پی‌کاوی تجربه زیسته رضایت زناشویی زوجین دارای تفاوت فرهنگی: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 105-124

10.22034/fcp.2018.60859

غلامرضا رجبی؛ امید حمیدی؛ عباس امان الهی؛ خالد اصلانی


اثر‌بخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش دربارۀ ازدواج، تاب آوری و انتظار از ازدواج

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-124

doi.org/10.34785/J015.2019.018

مسعود رضازاده؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ حسین قمری کیوی


ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 120-149

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ احمد برجعلی


پرسشنامه الگوهای ارتباطی: اعتبار و روایی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 124-150

منا صمدزاده؛ محمدرضا شعیری؛ نصیرالدین جاویدی


شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 129-164

امین کرایی؛ رضا خجسته مهر؛ منصور سودانی؛ خالد اصلانی


تدوین مدل خانواده سالم براساس دیدگاه متخصصان خانواده (یک پژوهش کیفی)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 142-170

مسعود صادقی؛ مریم فاتحی زاده؛ سیداحمد احمدی؛ فاطمه بهرامی؛ عذرا اعتمادی


نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان:

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 143-164

مهدی ایمانی؛ خدیجه شیرالی نیا


بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل

دوره 1، شماره 2، آذر 1390، صفحه 243-256

نادر کریمیان؛ یوسف کریمی؛ بهمن بهمنی


نقش الگوهای فراغتی در ثبات ازدواج با واسطه‌گری راهبردهای حفظ رابطه و شادکامی زناشویی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 339-366

خدامراد مؤمنی؛ محمد سجاد صیدی؛ خدیجه رضایی؛ آرزو عزیزی؛ سمیرا انصاری


تاثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر رضایت و سازگاری زناشویی زنان متاهّل، روستاهای شهرستان فارسان

دوره 2، شماره 3، آذر 1391، صفحه 373-387

ذبیح الله کاوه فارسانی؛ سیّد احمد احمدی؛ مریم السّادات فاتحی زاده