دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 33، شهریور 1401 
عوامل فردی و خانوادگی زمینه‌ساز سوءاستفاده جنسی در تجارب کودکان و نوجوانان

صفحه 62-102

10.22034/fcp.2022.62347

زهرا محمدی؛ خدابخش احمدی؛ محمود گودرزی؛ حمزه احمدیان؛ سیدمهدی صابری