تجربه کودکان و نوجوانان از عوامل فردی و خانوداگی زمینه‌ساز سوءاستفاده جنسی

نوع مقاله : کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران،z774@ymail.com

2 استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 دانشیارگروه مشاوره خانواده ، واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

5 دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران

چکیده

با توجه به حساسیت دوران کودکی و نوجوانی، بررسی عوامل زمینه‌ای برای پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی مانند آزار جنسی کودکان و نوجوانان ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی تجربیات زیسته کودکان و نوجوانان در مورد عوامل فردی و خانوادگی زمینه ساز آزار جنسی انجام شد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بود. استراتژی آن پدیدارشناسانه بود. نمونه گیری هدفمند از موارد بحرانی، 15 کودک و نوجوان قربانی که مورد آزار و اذیت و آزار جنسی قرار گرفته بودند و به مرکز پزشکی قانونی شهر تهران مراجعه کرده بودند، بر اساس اشباع نظری تکمیل شد. فرایند جمع اوری داده ها در طول سال 1398 انجام شد ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. صدا ضبط شد و محتوا به متن تبدیل شد. سپس داده ها به صورت مفاهیم و مقوله­ها بودند. تیم تحقیق شامل پژوهشگر، اساتید راهنما و مشاور، اعتبار ابزار مصاحبه را تایید کردند. همچنین، شرکت کنندگان صحت فرآیند کدگذاری را تایید نمودند. یافته‌های پژوهش نشان داد که عوامل اصلی بروز آزار (1) عوامل فردی (اعتماد نابجا، رابطه با غریبه‌ها، سادگی، استرس، تنهایی، پوشش نامناسب، بی‌توجهی به توصیه‌های والدین و وابستگی عاطفی) بوده است. و (2) عوامل خانوادگی (رابطه ضعیف با والدین، جدایی والدین، سختگیری والدین، مشغله مادر، بی توجهی والدین، نظارت ضعیف والدین، فرار از خانه و ترس از والدین). در مقایسه نتایج با پیشینه تحقیق، مقوله‌های فردی و خانوادگی برای پیشگیری از عوامل زمینه‌ای آزار جنسی. شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children and adolescents' experience of individual and family factors underlie sexual abuse

نویسندگان [English]

 • Zahra Mohammadi 1
 • Khodabakhsh Ahmadi 2
 • Mahmoud Goudarzi 3
 • Hamzeh Ahmadian 4
 • Seyed Mehdi Saberi 5
1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 2. Professor of Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor ,Family Counseling Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology , Sanandaj Branch, Islamic Azad University Sanandaj, Iran
5 Associate Professor, Forensic Medicine Research Center, Forensic Medicine Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Due to the sensitivity of childhood and adolescence, it is necessary to study the underlying factors to prevent psychological and social harm, such as sexual abuse of children and adolescents. Objective: This study aimed to investigate the lived experience of children and adolescents about individual and family factors that underlie sexual abuse. Method: The approach of the present study was qualitative. Its strategy was phenomenological. Targeted sampling of critical cases, 15 children and adolescent victims have chosen who experienced sexual harassment and abuse and referred to the legal Medicine Center in Tehran, was completed based on theoretical saturation. The data collection process was during 2019. The data collection tool was a semi-structured interview. It was audio-recorded, and content converted into text. Then, the data were as concepts and categories. The research team, including the researcher, supervisors, and consultants, confirmed the validity of the interview tool. Also, the Participants confirmed the correctness of the coding process. Findings: Research Findings showed that the main factors in the occurrence of abuse were (1) individual factors (misplaced trust, relationship with strangers, simplicity, stress, loneliness, inappropriate coverage, disregard for parental advice, and emotional dependence); And (2) family factors (poor relationship with parents, parental separation, parental strictness, busy motherhood, inconsideration by parents, poor parental supervision, running away from home, and fear of parents).Conclusion: individual and family categories and comparing the results with the research background, identifying to prevent the underlying cause of sexual abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children and Adolescents
 • Sexual Abuse
 • Underlying Factors
 • Individual and Family
 • تاریخ دریافت: 21 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 25 دی 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 23 مرداد 1401