اثربخشی آموزش مهارت‏های تنظیم منابع تکوین خود برکاهش تعارضات زناشویی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

2 استادیار مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران،ایران

3 دانشیار روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت‏های تنظیم منابع تکوین خود برکاهش تعارضات زناشویی زنان انجام گرفت.
روش: روش پژوهش تجربی و از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری عبارت بود از تمامی زنان متاهل ساکن شرق تهران  که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله‏ای، و در حجم نمونه 28 نفر، اتنخاب شدند؛ و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) بود. آزمودنی‏های گروه آزمایش طی هشت جلسه (هر جلسه 120 دقیقه) تحت آموزش مهارت‏های تنظیم منایع تکوین خود قرار گرفتند. در حالیکه گروه گواه هیچ نوع مداخله‌ای دریافت ننمود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته‏ ها:نتایج نشان دادبین گروه آزمایش و گواه در کاهش تعارضات زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‏ گیری:آموزش مهارت‏های تنظیم‏ منابع‏ تکوین خود بر کاهش تعارضات زناشویی زنان مؤثر است، و می‏تواند در راهبردهای زوج درمانی مورد استفاده مشاوران خانواده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1393.4.1.2.1

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Skills Training to Adjust the Sources of Self-Development on Decreasing the Marriage Conflicts among Women

نویسندگان [English]

  • Jinoos Maleksaiedi 1
  • Jalal Younesi 2
  • Faramarz Sohrabi 3
1 M.A in Family Counseling, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Family Counseling, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Psychology, University of Allameh Tabatabaie, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of the present research was to examine the rate of effectiveness of the skills training to adjust the sources of self-development on decreasing the marriage conflicts among the women.
Methods: The Semi experimental method was used, following the pretest-post-test with the control group by using randomized, multi-stage sampling method. The subjects were included all the married women who residing in the east of Tehran; to be selected: 28 subjects to be involved in the study and to be divided randomizing in two groups (experimental & control). The marriage conflicts questionnaire was used. The subjects of experimental group attended 8 sessions (each session 120 minutes) learning the skills of regulation the sources of self-development, while the control group did not receive any intervention. The covariance analysis method was used to analyze the data.
Findings: The findings indicated significant difference between experimental and control group in order to decreasing marriage conflicts.
Conclusion: The skills training of regulation the sources of self-development are effective to decrease the marriage conflicts among women. It can be used in couple therapy strategies by family counselors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Sources of Self-Development
  • Marriage Conflicts
  • women