بررسی نقش خانواده در تجربه مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسنده

دکترای مشاوره و عضو هیئت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،تهران،ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش خانواده و عوامل خانوادگی در گسترش مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان دانشگاه‌های دولتی است. جامعه آماری پژوهش دبرگیرنده همه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و نمونه پژوهش با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. حجم نمونه 3305 نفری با به کار بردن فرمول کوکران برآورد شد. برای گرداوری داده‌ها از یک پرسشنامه جهت تکمیل مشخصات جمعیت شناختی و مقیاس‌های حمایت عاطفی خانواده، نگرش والدین نسبت به مصرف مواد، پیشینه مصرف مواد در خانواده و جایگاه دانشجو در خانواده استفاده‌شده است. آزمون‌های آماری مورداستفاده جهت آزمون فرضیات پژوهش عبارت از ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای و مجذور خی برای بررسی رابطه می‌باشند. در ضمن آزمون‌های معنی‌داری ضریب فای و V کرامر برای بررسی میزان رابطه استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می دهد: 1. میان جنسیت، سن، پیشینه مصرف مشروبات الکلی در اعضای خانواده وجود دارد؛ 2. میان حمایت عاطفی خانواده و نگرش والدین نسبت به مصرف مواد با داشتن تجربه مصرف مشروبات الکلی دانشجو رابطه معنی‌دار وجود دارد و 3. میان بومی و غیربومی بودن و جایگاه دانشجو در خانواده با داشتن تجربه مصرف مشروبات الکلی دانشجو رابطه معنی‌دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the family role on epidemic alcohol abuse among student of State University

نویسنده [English]

  • Sedigheh Taraghijah
PhD in Counseling Psychology / faculty member of the Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research examination the role family plays on epidemic alcohol abuse among student of state university. Statistical society has selected among all students at state university by cluster sampling. A sample of 3305 people was estimated by using the Cochran formula. In order to data gathering, one questioner contain demographic variable and sympathy indicator perspective parent to alcohol abuse background about alcohol abuse in family and student position in family has been use. Statistical test use through examination research by Position including of: In order to study of relationship have used with the correlation point by serial of coefficient. In addition, in this research from of meaningful examination Fay coefficient and V Kramer has applied. Findings showed that: First, meaningful relationship between abuse alcohol by student and alcohol abuse among the member of the family, empathetic sympathy by family and parent perspective to abuse alcohol. Second, indifferent relationship between abuse alcohol by student and native or nonnative, student in position student in family

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • empathetic sympathy
  • perspective to drug abuse
  • background of drug abuse in family
  • Student
منابع
 بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد؛ سنلگار، رزمری ترجمه علی آبادی، خدیجه؛ صمدی، علی. (1384). تحلیل داده‌های روان‌شناسی با برنامه اس پی اس اس (ویرایش‌های 11،10،9،8) ویرایش دوم. تهران، نشر دوران
رحمتی، عباس. بررسی نگرش دانشجویان نسبت به سوءمصرف مواد رخوت‌زا. مجموعه مقالات سومین درس گروهی سراسری بهداشت روانی دانشجویان. (1385).
سراج زاده، حسین؛ فیضی، ایرج. (1386). مصرف مواد رخوت‌زا و مشروبات الکلی در میان دانشجویان دانشگاه‌های دولتی درسال تحصیلی 1382-1381. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 25.
سراج زاده، حسین، فیضی، ایرج. (1386). عوامل اجتماعی مؤثر بر مصرف تریاک و مشروبات الکلی در میان دانشجویان. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 31.
سهرابی، فرامرز؛ ترقی جواه، صدیقه و همکاران. (1386). گزارش بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 86-85 دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
گرجی، یوسف و بکرانی، فریدون. (1385). گسترش شناسی مصرف مواد در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان و عوامل خطر و محافظت‌کننده، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری دفتر مرکز مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فتوحی اردکانی، اکبر. (1381). کتاب آموزشی اس پی اس اس 10. تهران، نشر شایگان.
موسوی، سیدغفور؛ روح افزا، حمیدرضا؛ صادقی، معصومه. (1382). ارتباط استعمال سیگار و سایر مواد رخوت‌زا در دانش‌آموزان و دانشجویان با والدین آن‌ها. مجله پژوهش در علوم پزشکی، سال هشتم، دوماهنامه مرداد و شهریورماه.
وزیریان، محسن؛ مستشاری، گلاره. (1381). راهنمای کاربردی درمان سوءمصرف کنندگان مواد. تهران
 
 
A. O., Ola, B. A. & Aloba, O. O. (2006) Gender differences in the relationship between alcohol use and anxiety symptoms among Nigerian college students.  Drug and Alcohol Dependence.V, 85. (3). 255- 257.
Boynton healh servise. Substance abuse. university of  Minnesota. (2005). www.bhs. umn. edu.
Cail,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
J & LaBrie, J. W. (2010). Disparity between the perceived alcohol-related attitudes of parents and peers increases alcohol risk in college students. Addictive Behavior.V, 35. (2). 135-139.
Carey,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
K. B & DeMartini, K. S. (2009). The motivational context for mandated alcohol interventions for college students by gender and family history. Addictive Behaviors.V, 35. (3). 218- 223.
Choi, S., & Ryan., J. (2007). Co- occurring problems for substance abusing  mothers in child welfare: Matching services to improve family reunification. Children and Youth Services Review, 29, 1393-1410.
Corbin.


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
W. R., Vaughan. E. L., and Fromme. K. (2008). Ethnic Differences and the Closing of the Sex Gap in Alcohol Use Among College-Bound Students. Psychology of Addictive Behaviors.V, 22. (2).240-248.
Donato,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
F., Monarca, S., Chiesa, R., Feretti, Donatella., Modolo, M. A. & Nardi G. (1995). Patterns and covariates of alcohol drinking among high school students in 10 towns in Italy: a cross-sectional study. Drug and Alcohol Dependence.V, 37. (1) 59- 69.
Gilles.


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
D. O. M., Turk. C. L & Fresco, A. M. (2006). Social anxiety, alcohol expectancies, and self- efficacy as predictors of heavy drinking in college students. Addictive Behaviors.V, 31. (3). 388-398.
Ham .


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
L. S & Hope. D. A. (2003). College students and problematic drinking: A review of the literature. Clinical Psychology Review.V, 23. (5). 719-759.
Karam,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
E. G., Maalouf, W. E & Ghandour, L. A. (2004). Alcohol use among university students in Lebanon: prevalence, trends, and covariates: The IDRAC University Substance Use Monitoring Study (1991 and 1999). Drug and Alcohol Dependence. V, 76. (3). 273- 286.
Kushner,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
M. G & Sher, K. J. (1993). Comorbidity of alcohol and anxiety disorders among college students: Effects of gender and family history of alcoholism. Addictive Behaviors. V, 18. (5). 543- 552.
Kounenou,K. (2010).Exploration of the relationship among drug use & alcohol drinking, entertainment activities and self- esteem in Greek University students. Procedia - Social and Behavioral Sciences.V, 2. (2).1906-1910.
LaBrie,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
J. W., Feres, N.., Kenney, Sh. R & Lac, A. (2009). Family history of alcohol abuse moderates effectiveness of a group motivational enhancement intervention in college women. Addictive Behaviors.V, 34. (5). 415- 420.
Larimer,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
Mary E., Anderson, Britt K B.A., Baer, John S & Alan, Marlatt,G., (2000). An Individual in Context: Predictors of Alcohol Use and Drinking Problems Among Greek and Residence Hall Students. Journal of Substance Abuse. V, 11, (1). 53- 68.
Mallett,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
Kimberly A., Lee, Christine M., Turrisi, Rob & Larimer, Mary E. (2009). Assessing college students' perceptions of tolerance to alcohol using social cues: The Social Tolerance Index. Addictive Behaviors.V, 34. (2). 219-222.
Martino-McAllister, J, M. (2004). Alcohol and drug use among James Madison university students.Office of substance abuse research. James Madison university.
Mihic,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
L., Wells, S., Graham, K &. Tremblay, P. F. (2009). Situational and respondent-level motives for drinking and alcohol- related aggression: A multilevel analysis of drinking events in a sample of Canadian University students. Addictive Behaviors.V, 34. (3). 264- 269.
Miller, T. R., Lesting. D. C., & smith G. S. (2001). Injury risk among medically dentified alcohol and drug abuser. Alcohol: clinical and Experimental Research, 25, 54-59.
Raffaelli,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
M., Torres Stone, R. A & Iturbide, M. I. (2007).Acculturation, gender, and alcohol use among Mexican American College students. Addictive Behaviors.V, 32. (10). 2187- 2199.
Smith,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
B. J., Phongsavan, P., Bauman, A. E., Havea, D & Chey, T. (2007). Comparison of tobacco, alcohol and illegal drug usage among school students in three Pacific Island societies. Drug and Alcohol Dependence. V, 88. (1). 9-18.
Van Zundert,


References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
R. M. P., Vorst,  H. V. D., Vermulst, Ad A. & Rutger. (2006). Pathways to Alcohol Use Among Dutch Students in Regular Education and Education for Adolescents with Behavioral Problems: The Role of Parental Alcohol Use, General Parenting Practices, and Alcohol-Specific Parenting Practices. Journal of Family Psychology.V, 20. (3). 456-467.