ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

 ازدواج پایدار و رضایت‌بخش، برآمدهای مثبت بسیاری مانند سلامت روانی، سلامت بدنی و رشد را برای اعضای خانواده فراهم می‌آورد. این پژوهش با هدف ارائه الگویی از عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند انجام گرفت. پژوهش با شیوه کیفی و با به کارگیری روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. با به کار بردن روش نمونه‌گیری هدفمند آزمودنی‌ها گزینش شدند و تا رسیدن به اشباع نظری درنهایت 20 نفر (10 زوج) دارای ازدواج پایدار رضایتمند (با طول مدت ازدواج 20 سال و بالاتر) مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. برآمدها نشانگر این است که گذری به‌سوی بالندگی ازدواج، مقوله مرکزی الگوی ازدواج پایداری رضایتمند است. برآمدها بیان‌کننده این است که مقوله شکل‌گیری درست ازدواج جزء شرایط علی برای ازدواج پایدار رضایتمند است که دربردارندۀ مفاهیمی همچون داشتن آمادگی کمابیش پیش ازدواج، نا وابستگی کمابیش پیش ازدواج، داشتن کشش و علاقه نخستین و آشنایی پیش ازدواج است. عوامل درون شخصی (نگرش‌های کارآمد ویژگی‌های شخصیتی پسندیده) و میان فردی (منظومه زناشویی پدرومادری و چند نسلی کارآمد) و فرا فردی (مالی و کاری) ازجمله عوامل میانجی کارآمد در ازدواج پایدار می‌باشند. همچنین برخی راهبردهایی که به دست همسران پایدار رضایتمند (مانند گذشت، حل مسئله، پوزش خواستن و شوخ‌طبعی) و خانواده‌های مبدأ آن‌ها (اتخاذ رفتارهای تعدیل‌کنندۀ مشکل) در هنگام سختی‌ها و شرایط نبود عوامل منتهی به ازدواج پایدار مورداستفاده قرار می‌گرفت نیز شناسایی شد. پیامد فرجامین عبارت بود از رضایتمندی (از خود، همسر، فرزندان) و پایداری ازدواج که در این پژوهش 20 سال در نظر گرفته شد. می‌توان نتیجه گرفت که رسیدن به ازدواج بالنده پیش آمدی ناگهانی نیست چه‌بسا فرایندی است که با گذر از فراز و نشیب‌های زندگی، همسران می‌توانند به آن برسند و مانند هر سفری زیبایی‌ها و سختی‌های ویژه خود را دارد و ازدواج‌هایی به بالندگی می‌رسند که مجهز به مؤلفه‌ها و راهبردهای درخور این سفر باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long term satisfied marriage model: A grounded theory study

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Hatami Varzaneh 1
  • Masoumeh Esmaeily 2
  • Ahmad Borjali 3
1 Ph.D Student, Psychology Consultation, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Associate professor of psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A Long-term satisfied marriage provides a lot of positive outcome for mental, physical health and growth for the family members. The aim of this study was to present a model of the effective factors in long-term satisfied marriage. This study was done with qualitative research and grounded theory method. Purposeful sampling used to collect the data. Sampling continued until we get to theoretical saturation. So totally 20 couples with long-term satisfied marriages (20 years and upper) interviewed in semi structured and in-depth method and analyzed using the constant comparative method. Findings indicated that a journey to growing marriage we the core category of the study. Proper marriage selection category was the causal condition of divorce. This category consisted of initial love, proper independence, proper preparation, sufficient dating before marriage. Intervening conditions were divided into three categories of Intra personal factors (functional attitudes and personality characteristics), inter personal factors (functional marital, parental and family of origin system) and Meta personal factors (financial issues). Couples (like forgiveness, problem solving, apologizing, humor style) and family of origins functional strategies (mediating the problem) in difficulties of life and conflicts were explained. Finally Consequences consisted of satisfaction with self, spouse, children and long-term marriage that was considered 20 years and above in this study. This can be conclude that reaching to a growing marriage is not an onset event, but it is a process that couples can get that by passing the vicissitudes of life. Like a journey, it has its own beauties and difficulties. Those marriages reach to the growing marriages that provided by right elements and strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model
  • long term
  • satisfied
  • marriage
  • Grounded Theory
  • Qualitative Study
منابع
آزاد ارمکی، تقی. (1393). خانواده ایرانی. تهران: نشر علم.
زارعی محمدآبادی، حسن. (1391). بررسی رابطه شیوه‌های دل‌بستگی ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان پیش‌بینی کننده‌های میل به طلاق در زوهای عادی و خواهان طلاق شهر یزد. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(3): 571-554.
صادقی، مسعود؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، سید احمد؛ بهرامی، فاطمه و اعتمادی، عذرا. (1394). تدوین مدل خانواده سالم بر پایه دیدگاه کارآزمودگان خانواده (یک پژوهش کیفی). فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 5(1): 170-141.
صیدی، محمد سجاد؛ باقریان، فاطمه. (1390). پیش‌بینی سرسختی خانواده توسط آسایش و انجام فرایض دینی در منزل باواسطه‌گری کیفیت ارتباط در خانواده. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1(2): 242-226.
عباسی، مرتضی؛ مدنی، یاسر و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1393). اثربخشی آموزش گروهی برنامه کاربرد عملی مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر الگوهای ارتباطی زوج‌های در آستانه ازدواج. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(2): 246-227.
محمدی، رحمت اله؛ احمدی، سید احمد؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی زاده، مریم و عابدی، احمد. (1392). بررسی رابطه ساده و چندگانه میان شیوه زندگی با تعالی خانواده. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 3(1): 104-89.
منصوری نیا، آذر دخت؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحی زاده، مریم و حسن‌پور، افسانه. (1390). بررسی تأثیر آموزش پیش ازدواج بر میزان رضایت زناشویی همسران شهر اصفهان. یافته‌های نو در روان‌شناسی، 76-65.
Bachand, L. & Caron, S. (2001). Ties that bind: A qualitative study of happy long-term marriages. Contemporary Family Therapy, 23(1): 105-121.
Brooks, Pruedence(2006). A qualitative study of factors that contribute to satisfaction and resiliency in long-term African American marriages. unpublished doctoral dissertation, our lady of the lake university.
Cheung, M. (2005). A cross-cultural comparison of gender factors contributing to long-term marital satisfaction: A narrative analysis. Journal ofCouple and Relationship Therapy, 4(1): 51-78.
Colamussi, A. L. (2013). Iranian Women in Marriage: An Exploratory Study. Doctoral dissertation in Couple and Family Therapy. Alliant International University.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds). (1994). Handbook of qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Dixon, D. C. (2013). Christian Spirituality and Marital Health: A Phenomenological Study of Long-Term Marriages. A Doctoral Dissertation in Counseling. Liberty University.
Driver, J. L. & Gottman, J. M. (2005). Dysfunctional marital conflict and everyday marital interaction. Journal of Divorce and Remarriage, 43(3/4): 65-77.
Dung Le, T. M. (2008). Vietnamese Couples' Perceptions of the Factors that Contribute to Satisfaction in Long-Term Marriages. A Master Dissertation in social work. University of Manitoba.
Gottman, J. M. & Silver, N. (1999). The seven principles for making marriage work. New York, NY: Three Rivers Press.
Hopkins-Williams. K. (2007). “Yes, they’re out there:” A qualitative study on strong African
 American marriages. Unpublished doctoral dissertation. Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.
Kaslow, F. & Robison, J. A. (1996). Long-term satisfying marriages: Perceptions of contributing factors. The American Journal of Family Therapy: 24(2): 153-168.
Li, T., & Fung, H. H. (2011). The dynamic goal theory of martial satisfaction. Review of General Psychology, 15: 246-254.
Marks, L. (2005). How does religion influence marriage? Christian, Jewish, Mormon and Muslim perspectives. Marriage & Family Review, 38(1): 85-111.
Marston, P.J.; hecht, M. L.; manke, M. L.; mcdaniel, S. and reeder, H. (1998). The subjective experience of intimacy, passion, and commitment in heterosexual relationship.Personal relationship, 5: 15-30.
Michalitsianis, N. (2014). Resiliency: A resource for promoting marriage satisfaction. Master dissertation in Marriage & Family Therapy. Kean University.
Nimtz, Mark A. (2011). Satisfaction And Contributing Factors In Satisfying Long-Term Marriage: A Phenomenological Study. Unpublished doctoral dissertation, Liberty University.
Parker, R. (2002), Why marriages last: A discussion of the literature, Research Paper No. 28, Australian Institute of Family Studies, Melbourne.
Rogoff, L. (2013). The Influence of Family Communication Patterns, Marital Typology, and Level of Intimacy on Marital Satisfaction for Couples Living in the United States. Doctoral dissertation in clinical psychology. Walden University.
Shirisia, L. (2014). Strong Marriages in the African American Community: How Religion Contributes to a Healthier Marriage. Master Dissertation In Family, Consumer, and Human Development. Utah State University.
Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research, London: Sage Publication.
Strauss, A. and Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage Publications.
Weiss, J. M. (2014). Marital Preparation, Experiences, and Personal Qualities in a Qualitative Study of Individuals in Great Marriages. Master Dissertation In Family, Consumer, and Human Development. Utah State University.