نقش الگوهای فراغتی در ثبات ازدواج با واسطه‌گری راهبردهای حفظ رابطه و شادکامی زناشویی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران

2 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشکده رواشناسی، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

3 دانشجوی روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین و تأیید اثرات مستقیم و غیر مستقیم الگوهای فراغتی (هسته ای و تعادلی) در ثبات ازدواج انجام گرفت.
روش:به همین منظور تعداد270  نفر از متأهلین شهرستان کرمانشاه به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش عبارتند از: ابزار راهبردهای حفظ رابطه (RMSM)، شادکامی زناشویی(MHM)، ثبات ازدواج، و نیمرخ فراغت خانواده (FLAP).
یافته‏ ها: نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که الگوهای هسته ای و فراغتی با راهبردهای حفظ رابطه؛ و راهبردهای حفظ رابطه با شادکامی زناشویی؛ و متغیر اخیر با ثبات ازدواج رابطه دارند و به این ترتیب راهبردهای حفظ رابطه و شادکامی زناشویی نقشی واسطه ای را در رابطه با الگوهای فراغتی و ثبات ازدواج ایفا می کنند.
نتیجه‌ گیری: بنابراین می‌توان گفت که تفریحات و فعالیتهای فراغتی با تقویت مهارتهای ارتباطی و تزریق شادی و نشاط در ازدواج، نقش مهمی در ثبات آن ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Leisure Patterns in Marital Stability with Mediating Role of Relationship Maintenance Strategies and Marital Happiness

نویسندگان [English]

  • Khodamorad Momeni 1
  • Mohammad Sajjad Seydi 2
  • Khadijeh Rezaee 3
  • Arezu Azizi 3
  • Samira Ansari 3
1 Associate Professor,University of Razi, Kermanshah, Iran
2 PhD student of Counseling,University of Razi, Tehran, Iran
3 Studentof Psychology,University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research was to study the direct and indirect effects of leisure patterns (core and balance) in marital stability.
Methods:  In order to 270 spouses in Kermanshah participated in the study.  They were selected through a multi cluster sampling. The instruments used in this study are: Relational Maintenance Strategy Measure, Marital Happiness, Family Leisure Activity Profile, marital stability.
Findings: Results of path analyses showed that there are positive correlations among core and balance patterns with relationship Maintenance strategies; relationship Maintenance strategies with marital happiness; marital happiness with marital stability. Relationship Maintenance strategies and marital happiness plays mediating role betweenleisure patterns and marital stability.
Conclusion:So we can say recreations and leisure activities can play important role in marital stability by creating communication skills and Injection happiness in marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure
  • Marital Happiness
  • Relational Maintenance Strategy
  • Marital Stability
گلدنبرگ. آیرنه، و گلدنبرگ. هربرت.(1386). خانواده درمانی. (ترجمه‌ی حسین شاهی برواتی، حمیدرضا؛ نقشبندی، سیامک)، سیامک.تهران:نشر روان.
صیدی، محمد سجاد. (1390). پیش بینی سرسختی خانواده توسط فراغت و انجام فعالیتهای دینی در منزل با واسطه گری کیفیت ارتباط در خانواده. مجله مشاوره و روا ندرمانی خانواده. (1)2، 242-226.
پاروت، لس؛ پاروت، لسلی. (1392). مراقب ازدواج خود باشید-هفت مبحث اساسی در مشاوره پیش و پس از ازدواج. (ترجمه صیدی، محمد سجاد؛ هاشمی گلمهر، مجید). تهران، انتشارات تزکیه.
گاتمن، جان. (1377)، چراازدواج موفق چرا ازدواج ناموفق، ترجمةمهردادفیروزبخت، تهران، ابجد.
عامری، فرهاد.(1382).بررسی ﺗﺄﺛیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. فصلنامه روانشناسی،
(3) 7، 3. 232-218.
             
 
Agate, S. T. &Zabriskie, R. B. & Eggett, D. L. (2008). Praying, Playing, and Successful Families: An Examination of Family Religiosity, Family Leisure, and Family Functioning. Marriage & Family Review, Vol. 42(2), 51-75.
Ballard-Reisch,D. S.,&Weigel,D. J. (1999). Communication processes in marital commitment: An integrative approach. In J. M. Adams & W. H. Jones (Eds.), Handbook of interpersonal commitment and relationship stability (pp. 407–424). New York: Plenum.
Canary, D. J. & Stafford, L. &Semic, B. A. (2002). A panel study of the associations between maintenance strategies and relational characteristics. Journal of marriage and family. 64, 359-406.
Crawford, D. W. &Houts, R. M. & Huston, T. & George. L. J. (2002). Compatibility, Leisure, and Satisfaction in Marital Relationships. Journal of Marriage and Family 64: 433-449.
Dainton, M. &Stafford, L. &Canary, D. J. (1994).Maintenance strategies and physical affection as predictors of love, liking, and satisfaction in marriage. Communication Reports. 7, 88-98.
Hawks, S. R. (1991). Recreation in the family. In S. J. Bahr (Ed.),Family research: A sixty year review, 1930-1990(pp. 387-433). New York: Lexington Books.
Hill, M.S. (1988). Marital stability and spouses shared time. Journal of Family Issues. 9, 427-451.
Holman, T. B., & Epperson, A. (1989). Family and leisure: A review of the literature with research recommendations. Journal of Leisure Research, 16, 277–294.
Johnson, S. L. (2009). Individual and interdependent analyses of relational maintenance, sexual communication, and marital quality. Doctoral dissertation, Arizona State University.
Kalmijn, M. (1999).Father involvement in childrearing and the perceived stability of marriage. Journal of Marriage and Family, 61, 409–421.
Lenthall, G. (1977). Marital satisfaction and marital stability. Journal of Marriage and Family Counseling.25-32.
Lorentz, D. C. (2008).Gender Role Attitudes as a Predictor of Relational Maintenance: A Relationship to Quality of Married Life. MA thesis submitted to the Department of Communication and Journalism and the Graduate School of The University of Wyoming.
Neff, L. A. & Karney, B. R. (2003). The Dynamic Structure of Relationship Perceptions: Differential Importance as a Strategy of Relationship Maintenance. 29: 1433-1446.
Orathinkal, J. &Vansteenwegen, A. (2006).The Effect of Forgiveness on Marital Satisfaction in Relation to Marital Stability. Contemporary Family Therapy. 28:251–260.
Orthner, D. K., &Mancini, J. A. (1990). Leisure impacts on family interaction and cohesion. Journal of Leisure Research, 22, 125-137.
Previti, D. &Mato, R. A. (2003). Why Stay Married? Rewards, Barriers, and Marital Stability Journal of Marriage and Family. 65: 561–573.
Ramirez, A. (2008). An examination of the tripartite approach to commitment: An Actor-Partner Interdependence Model Analysis of the effect of relational maintenance behavior. Journal of Social and Personal Relationships, 25: 943-965.
Shaw, S. M. & Dawson, D. (2001). Purposive leisure: Examining parental discourses on family activities. Leisure Sciences,23, 217-231.
Smith, G. T., Snyder, T. J., & Monsma, B. R. (1988).Predicting relationship satisfaction from couples’ use of leisure time. American Journal of Family Therapy, 16,3–13.
Smith, K. M. & Freeman, P. K. & Zabriskie. R. B. (2010). An Examination of Family Communication Within the Core and Balance Model of Family Leisure Functioning. Family Relations, 58 (February 2009): 79–90.
Stafford, L. & Canary, D. J. (1991).Maintenance strategies and romantic relationship type, gender, and relational characteristics. Journal of Social and Personal Relationships. 8. 217-242.
Stafford, L. & Dainton, M. & Haas, S. (2000). Measuring routine and strategic relational maintenance: Scale revision, Sex versus gender roles, and prediction of relational characteristics.Communication Monographs. 67, 306-323.
Stafford, L. &Dainton, M. & Haas, S. (2000). Measuring routine and strategic relational maintenance: Scale revision, Sex versus gender roles, and prediction of relational characteristics.Communication Monographs. 67, 306-323.
VanDenBerghe, E. (2000). The enduring, happy marriage: Findings and implications from research. In D. C. Dollahite (Ed.),Strengthening our families(pp. 16-28). SaltLake City, UT: Bookcraft.
Zabriskie, R. B. (2000). An examination of familyand leisure behavior among families with middle school aged children. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington.
Zabriskie, R. B., & McCormick, B. P. (2001). The influences of family leisure patterns on perceptions of family functioning. Family Relations, 50, 281 – 289.
Stanley, S. M, (2003), The power of commitment: A guide to active, lifelong love. San Francisco: Jossey-Bass, Inc.
Gottman, J.M, & Notarius, C.I, (2000), Decade review: Observing marital interaction, Journal of Marriage & the Family, v. 62(4), p. 927-947.
Fincham, F. D., & Beach, S. R. H, (1999), Conflict in marriage: Implications for working with couples, Annual Review of Psychology, v. 50, p. 47–77.