دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1393، صفحه 185-339 
اثربخشی واقعیت درمانی بر شادکامی و امیدواری در زنان مطلقه

صفحه 297-317

مسعود قربانعلی پور؛ محمود نجفی؛ زهرا علیرضالو؛ منیره نسیمی


نقش الگوهای فراغتی در ثبات ازدواج با واسطه‌گری راهبردهای حفظ رابطه و شادکامی زناشویی

صفحه 339-366

خدامراد مؤمنی؛ محمد سجاد صیدی؛ خدیجه رضایی؛ آرزو عزیزی؛ سمیرا انصاری


یادداشت های سردبیر

یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3