دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، خرداد 1393، صفحه 1-135 
مقایسه ابعاد عشق ورزی بر اساس مدت ازدواج در بین زنان و مردان متأهل

صفحه 47-65

نادر حاجلو؛ جابر علیزاده گورادل؛ محمدرضا قطبی؛ سیما دلاورقوام


یادداشت های سردبیر

یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3