شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

ازدواج و روابط زناشویی سالم، برای جامعه، افراد و خانواده‌ها فوایدی دارد. پژوهش با هدف شناسایی عوامل ماندگاری ازدواج‌های پایدار رضایتمند و آماده کردن‌ و ساخت‌ سنجه ای بر پایه عوامل ماندگاری ازدواج‌های رضایتمند از دیدگاه زنان متأهل به انجام رسیده است. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش دربرگیرنده همه مادران دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز بود که دست‌کم 25 سال از زندگی مشترک آن‌ها گذشته و در یک ازدواج پایدار رضایتمند با شوهران خود به سر می‌بردند. از این میان با به‌کارگیری روش تصادفی ساده چهار نمونه برگزیده شد: نمونه نخست برای یافتن عوامل نخست و فراهم کردن سنجه (25 نفر)؛ نمونه دوم برای افزایش پایایی و روایی و به کار بستن مقدماتی (50 نفر)؛ نمونه اصلی به‌منظور انجام تحلیل عامل اکتشافی (239 نفر) و سرانجام برای تحلیل عامل تأییدی (160 نفر) گزینش شدند. داده‌های با بهره‌گیری از مصاحبه نیمه ساختاریافته، سنجه ارزیابی رابطه (RAS) و سنجه پژوهشگر ساخته ازدواج خوشبخت گردآوری و با به‌کارگیری تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تأییدی تحلیل شد. برآمدها نشان داد که 64 ماده در 9 عامل دربرگیرنده شیوه ارتباط و حل تعارض مناسب؛ حمایت، توجه، احترام و قدردانی به یکدیگر؛ ویژگی‌های شخصیتی و مسئولیت‌پذیری؛ صمیمیت و کیفیت رابطه جنسی؛ کیفیت زندگی مشترک و گذراندن وقت و تفریحات؛ همخوانی زوجین و انعطاف‌پذیر بودن؛ تعهد و وفاداری؛ داشتن ارزش‌ها، فرهنگ و تجارب معنوی مشترک؛ و مسائل مالی و شغلی در ازدواج‌های پایدار رضایتمند زنان مؤثر بوده‌اند که روی‌هم‌رفته 60 درصد از واریانس موفقیت در ازدواج را تبیین کردند. درک و شناسایی عوامل مؤثر بر ازدواج‌های پایدار و رضایتمند در زوج‌های موفق، می‌تواند به‌عنوان الگو و مسیری برای زوج‌ها به‌ویژه زوج‌های جوان قلمدادشده و سرانجام به‌سلامت جامعه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the factors contributing to satisfying stable marriages in women

نویسندگان [English]

  • amin Koraei 1
  • Reza Khojaste Mehr 2
  • Mansour Sodani 3
  • Khaled Aslani 3
1 Ph.D. Student, Ahvaz Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Professor of Consulting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
3 Associate Professor of Consulting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Marriage and healthy marital relationships have benefits for society, individuals and families. This study aimed to identification of the factors ocontributing to satisfying and stable marriages and preparing and developing a scale based on the factors of endurance of the satisfying marriages from rhe viewpoint of the married women. The design of the current study was the correlational method. The population of the study consisted of all mothers of high school students in Ahwaz who their marital life lasted at least 25 years and they were in a satisfying and stable marriage with thir husbands and among them four samples were selected using simple random method: The first sample (25 women) were used to find the primary factors and develop the scale; The second sample (50 subjects) were used to increase the reliability and validity and primary applying; the original sample to carry out confirmatory factor analysis (160 subjects) and Finally, in order to perform an exploratory factor analysis (239 subjects) has been selected. The data were gatheted applying semi-structured interviews, Relationship Assessment Scale (RAS) and researcher made scale Happy Marriage scale and the data were analyzed using Exploratory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis. The findings of the study indicated that 64 items in 9 factors were influential in women's that these factors explained the overall 60 percent of successful marriages variances including: the appropriate communication styles and conflict resolution; protection, attention, respect and appreciating one another; personality characteristics and responsibility; intimacy and the quality of sex; quality of marital life and spending time and entertainment together; couple congruence and flexibility; commitment and loyalty; shared values, cultural and spiritual experiences; and financial and business issues. Understanding and identification of the factors influencing the satisfying and stable marriages in successful couples can be considered as a model and a direction for couples, especially young couples and will eventually assist to the society health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stable Marriage
  • Satisfying Marriage
  • Married Women
منابع
خجسته مهر، رضا؛ کوچکی، رحیم و رجبی، غلامرضا. (1391). نقش واسطه‌ای اسنادهای ارتباطی و راهبردهای حل تعارض غیر سازنده در رابطه بین سبک­های دل‌بستگی و کیفیت زناشویی. روان‌شناسی معاصر، 7 (2): 3-14.
سالنامه آماری سازمان ثبت‌احوال کشور. (1395).
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (1395). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و یکم، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
شکر کن، حسین؛ خجسته مهر، رضا؛ عطاری، یوسفعلی؛ حقیقی، جمال و شهنی ییلاق، منیجه. (1385). بررسی ویژگی­های شخصیتی، مهارت­های اجتماعی، سبک­های دل‌بستگی و ویژگی­های جمعیت شناختی به‌عنوان پیش­بین­های موفقیت و شکست رابطه زناشویی در زوج­های متقاضی طلاق و عادی شهر اهواز. دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی. دوره­ی سوم، سال سیزدهم، شماره 1، صص 1-30.
گلادینگ، ساموئل. (1990). خانواده­درمانی. تاریخچه­،­ نظریه­، کاربرد. مترجمین، فرشاد بهاری، بدری السادات بهرامی، سوسن سیف و مصطفی تبریزی (1382). تهران. انتشارات تزکیه.
نظری، علی‌محمد. (1389). مبانی زوج‌درمانی و خانواده‌درمانی. تهران: انتشارات علم.
Alford-Cooper, F. (1998). For Keeps: Marriages That Last a Lifetime, M.E. Sharpe, New York.
Appleton, C. & Bohm, E. (2001). Partners in passage: The experience of marriage in mid-life. Journal of Phenomenological Psychology. 32, 41-70.
Asoodeh, M. H., Daneshpour, M., Khalili, Sh., Gholamali Lavasani, M., Abuali Shabani, M., & Dadras, I. (2011). Iranian Successful Family Functioning: Communication. Social and Behavioral Sciences, 30, 367-371.
Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion, 14(1), 130-144.
Bramlett, M. D., & Mosher, W. D. (2001). First marriage dissolution, divorce, and remarriage: United States. Advance Data: Centers for Disease Control, 323, 1-19.
Canary, D. J., Stafford, L., & Semic, B. A. (2002). A panel study of the associations between maintenance strategies and relational characteristics. Journal of Marriage and Family. 64, 395-407.
Cherlin, A. J., Scabini, E., & Giovanna, R. (1997). Still in the nest: Delayed home leaving in Europe and the United States. Journal of Family Issues. 18, 572-575.
Costa, P. J., & McCrae. R. (1988). personality in adulthood: a six-year longitudinal study of self-reports and spouse ratings on the NEO Personality Inventory. Journal of Personality and Social Psychology. 54 (5): 853-63.
Dehle, C., Larsen, D., & Landers, J. E. (2001). Social support in marriage. The American Journal of Family Therapy. 29, 307-324.
Donovan, S. (2004). Stress and coping techniques in successful intercultural marriages. Thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of M.A.
Doohan, E. M. & Manusov, V. (2004). The communication of compliments in romantic relationships: An investigation of relational satisfaction and sex differences and similarities in compliment behavior. Western Journal of Communication, 68, 170-194.
Dryer, D. C. & Horowitz, L. M. (1997). When do opposites attract? Interpersonal complementary versus similarity. Journal of Personality and Social Psychology. 72(3), 592-603.
Faust, K. A., & McKibben, J. N. (1999). Marital dissolution: Divorce, separation, annulment, and widowhood. In M. B. Sussman, S. K. Steinmetz, & G. W. Peterson (Eds.). Handbook of Marriage and the Family, 2nd edition (pp. 475-499). New York: Plenum Press.
Fenell, D. L. (1993). Characteristics of long-term first marriages. Journal of Mental Health Counseling. 15, 446-460.
Gattis, K. S., Berns, S., Simpson, L. E., & Christensen, A. (2004). Birds of a feather or strange birds? Ties among personality dimensions, similarity, and marital quality. Journal of Family Psychology. 18, 564-574.
Gottman, J. M. (1994). Why marriages succeed or fail. New York: Simon & Schuster.
Gottman, J. M. (1999). The marriage clinic. New York: Norton.
Gottman, J. M., & Silver, N. (2000). The seven principles for making marriage work. New York, NY: Simon & Schuster Paperbacks.
Grych, J., & Fincham, F. (1990). Marital conflict and children’s adjustment: A cognitive-contextual framework. Psychological Bulletin, 108, 267 – 290.
Halford, W. K. (2001). Brief couple therapy: Helping partners help themselves. New York: Guilford Press.
Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. (1998).The relationship assessment scale. Journal of Social and Personal Relationships, 15, 137-142.
Henry, R. & Miller, R. B. (2004). Marital problems occurring in midlife: Implications for couple therapists. The American Journal of Family Therapy. 32, 405-417.
Kaplan, H. S. (1990). Sex, intimacy, and the aging process. Journal of the American Academy of Psychoanalysis. 18, 185-205.
Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (1995). The longitudinal course of marital quality and stability: A review of theory, methods and research. Psychological Bulletin, 118, 3-34.
Kaslow, F. & Robison, J. A. (1996). Long-term satisfying marriages: Perceptions of contributing factors. The American Journal of Family Therapy, 24(2), 153-168.
Kelly, A. B., Fincham, F. D., & Beach, S. R. H. (2003). Communication skills in couples: A review and discussion of emerging perspectives. In J. O. Greene & B. R. Burleson (Eds.), Handbook of communication and social interaction skills (pp. 723_/752). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Kepler, A. (2015). Marital Satisfaction: The Impact of Premarital and Couples Counseling. A Master of Arts thesis in social work, St. Catherine University and the University of St. Thomas, Minnesota.
Khoshdasht, F. A., Jalali, M. R., & Kakavand, A. R. (2016). The relation between the personality traits, defense mechanisms and marital satisfaction of elementary school students' parents. Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology, 7(10), 31-37.
Killawi, A., Daneshpour, M., elmi, A. E., Dadras, I., & Hamid, H. (2014). Recommendations for Promoting Healthy Marriages & Preventing Divorce in the American Muslim Community. Institute for Social Policy and Understanding.
Klagsbrun, F. (1985). Married People: Staying Together in the Age of Divorce, Bantam Books, and Toronto.
Knox, D., & Schacht, C. (2000). Choices in relationships: An introduction to marriage and the family (6th Ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
Lauer, R. H. & Lauer, J. C. (1986). Factors in long-term marriages. Journal of Family Issue. 7(4), 382-390.
Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2016). Does Couples' Communication Predict Marital Satisfaction, or Does Marital Satisfaction Predict Communication? Journal of Marriage and Family, 78(3), 680-694.
Lehrer, E. (2006). Age at marriage and marital instability: Revisiting the Becker-Lades-Micheel hypothesis. University of Illinois at Chicago and Izaboon.
Levenson, R. W., Carstensen, L. L., & Gottman, J. M. (1993). Long-term marriage: Age, gender, and satisfaction. Psychology and Aging. 8(2), 301-313. Johnson, C. L. (1985). The impact of illness on late-life marriages. Journal of Marriage and the Family, 47, 165-171.
Lewis, R. A., & Spanier, G. B. (1979). Theorizing About the Quality and Stability of Marriage. Pages 268-294 in W.R. Burr, R. Hill, F.I. Nye, & I. L. Reiss (Editors). Contemporary Theories about the Family (Vol. 2). New York. Free Press.
Mackey, R.A. & O’Brien, B.A. (1995), Lasting Marriages: Men and Women Growing Together, Praeger, Westport, Connecticut.
McCray, M. L. (2015). Infidelity, Trust, Commitment, and Marital Satisfaction among Military Wives during Husbands' Deployment. Doctoral Dissertation. Walden University. Minneapolis, Minnesota.
Miller, R. B., Yorgason, J. B., Sandberg, J. G., & White, M. B. (2003). Problems that couples bring to therapy: A view across the family life cycle. The American Journal of Family Therapy. 31, 395-407.
Murray, S. L., Holmes, J. G., Bellavia, G., Griffin, C. W., & Dolderman, D. (2002). Kindred spirits? The benefits of egocentrism in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 82(4), 563-581.
Nimtz, M. A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage: A phenomenological study. A Dissertation Presented for the Degree Doctor of Philosophy. Liberty University.
Olson, D. H. (2003). Clinical rating scale (CRS) for the couple and family map. Minneapolis, MN: Life Innovations.
Popenoe, D. (2004). The top ten myths of marriage. Retrieved August, 2003, from The National Marriage Project Website.
Prigerson, H. G., Maciejewski, P. K., & Rosenheck, R. A. (1999). The effects of marital dissolution and marital quality on health and health service use among women. Medical Care, 37 (9), 858-873.
Roizblatt, A., Kaslow, F., Rivera, S., Fuchs, T., Conejero, C., & Zacharias, A. (1999). Long lasting marriages in Chile. Contemporary Family Therapy; 21: 113-129.
Schmitt, M., Kliegel, M., & Shapiro. F (2007). Marital interaction in middle and old age: A predictor of marital satisfaction? International Journal of Aging and Human Development. 65(4), 283-300.
Schoen, R., Rogers, S. J., & Amato, P. R. (2006). Wives’ employment and spouses’ marital happiness: Assessing the direction of influence using longitudinal couple data. Journal of Family Issues. 27(4), 506-528.
Schramm, D. G., Marshall, J. P., Harris, V. W., & Lee, T. R. (2005). After “I do”: The newlywed transition. Marriage & Family Review. 38(1), 45-67.
Sharif, F., Soleimani, S., Mani, A., & Keshavarzi, S. (2013). The Effect of Conflict Resolution Training on Marital Satisfaction in Couples Referring to Counseling Centers in Shiraz, Southern Iran. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, 1(1), 26-34.
Shiota, M. N. & Levenson, R. W. (2007). Birds of a feather don’t always fly farthest: Similarity in Big Five Personality predicts more negative marital satisfaction trajectories in long-term marriages. Psychology and Aging. 22(4), 666-675.
Slatcher, R. B., & Schoebi, D. (2017). Protectie processes underlying the link between marital quality and physical health. Current Opinion in Psychology, 13, 148-152.
Stanley, S. M. (2001). Making a case for premarital education. Family Relations, 50 (3), 272- 281.
Villa, M. B., & Pereira Del Prette, Z. A. (2013). Marital Satisfaction: The Role of Social Skills of Husbands and Wives. Paidéia (Ribeirão Preto), 23(56), 379-387.
Wallerstein, J. S., & Blakeslee, S. (1996). The good marriage: How and why love lasts. New York, NY: Warner Books, Inc.
Weigel, D. J., & Ballard-Reisch, D. S. (1999). The influence of marital duration on the use of relationship maintenance behaviors. Communication Reports. 59-70.
Willoughby, B. J. (2010). Marital Attitude Trajectories across Adolescence. Journal of Youth & Adolescence, 39 (11): 1305–1317.
Young, M. E. & Long, L. L. (1998). Counseling and therapy for couples, Brooks/Cole, Publishing company, USA.