مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح واره‌های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استاد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل ایران

2 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون،کازرون،ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دو رویکرد آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی بر تعدیل طرح واره‌های ناسازگار اولیه در مراجعان متقاضی طلاق بود.
روش: در این روش مداخله‌ای نیمه آزمایشی که با استفاده از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد، 60 نفر از افراد متقاضی طلاق شهرستان نورآباد مراجعه کننده یا ارجاع داده شده توسط دادگاه خانوادگی به مراکز بهزیستی، کمیته امداد و بخش مشاوره شبکه بهداشت و درمان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گروه اول آموزش پذیرش و تعهد و برای گروه دوم روایت درمانی گروهی و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. پژوهش با کمک  فرم کوتاه پرسش نامه طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه یانگ (YSQ-SF) جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته‏ ها: نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری بر تعدیل طرح‌واره‌های ناسازگار اثر بخش بوده‌اند (001/0≥P).
نتیجه‏ گیری: بنابراین توجه به اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و روایت درمانی گروهی در محیط‌های مشاوره و روان درمانی خانواده از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Approaches based on Acceptance and Commitment Training (ACT) and a Modified Version of Group Therapy on Early Maladaptive Schemas in Clients in Divorce

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Moslem Abbasi 2
  • Mohammad Javad Bagyan 3
  • Mojtaba Bakhti 4
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, University of Salman, Persian Kazeroun, Kazeroun, Iran
3 MA in Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
4 Master of General Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Purpose: We aimed to compare the effectiveness of the approach based on acceptance and commitment training (ACT) and a modified version of group therapy on early maladaptive schemas was presented on the basis of the divorce.
Methods: In a pilot experiment using two experimental groups and one control group, 60 people divorce Nur Abad city authorities or referred by the Family Court Welfare Centers, Relief Committee and the Health Network Counseling ‌ sampling method that would have been selected. Acceptance and Commitment Training for the first group and second group of narrative therapy group and the control group received no training. Research a short form questionnaire early maladaptive schemas, ‌ Yang (YSQ-SF) were collected. For data analysis of variance with repeated measures was used.
Findings: The results showed that training based on acceptance and commitment (ACT) and narrative therapy group than in the control group significantly modify the schema  you  incompatible have been effective (001/0 ≥ P).
Conclusion: So pay attention to the effectiveness of acceptance and commitment-based training (ACT) and narrative therapy in counseling and psychotherapy  families have a special significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment
  • Narrative Therapy
  • schemas
  • Maladaptive
  • divorce