سبک‏های دلبستگی بزرگسالان به عنوان پیش بینی‏کننده سبک‏های حل تعارض زناشویی در بین دبیران متأهل شهر بندر عباس

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه هرمزگان،هرمزگان،ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه هرمزگان

3 استادیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان

4 دانشیار گروه مشاوره و روانشناسی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطۀ بین سبک‏های دلبستگی بزرگسالان و سبک های حل تعارض زناشویی انجام گرفت.
روش:در این مطالعه روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه آماری این پژوهش شامل 285دبیر مرد و زن متأهل بود که به روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب و به پرسشنامه تجدیدنظرشده تجارب در روابط نزدیک(ECR-R) و پرسشنامه سبک‏های حل تعارض زناشویی(ROCI-II)جواب دادند. از روش آماری توصیفی و رگرسیون گام به گام جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تعیین سهم هر کدام از آنها در پیش بینی بکارگیری سبک‏های مختلف حل تعارض استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که سبک دلبستگی ایمن بیشترین فراوانی و سبک دلبستگی دل مشغول کمترین فراوانی را در آزمودنی‏های مورد مطالعه داشتند و همچنین از بین سبک‏های حل تعارض زناشویی مصالحه و یکپارچه‏سازی بیشترین استفاده را در میان دبیران داشتند. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه معنادار (001/.P<) بین سبک‏های دلبستگی و سبک‏های حل تعارض زناشویی بود و سبک‏های دلبستگی این افراد پیش بینی کننده سبک های حل تعارض زناشویی بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‏رسد سبک های دلبستگی بزرگسالان تاثیر زیادی در نحوه ی بکارگیری سبک‏های حل تعارض دارند. لذا با تشخیص سبک‏های دلبستگی افراد متأهل می‏توان به آن‏ها در حل تعارضات زناشویی کمک فراوان نمود. نتایج این پژوهش را می‏توان در جلسات آموزشی پیش از ازدواج به منظور آگاه ساختن زوجین از عواقب ازدواج افراد با سبک‏های دلبستگی مخاطره آمیز و رابطه آنها با سبک‏های حل تعارض منفی در زندگی زناشویی استفاده کرد و همچنین به مشاورین و کارشناسان امر ازدواج و شاغلین دادگاه‏های خانواده کمک کرد تا ویژگی سبک‏های دلبستگی و سبک‏های حل تعارض را در اختلافات و مشکلات زناشویی چه در کار تشخیص و چه در کار درمان به عنوان یک ملاک مهم در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adult Attachment Style as Predictors of Marriage Conflict Resolution Style in Bandar Abbas Married Teachers

نویسندگان [English]

  • Roohollah Karamiboldaji 1
  • Majedeh Sabetzadeh 2
  • Seyed reza Fallahchai 3
  • Eghbal Zarei 4
1 MA in Family Counseling , Universit y of Hormozgan,Hormozgan, Iran
2 MA in Family Counseling , Universit y of Hormozgan
3 Assistant Professor of Psychology, Universit y of Hormozgan
4 Associate Professor of Psychology, Universit y of Hormozgan
چکیده [English]

Purpose: Marital conflict resolution is of particular interest to marriage therapists and family researchers because of its long-established strong relation to marital satisfaction. This study was designed to explore that relationship between adult attachment style and preference for conflict resolution style in close relationships among Married teachers.
Methods: The methodology of this paper was descriptive of correlation type. The sample this research were 285 women and men teachers that were selected by sampling  ranking randomly. this research used of two questionnaire consist: Experiences in Relationship-Revised(ECR-R)  and Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II )that all had valid and reliable.
Findings: The results of this study showed that were significant correlation(p<./001) between adult attachment style and conflict resolution style. Also the result of showed that adult attachment style suitable predictor of Marriage Conflict Resolution. And compare the attachment style among married teacher show no significant result between men and women teacher but compare the conflict resolution styles between men and women teachers show that women use more the Obliging style, Compromising style and - Integration style than men in conflict situation.
Conclusion: The findings suggest that marriage and family therapists should pay particular attention to attachment issues in marital therapy. It is important to assess characteristics of anxiety and avoidance in the relationship and highlight how they shape current relationship dynamics. Especially, the therapist should validate each partner’s sense of insecurity, the inner fear that pulls him or her away from constructive conflict resolution. It is of equal importance that the therapist works on changing negative models of the self and others by helping the couple provide a secure base for each other. One way to achieve this is if the therapist helps the spouse of an avoidant partner to respond in a way that challenges the avoidant partner’s negative models of the self and others, and then assists the avoidant partner to respond to the new input positively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adult attachment style
  • Marriage Conflict Resolution Style and Married teachers