دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-145 (پیاپی 23) 

یادداشت های سردبیر

1. سخن مدیرمسئول و سردبیر

ناصر یوسفی


4. اثربخشی مشاوره گروهی آدلری بر بی‌آلایشی و بخشایشگری میان فردی زوجین

صفحه 45-64

احمد امانی؛ احمد سهرابی؛ لیلا باقری؛ غفار نصیری هانیس