نقش گفتمان‌های حاکم در محیط خانوادگی و تحصیلی بر تمایل مهاجرت به خارج از کشور

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 علوم انسانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

گفتمان موجود در فضای خانواده و تحصیلی در ترغیب به مهاجرت مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی گفتمان‌هایی در فضای خانوادگی و تحصیلی در شکل‌گیری تمایل به مهاجرت تأثیرگذارند، انجام شد. این مطالعه به روش کیفی با استفاده از نظریه زمینه‌ای سازه گرا صورت گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمام افراد 19 تا 38 سال می‌شود که تمایل به مهاجرت دارند از میان این افراد نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته انجام شد. نهایتاً با تعداد 12 مشارکت‌کننده (8 زن و 4 مرد)، مصاحبه‌ها به اشباع رسید و از این تعداد با 7 نفر به شکل حضوری در محیط دانشگاه و در منزل مشارکت‌کننده مصاحبه‌ صورت گرفت و با پنج نفر به شکل اینترنتی تصویری انجام شد. داده‌ها با کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استخراج گردید، درمجموع 34 مفهوم در ارتباط با تأثیرگذاری گفتمان‌های موجود در فضای خانوادگی و تحصیلی در قالب 11 مفهوم محوری دسته‌بندی شد و درنهایت در سه حیطه کلی گفتمان زمینه‌ساز کلان، گفتمان‌های زمینه‌ساز میانی و گفتمان‌های زمینه‌ساز خرد طبقه‌بندی شدند. عامل مربوط به گفتمان زمینه‌ساز کلان شامل تبلیغات رسانه‌های جمعی، عوامل مربوط به گفتمان زمینه‌ساز میانی شامل ضعف ساختارهای علمی، فضای نامناسب سیاسی و مذهبی، مشکلات اجتماعی، فقدان عدالت، فقدان امکانات و تشویق و ترغیب اطرافیان و عوامل مربوط به گفتمان زمینه‌ساز خرد شامل گفتمان ناامیدی و تلف کردن عمر، گفتمان اهمیت پیشرفت و رشد شخصی، گفتمان عدم امنیت روانی و گفتمان جست‌وجوگری و تجربیات تازه شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد گفتمان‌ها در فضای خانوادگی و آموزشی نقش به سزایی در تغییر باورها و ارزش‌های افراد ایفا می‌کند؛ و این تأثیرات چه به شکل آگاهانه و یا نا آگاهانه موجب افزایش تمایل به مهاجرت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Dominant Discourses in Family and Educational Environment on The Tendency to Emigrate Abroad

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hosseini 1
  • Masoumeh Esmaeili 2
  • Somaye Kazemian 3
1 Faculty of Humanities, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Full Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Associate professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: The discourse in the family and academic environment is effective in persuading immigration. Objective: The present study was conducted with the aim of what discourses in the family and educational environment influence the formation of the desire to migrate. Method: This study was conducted using a qualitative method using the structuralist grounded theory. The statistical population in this research includes all people aged 19 to 38 with the desire to migrate, among these people, purposeful sampling and semi-structured interviews were conducted. Finally, with the number of 12 participants (8 women and 4 men), the interviews reached saturation, and 7 of them were interviewed face-to-face in the university environment and the participant's home, and five people were interviewed online. the data was extracted by coding in three stages: open coding, central coding, and selective coding, a total of 34 concepts related to the impact of discourses in the family and educational environment were extracted. Findings: This was categorized in the form of 11 central concepts, and finally three general areas of macro-contextual discourse, intermediate contextual discourses, and micro-contextual discourses were classified. Factors related to macro-contextual discourse include mass media advertising, intermediate contextual factors including weak scientific structures, inappropriate political and religious atmosphere, social problems, lack of justice, lack of facilities and encouragement and persuasion of those around and factors related to The underlying discourse of wisdom included the discourse of despair and loss of life, the discourse of the importance of personal progress and growth, the discourse of psychological insecurity, and the discourse of search and new experiences. Conclusion: The results showed that discourses in the family and educational environment play an important role in changing the beliefs and values ​​of individuals. And these effects, whether consciously or unconsciously, increase the desire to migrate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • family discourse
  • educational discourse
Cometto, G., Tulenko, K., Muula, AS., & Krech, R(2013). Health Workforce Brain Drain: From Denouncing the Challenge to Solving the Problem. PLoS Med, 10(100), 14-15. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001514
De Haas, H. (2008). Migration and development A theoretical perspective. International Migration Institute (IMI), 44(1), https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2009.00804.x
Farhadi Mahalli, A. (2011). Analytical study of the phenomenon of globalization with a focus on the field of culture. Quarterly Journal of Strategic Studies, 2(5), 9-11.http://sspp.iranjournals.ir/article_2478_7888557aac9aa2d9e109fb685178f3be.pdf
Gibson, A. M., & Bowling, N. A. (2020). The effects of questionnaire length and behavioral consequences on careless responding. European Journal of Psychological Assessment, 36(2), 410–420. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000526
Haghighat, S. (2017). Iranian-Islamic Identity: Discourse Analysis. Journal of Human Rights, 13(25), 91-110.  https://doi.org/10.22096/hr.2018.31641
Hajali, A. (2016). Foucault, Discourse, Discourse Analysis. Quarterly Journal of Cultural Studies and Communication, 12(42), 63-87. http://ensani.ir/fa/article/435740/
Jamshidiha, Q., & Erfanmanesh, I. (2013). The Relationship of the Social and Human Sciences with the Iranian-Islamic Discourse on and Model of Progress. Quarterly Journal of Socio-Cultural Knowledge, 5(4), 5-24. https://lib.eshia.ir/10247/20/1
Javadzadeh, P. (2015). Social reasons for the emigration of Iranian elites to American universities. Cultural Management Quarterly, 9(28), 95-111. https://jcm.srbiau.ac.ir/article_9751.html
Javaheri, F., & Serajzadeh, S. H. (2005). Exile: A study of the factors affecting students' tendency to emigrate abroad. Two Quarterly Journal of Iranian Social Issues, 13(2), 53-88 http://jspi.khu.ac.ir/article-1-202-fa.html
Karimi, SH., & Navabakhsh, M. (2019). Analysis of the concept of "subject" in discourse analysis approaches. Iranian Social Development Studies, 11(2), 7-19. https://jisds.srbiau.ac.ir/article_14575.html
Khwaja Nouri, B., & Soroush, M. (2006). Investigating the factors affecting the attitude of young people to emigrate from the country. Journal of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, 7, 47-81. http://ensani.ir/fa/article/134059/
Kopetsch, T. (2009). The migration of doctors to and from Germany. J Public Health, 17(1), 9-33. https://doi:10.1007/s10389-008-0208-7
Lee, E. & Moon,M. (2013). Korean Nursing Students’ Intention to Migrate Abroad. Nurse Education Today In Press, 33(12),1517-1522. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.04.006
Liw., & Sun, H. (2019). Migration intention of Asian and African medical students educated in China a Cross-sectional study. Human Resources of Health, 17 )88(, 2-7. https://link.springer.com/article/10.1186/s12960-019-0431-z
Motaghi, S. (2014). The impact of economic factors on migration in Iran (Emphasis on income and employment indicators). Quarterly Journal of Strategic and Macro Policies, 3(11), 63-74. https://www.jmsp.ir/article_11014.html
Nazari, S. (2015). Explaining the tendency of Iranian students to emigrate abroad. Master Thesis of Al-Zahra University, 9-11. https://elmnet.ir/article/10946854-42601/
Poppia, F., & Di Piazza, S. (2017). In nomine Patris Discursive strategies and ideology in the Cosa Nostra family discourse.Discourse, Context & Media, 3(15), 45-53. https://doi.org/10.1016/j.dcm.2016.11.001
Porubay, I., & Khakimov, E. (2021).The Role Of Discourse As A Phenomenon Of Language In Studying Internet-Mediated Communication: The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(25), 218-225. https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue03-30
Rahmati, B., Farahbakhsh, K., Motamedi, A., & Borjali, A. (2021). The pattern of “Weness” evolution in Successful couples based on grounded theory. Counseling Research & Developments, 19(75), 252 – 289. http://doi.org/10.29252/jcr.19.75.252
 Rastegar, Y.,  Iman, M.,  Soroush, M., & Ebrahimi, S. (2016). Semantic Implications of Leisure among Isfahani Citizens: A Qualitative Research. Journal of Applied Sociology, 28(4), 139-154.  https://doi.org/10.22108/JAS.2017.75230.0.
Rezapour Mirsaleh, Y., Shomali, M., Barkhordari, A., Mandegariyan, A., & Shafizadeh, R. (2021). A qualitative study on the necessary content for entrepreneurship training courses from the viewpoint of young entrepreneurs. Counseling Research & Developments, 19(75), 214 – 251.  http://doi.org/10.29252/jcr.19.75.214.
Robinson, V., & Carey, M. (2002). Peopling Skilled International Migration: Indian Doctors in the UK. International Migration, 38(1), 89-108.  https://doi.org/10.1111/1468-2435.00100
Sadeghi Fasaei, S., & Erfan Manesh, A. (2015). Discourse Analysis and Critique of the Modern Civil Family Model in Iran after the Islamic Revolution. Journal of Cultural Education of Women and Family, 10(34), 5-10. https://cwfs.ihu.ac.ir/article_201682.html
Sahami, S., & Fathi, K. (2018). Socio-economic factors On Student Migration Tendency In Master’s Degree In Shiraz University. Social Research Quarterly, 10(39), 54-87. https://jsr.riau.ac.ir/article_1322.html
Shafie Kakhaky, M. (2010). Migration; Income inequality or quality of life improvement. Journal of Applied Economics, 4, 89-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=210277
Shahriari Nasab, S. (2014). Investigating the effect of the unconscious in the formation of human identity with an emphasis on the Qur'an and hadiths. Siraj Munir, 6(19), 12. http://doi.org/10.22054/AJSM.2015.2855
Solgi, M., Heidari, H., Saleh Sadaghpour, B., & Aghapour, E. (2020). Investigating the Relationship between the National Dimension of Individual Identity and Individual Differentiation by Communicating Communicative Mediation and Social Identity Cycle. Counseling Research & Developments, 18(70), 161 – 178. http://doi.org/10.29252/jcr.18.70.161
Sucio, SM., Popescu, CA., Ciumageanu, MD.,  & Buzoianu, AD. (2017). Physician migration at its roots: a study on the emigration preferences and plans among medical students in Romania. Human Resources of Health, 7 (15), 6. doi: 10.1186/s12960-017-0181-8
Tabrizi, A., & Adl, M. (2007). Study of social psychological factors affecting the tendency of faculty members of Tehran universities to emigrate abroad. Iranian Demographic Association, 2(4), 70-98. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=91344
Taherkhani, M. (2001). An analysis of effective factors in rural/urban migrations. Geographical Research, 3(16), 93-111. https://sid.ir/paper/29873/fa
Tavakol, m., Erfan Manesh, A. (2015). An Integrated Approach to the Sociology of Science to Elite Migration: Emphasizing Iranian Society. Quarterly Journal of Science and Technology Policy, 7(2), 83-100. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13852.html
Foroutan,Y., Sheikh, M. (2017). The tendency towards international migration: The case of Ferdousi University’s students in Mashhad. Journal of Sociology of Social Institutions, 4(10): 61-79. https://doi.org/10.22080/ssi.2018.1735
Zare, B. (2001). A Critical Review of Immigrant Adaptation Theories in the Destination and Presenting an Appropriate Combined Theory. Journal of the Faculty of Literature and Humanities (Kharazmi University), 8(30), 5-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=10965
Mohajan, D. (2022) Constructivist Grounded Theory: A New Research Approach in
           Social Science. Published in: Research and Advances in Education. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/114970/
Zokaee, M. (2006). Youth Globalization and International Migration: A Survey of Young Elites. Iranian Journal of Sociology, 7(2), 41-75. https://sid.ir/paper/67418/fa
Gubrium, J. A. Holstein, A. B. Marvasti, & K. D. McKinney. (2012). The SAGE Handbook of interview research: The complexity of the craft (Vol. 2, pp. 347–365). Sage.
Strauss, A., & Carbin, J (2019). Fundamentals of qualitative research (techniques and stages of production of grounded theory). Translator: Ebrahim Afshar, Tehran, Ney Publishing, seventh edition.