 16 جلسه­ای و پیگیری دوماهه اجرا گردید. مشارکت­کنندگان به پرسشنامه­های بی­رمقی زناشویی (Paniz, 2015) تاب­آوری زوجین (Connor & Davidson, 2003) پاسخ دادند. داده­ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته­ها نشان داد روش گاتمن در هم سنجی اثربخشی با روش رفتاری-یکپارچه‌شده از دید اندازه تغییر، فراگیری و پایداری، فراگیری و پایداری بیشتری داشته و تراز بهبود زوج‌های متعارض در روش گاتمن و رفتاری یکپارچه‌شده در مرحله پس از درمان و پیگیری به ترتیب، بی­رمقی زناشویی (55/44) و (14/37) و تاب­آوری زوجین (69/45) و (79/38) درصد بود. بر پایه نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت به­رغم اثربخشی دو روش مداخله، روش گاتمن، نقش کارسازتری در بهبود و کاهش بی­رمقی زناشویی و تاب­آوری زوجین داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gottman Couple Therapy on Marital Burnout and Resilience of Conflicted Couples

نویسندگان [English]

  • Davod Jalalvand 1
  • Kourosh Goodarzi 2
  • Javad Karimi 3
  • Abolghasem Yaghoobi 4
1 Ph.D. Student of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, School of Literature and Humanity Sciences, The University of Malayer, Malayer, Iran.
4 Professor, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background: Choosing an effective treatment method to improve family functions has always been the focus of counselors and psychotherapists. Objective: This study aimed to determine the effectiveness of couple behavioral-integrated therapy and Gottman couple therapy approaches on marital boredom and resilience of couples with marital conflict. Method: The research method was a single-case asynchronous multiple baseline design. The statistical population included all couples who were referred to Shamim Counseling Center in the winter of 2020. Samples were selected using the available non-random sampling method, which included 6 pairs of people who referred to this center, who according to the results of the Marital Relationship Quality Questionnaire (Fletcher et al, 2000; citing Madani, 2017) were classified as conflicting couples and They were randomly replaced in two groups. Gottman's treatment protocols (Gottman & Gottman, 2015) and behavioral-integrated (Poor Sardar, 2021) was performed in two to four stages baseline, 16-session intervention, and two-month follow-up. Participants answered the Marital Boredom Questionnaire (Paniz,2003) and Couples Resilience Questionnaire (Connor & Davidson, 2003). Data were analyzed by visual drawing, stable change index, and recovery percentage. Findings: The results showed that Gottman's method was more comprehensive and stable in terms of the magnitude of change, generality and stability, and the level of recovery of conflicting couples in the Gottman method and behavioral integration in the post-treatment stage compared to the behavioral-integrated method. Follow-up was marital boredom (44.55), (37.14), and couple resilience (45.69) and (38.79) percent, respectively. Conclusion: Based on the results, it can be said that despite the effectiveness of the two intervention methods, Gottman's method has played a more effective role in improving and reducing marital boredom and resilience of couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gottman
  • integrative behavioral couple therapy
  • marital burnout
  • resilience
Abbasi, M., Madani, Y., Gholamali Lavasani, M. (2014). Teaching “Practical Application of Intimacy Relationship Skills” in a Group Format and its Effectiveness on Couples’ Communication Patterns in Marriage Threshold Couples. Family Counseling and Psychotherapy,4(2),227247. [persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1393.4.2.2.3
Adib Rad, Nastaran; Adib Rad, Mojtaba (2004). Investigating the relationship between communication beliefs and marital burnout and comparing it with women seeking divorce and women seeking to continue living together. Journal of ConsultingResearch.13(14):101114. [persian]. http://ensani.ir/fa/article/124352/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-9.
Ahmaditar, S., Makvandi, B., Sodani, M. (2018). The Effectiveness of Family Education inCognitive-Behavioral Approach on Marital Adjustment, Resilience, and Quality of Life in Couples. Women and Family Studies, 11(41), 23-41. [Persian]. https://jwsf.tabriz.iau.ir/article_667251.html?lang=en
Babcock, J.C., Gottman, J.M., Ryan, K.D., Gottman, J.S. (2013). A component analysis of a  brief psycho-educational couples' workshop: one-year follow-up results. Journal of  FamilyTherapy,35,252-280. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12017.
Baucom, KJ., Baucom, BR., Christensen, A. (2015). Changes in dyadic communication during and after integrative and traditional behavioral couple therapy. Behav Res Ther. 65:18-28. https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.12.004.
Bradford, A. B., Drean, L., Sandberg, J. G., Johnson, L. N. (2020). They may disapprove, but I still love you: Attachment behaviors moderate the effect of social disapproval on marital relationship quality. Family Process, 59(4), 1530–1551. https://doi.org/10.1111/famp.12519.
Brand, C. E. (2012). An Initial Qualitative Exploration of Gottman's Couples Research: A Workshop from the Participants' Perspective. Retrieved from http://purl.flvc.org/fsu/fd/FSU_migr_etd-4730. https://diginole.lib.fsu.edu/islandora/object/fsu:182780.
Christensen, A., Dass, B. D. (2017). Integrity Behavior Couple Therapy. Journal Curr Opin Psychology,13,111-113. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.04.022.
Christensen, A., Atkins, D. C., Baucom, B., Yi, J. (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(2), 225–235. https://doi.org/10.1037/a0018132.
Clark, D. A., Donnellan, M. B., Robins, R. W. (2020). Antisocial traits, negative emotionality, and trajectories of relationship quality in Mexican-origin couples. Journal of personality disorders, 34(4), 27-47. https://doi.org/10.1521/pedi_2019_33_410.
Connor, KM. & Davidson, JR. (2003). Development of a new resilience scale: the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety.18(2):76-82. https://doi.org/10.1002/da.10113
Cribbet, M.R., Smith, T.W., Uchino, B.n., Baucom, B.R.W., Nealey-Moore, J.B. (2020). Autonomic influences on heart rate during marital conflict: Associations with high-frequency heart rate variability and cardiac pre-ejection period. Biological psychology,151,107-112. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2020.107847
Delavar, A. (2020), Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publications. https://www.adinehbook.com/gp/product/9646115179. [Persian].
 Fotuhi, S., Mikaili, N., Atadekht, A., Hajlo, N. (2017). Effectiveness of couples therapy based on emotion (Gottman method) on marital adjustment and depression in conflicted spouses, The Women and Families Cultural-Educational, 12(39), 45-64. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26454955.1396.12.39.3.9. [Persian].
Garanzini, S., Yee, A., Gottman, J., Gottman, J., Cole, C., Preciado, M. (2017) Results of Gottman Method Couples Therapy with Gay and Lesbian Couples. Marital Fam Ther. 43(4):674-84. https://doi.org/10.1111/jmft.12276.
Gall, M.; Borg, w.; and; Gall, J. (2015). Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology. Translators: Nasr, A; Erezi, H; Abolghasemi, M.; Bagheri, Kh; Shahemsaz, M., Place of publication: Tehran, Samit Publications. (2000). https://esale.samt.ac.ir. [Persian].
Gottman, J. S., & Gottman, J. M. (2015). 10 principles for doing couples therapy. New York, NY: W.W. Norton & Company. https://doi.org/10.1111/jmft.12226.
Gottman, J., Cole, C., Cole, D.L. (2017). Gottman Method Couples Therapy. In: Lebow, J., Chambers, A., Breunlin, D. (eds) Encyclopedia of Couple and Family Therapy. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_195-1.
Imani, M. (2012). Investigating the efficacy of acceptance-based behavioral therapy and integrative behavioral couple therapy in reducing marital turmoil and generalized anxiety disorder symptoms in women of Mahshahr city. Unpublished doctoral dissertation, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz. https://ganj.irandoc.ac.ir. [Persian].
Johnson, SM., Wittenborn, AK. (2012) New research findings on emotionally focused therapy: Introduction to the special section. J Marital Fam Ther. 38(Suppl 1):18-22. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2012.00292.x.
Jowkar, B. (2008). The mediating role of resilience in the relationship between general and emotional intelligence and life satisfaction. Journal of Contemporary Psychology, 2 (2): 3-12. https://bjcp.ir/browse.php?a_id=963&sid=1&slc_lang=en. [Persian].
Karimian, N., Zarei, E., Mohammadi, K., Christensen, A. (2017). IIntegrative treatments, Sex, and Couple Therapy: study and comparison of the effectiveness of integrative behavioral couple therapy (IBCT) and redecision therapy in improvement of marital commitment of competing couples. Family Counseling and Psychotherapy, 6(2), 21-38. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516654.1395.6.2.2.7. [Persian].
Loyd, B. D. (2005). The effects of reality therapy/choice theory principles on high school students' perception of needs satisfaction and behavioral change. International Journal of Reality Therapy, 25(1), 5–9. https://psycnet.apa.org/record/2005-15450-001.
 Mahvelati, A., Pourshahriari, M., Sepehri, Z. (2018). Comparison of the effectiveness of Gottman couple therapy with Datiliue couple therapy on sexual satisfaction, emotional regulation, and marital burnout. Unpublished doctoral dissertation. Faculty of Educational Sciences, Psychology, Al-Zahra University. https://ganj.irandoc.ac.ir. [Persian].
Madani, Y., Hashemi Golpayegani, F., & Gholamali Lavasani, M. (2017). Proposing an integrated model of an emotionally focused approach and Gottman model and its effectiveness on quality of marital relationship in married women. Journal of Applied Psychological Research, 7(4), 73-88. https://doi.org/10.22059/JAPR.2017.61081.
Mairal, J.B. (2015). Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT) is a third-wave therapy. Psicothema 2015, 27(1), 13-18. https://doi.org/10.7334/psicothema2014.101.
Mates-Youngman, K. (2016). Couples therapy workbook. The translators of Hojjat Khah, Seyed Mohsen; Saidi, Mohammad Sajjad; Rasouli, Aras. 2nd edition. Tehran: Avai Noor Publications. Works of thought. https://www.iranketab.ir/book/85853-couples-therapy-workbook. [Persian].
Montesi, J.L., Conner, B.T., Gordon, E.A. (2013). On the Relationship Among Social Anxiety, Intimacy, Sexual Communication, and Sexual Satisfaction in Young Couples. Arch Sex Behav 42, 81–91. https://doi.org/10.1007/s10508-012-9929-3.
Movahed, S., Karimi, K. (2016). Investigating the Relationship between Resilience and Emotional Dissatisfaction with Marital Burnout of Teachers Working in Schools, Quarterly Journal of New Developments in Behavioral Sciences, 2(6): 40-52. https://ijndibs.com/article-1-61 fa.html&sw=%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF. [Persian].
Naemi, A., Mohammadi Arya, A. (2020). The relationship among emotional expressiveness, marital adjustment, and burnout, and its comparison between blinded and sighted couples. Psychology of Exceptional Individuals, 10(38), 97-116. https://doi.org/10.22054/jpe.2020.49358.2099. [Persian].
Navabi Nejad, Shokooh. (2017). Marriage counseling and family therapy, Tehran: Parents and educators. https://www.adinehbook.com/gp/product/9644510402. [Persian].
Navidi, F. (2004). Investigating and comparing the relationship between marital burnout and organizational climate factors in the staff of education departments and nurses in Tehran hospitals, M.Sc. Thesis. Shahid Beheshti University. https://centlibrary.sbu.ac.ir/site/catalogue/374518. [Persian].
Nilforoshan, P. (2010). Structural model of marital relationship quality based on psychological characteristics of spouses. Unpublished doctoral dissertation. Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Isfahan. https://lib.wrc.ir/library/view/3/1357. [Persian].
Panahi, M., Kazemi jamarani, S., Enayatpour Shahrbabaki, M., Rostami, M. (2018). Effectiveness of integrative behavioral couple therapy on reducing marital burnout and fear in couples of intimacyJournal of Applied Psychology11(4), 373-392. https://dorl.net/dor\20.1001.1.20084331.1396.11.4.4.7. [Persian].
Paniz, A. (2015). What can we do so that our dream love does not lead to burnout? Shadab Fatemeh translation, Tehran Phoenix. (Date of publication in the original language, 2003). https://qoqnoos.ir. [Persian].
Poursardar, F., Sadeghi, M., Goodarzi, K., Roozbehani, M. (2021). The effectiveness of Emotionally-Focused Couples Therapy (EFCT) and Integrated Behavioral Couples Therapy (IBCT) on restructuring communication patterns in couples with marital conflict. Journal of Family Psychology, 6(1), 39-54. https://doi.org/10.29252/ijfp.6.1.39. [Persian].
Richardson, E. W., Futris, T. G. (2019). Foster Caregivers' Marital and Coparenting Relationship Experiences: A Dyadic Perspective. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies,68(2), 185-196. https://doi.org/10.1111/fare.12354.
Roddy, MK., Nowlan, KM., Doss, BD., Christensen, A. (2016) Integrative behavioral couple therapy: Theoretical background, empirical research, and dissemination. Family process. 55(3):408-22. https://doi.org/10.1111/famp.12223.
Saadati Shamir, A., Saniee, M., Zare, E. (2019). Effectiveness of Couple Therapy by Gottman Method on Family Function and Marital Adjustment in Divorce Applicant Couples. Journal of Rehabilitation Research in Nursing IJRN. 5 (2):10-17. https://ijrn.ir/article-1-389-fa.html.
 Saemi, H., Besharat, M. A., Asgharnezhad Farid, A. (2020). Comparison of the Effectiveness of Gottman Couple Therapy and Emotionally Focused Couples Therapy on Emotion Regulation in Couples. Research in Clinical Psychology and Counseling, 10(1), 87-104. https://doi.org/10.22067/TPCCP.2020.39366. [Persian].
Sands, A., Thompson, E., Gaysina, D. (2017). Long-term influences of parental divorce on offspring affective disorders: A systematic review and meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 218, 105-114. https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.04.015.
Shafiee, Z, Mohammadi, R. (2018). Predicting the quality of marital relationships based on the dimensions of emotional intelligence in married men and women and their spouses. Journal The Women and Families Cultural-Educational, 12(41), 91-10. http://ensani.ir. [Persian].
Sobral, M.P.,  Costa, M.E. (2015). Development of the Fear of Intimacy Components Questionnaire (FICQ) Embracing a Dependence Component. European Journal of Psychological Assessment, 31(4), 302-309. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000238.
Szymanski, D.M., Hilton, A.N. (2013). Fear of Intimacy as A Mediator of The Internalized Heterosexism-Relatinship Quality Link Among Men in Same-Sex Relationships. Contemp Fam Ther, 35(1):760-772. https://link.springer.com/article/10.1007/s10591-013-9249-3.
Westerop, K.R. (2002). Building healthy couple relationship: Do communication skills, gender, hope, and family types make a difference? Unpublished master's Thesis, Trinity western university. Canada https://www.twu.ca/sites/default/files/westeropkaren.pdf.
Vazirnia, F., Karimi, J., Goodarzi, K., Sadeghi, M. (2021) Comparison of the Effectiveness of Combined Behavioral and Emotion-Oriented Couple Therapy on Health (Infertility Self-Efficacy Component) of Infertile Couples. Islamic Life Style. 5 (2):38-49. https://islamiclifej.com/article-1-478-fa.html. [Persian].
Zahrakar, K. jafari, F. (2021). Family counseling (concepts, history, process, and theories). Arsbaran Publications. https://www.adinehbook.com/gp/product/9646389748. [Persian].