بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی انضباطی والدین با بحران هویت و عشق پرشور به جنس مخالف درپسران نوجوان

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، دانشگاه کردستان،سنندج، ایران

2 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

هدف: فضای خانواده به لحاظ کیفیت تعاملات، یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روحیات اعضای آن بوده و حوزه وسیعی از مطالعات خانواده درمانگران و روانشناسان سیستمی را تشکیل می‏دهد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی انضباطی والدین با بحران هویت و عشق پرشور به جنس مخالف در پسران نوجوان آنها است.
روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از رگرسیون چندگانه برای پیش بینی بحران هویت و عشق پر شور در نوجوانان پسر استفاده شد. جامعه تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستان‏های پسرانه شهرستان هرسین می‏باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای تعداد 263 نفر انتخاب شدند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس عشق پرشور در روابط صمیمی، مقیاس همبستگی خانواده، پرسشنامه بحران هویت و مقیاس الگوی سخت انضباطی والدین.
یافته‏ ها: حاکی ازتایید رابطه میان متغیرهای تحقیق بود و تنها همبستگی بین الگوی انضباطی پدر و مادر  معنادار نشد در بقیه موارد تمامی همبستگی‏ها معنی‏دار بود (01/0p<). همچنین همبستگی منفی انسجام خانوادگی و الگوی انضباطی پدر و مادر نیز معنا دار بود (01/0p<).از میان متغیرهای پیش بینی کننده نیز بهترین پیش بین برای هر دو متغیر بحران هویت و عشق پر شور نیز همبستگی خانواده بود.
نتیجه‏ گیری: نتایج نشان داد هر چه میزان همبستگی خانواده کمتر و الگوی انضباطی والدین سخت‏تر باشد، وابستگی عاطفی شدید یا عشق پرشور به جنس مخالف، و بحران هویت بیشتری در نوجوانان پسر آنها شکل خواهد گرفت، همچنین هرچه همبستگی خانوادگی کمتر باشد خانواده بیشتر از الگوی انضباطی سخت برخوردارند و یا الگوی انضباطی سخت تر والدین با همبستگی خانوادگی کمتری در خانواده‏ها همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigating of Relationship between Family Cohesion and Parental Discipline with Identity Crisis and Passionate Love to Opposite Sex in Teenage Boys

نویسندگان [English]

  • Ahmad Amani 1
  • Mohsen BabaeyGharmkhani 2
1 Assistant Professor, Counseling Department, Kurdistan University, Sanandaj, Iran
2 MA in Family Counseling, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Thequalityof interactionsbetween family members is the most importantagent affecting thementalhealthof them, and it form the wide range of research by systemic psychologists and family therapist.ThePurpose of thisstudy was to investigatethe relationshipbetweenfamilycohesion andparental discipline with identity crisis and passionate love to opposite sex in their adolescent boys.
Methods: The research methodis descriptive – correlationand we used multi analysis of regression to predicting identity crisis and passionate love in adolescents. The research community was the allhighschoolstudents inHarsin citywhich263studentschosen by usingmulti-stage clustersampling.Instrumentsinthisstudy werethe passionate loveinintimate relationshipsscale, parental hard discipline scale, identity crisis questionnaire and the familycohesion scale.
Findings: Suggesteda significant relationship between all variables, and only the correlation between father and mother discipline was not significant, furthermore in byproduct of  research we found significant negative correlation between family cohesion with father and mother hard discipline (p< 0/01(. Among the predictor variables, the best predictor variable for both the identity crisis and the passionate love was the family cohesion.
Conclusion: Showed that if the families have less cohesiveness and more hard parental discipline the more emotional dependence or passionate lovetotheopposite sex and identity crisis will shape fortheir adolescent boys. And as well as family cohesion decreases they have more hard parental discipline, in other words hard parental discipline is accompanied with less family cohesion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • family cohesion
  • Parental Discipline
  • Identity Crisis
  • Passionate Love