اعضای هیات تحریریه

فراخوان؛

اساتید و دانشیاران ارجمند گروه‌های مشاوره، روان‌شناسی و روان‌پزشکی کشور در صورت تمایل به عضویت در هیئت تحریریه و همکاری با نشریه، مشخصات تماس خود را به ایمیل نشریه ارسال نمایند.

اعضای هیات تحریریه پیشین

دکتر محمود منصور

استاد معظم، متخصص گستره هایی متنوع از علوم روانشناختی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/2409
su_ershadiyahoo.com


دکتر محمود منصور، استاد معظم روان شناسی ایران به خدا پیوست.  نام و یاد ایشان همچون حضورشان والا بادا