پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی با آگاهی از شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام عیار و تاب‌آوری هیجانی

نوع مقاله : اصیل

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی،ارومیه،ایران

چکیده

بی‌رمقی پیامد درگیری طولانی‌مدت در موقعیت‌هایی است که مستلزم نیروی بدنی، روانی و اجتماعی بیش‌ازاندازه است. پژوهش با هدف بررسی نقش پیش‌بین شناسه‌های جمعیت شناختی، ذهن تمام‌عیار و تاب‌آوری هیجانی در بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. تعداد 140 نفر (70 نفر زن و 70 نفر مرد) از زوجین خواهان جدایی مراجعه‌کننده به دادگستری شهرستان خوی با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سنجه تاب‌آوری هیجانی کانر و دیویدسون (2003) پرسشنامه پنج‌وجهی ذهن تمام‌عیار بائر، اسمیت و آلن (2006) و سیاهه بی‌رمقی زناشویی پاینز (1996) استفاده شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. یافته‌ها نشان داد با مهار اثرات متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای ذهن تمام‌عیار (01/0 p=و 10/0-=β) و تاب‌آوری هیجانی (04/0 p= و 14/0-=β) قادر به پیش‌بینی بی‌رمقی زناشویی زوجین خواهان جدایی بود. بر پایه این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که گریز پیاپی از تجربه رخدادهای تنش‌زای رابطه و توان اندک این زوجین در بازسازی رابطه، زمینۀ بی‌رمقی آن‌ها را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of marital burnout in couples seeking divorce with awareness of demographic features, mindfulness, and emotional resilience

نویسندگان [English]

  • Rasoul Heshmati 1
  • Ali Gharadaghi 2
  • Eisa Jafari 3
  • Maryam Gholizadehgan 4
1 Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Education Sciences, Faculty Education Sciences and Psychology Tabriz University, Tabriz, Iran
2 assistant professorCorresponding Author: Assistant Professor, Department of Education Sciences, Faculty Education Sciences and Psychology Tabriz University, Tabriz, Iran
3 Associate professor, Departmetn of Psychology, Faculty Education Sciences and Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran
4 M.A in clinical psychology,Urmia, Iran
چکیده [English]

Burnout is the result of long-term involvement in situations requiring excessive physical, psychological, and social force. This study carried out with the aim of the prediction of marital burnout in couples seeking divorce with awareness of demographic features, mindfulness, and emotional resilience. The research method was descriptive-survey in correlation type. 140 subjects (70 women and 70 men) from couples seeking divorce who referred to the Justice of Khoy city were selected by convenient sampling. To gather the data the Connor-Davidson's Resilience Scale (2003), the Five Factor Mindfulness Questionnaire of Baer, Smith and Allen's (1996), and Pines's couple burnout measurement (2006) were used. Data were analyzed using hierarchical regression analysis. The findings indicated that by controlling the effects of the demographic variables, the variables of mindfulness (β=-0/10 and P=0.01) and emotional resilience (β=-0/14 and P=0.04) were able to predict the marital burnout of couples seeking divorce. Based on these findings, it can be concluded that a successive avoidance from experiencing the rrelationship stressful events and the low ability of these couples to amendment the relationship, provides for their marital burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • Burnout
  • demographic
  • mindfulness
  • resiliency
احمدوند، زهرا. حیدری نسب، لیلا. شعیری، محمدرضا. (1392). وارسی اعتبار و روایی پرسشنامه پنج‌وجهی ذهن آگاهی در نمونه‌های غیر بالینی ایرانی، مجله علوم رفتاری، 7(3 پیاپی 24) 229-237.
اسدی، عدالت. فتح‌آبادی، جلیل. محمد شریفی، فواد. (1392). بررسی رابطۀ میان بی‌رمقی زناشویی، باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 3(4 پیاپی 10)، 661-692.‎
پاینز، آیالا مالاچ. (۱۹۹۶). چه کنیم تا عشق رؤیایی به دل‌زدگی نینجامد، ترجمه فاطمه شاداب، (۱۳۸۱). تهران: انتشارات ققنوس.
 http://www.sabteahval.ir سازمان ثبت‌احوال کشور (1395).
کوچکی امیرهنده، مونا. کربلایی، احمد. ثابت، مهرداد (1396). نقش واسطه‌ای نشخوار خشم و نشخوار خود سرزنشگری در رابطه میان بی­رمقی و خشونت زناشویی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 11( 3 پیاپی 43)، 47-56.‎
صفی پوریان، شهین؛ قدمی، سید امیر؛ خاکپور، مسعود؛ سودانی، منصور؛ مهر آفرید، معصومه. (1395). تأثیر مشاوره گروهی با روش درمان میان فردی (IPT) بر کاهش بی­رمقی زناشویی زنان متقاضی طلاق، نشریه آموزش پرستاری، 5(1 پیاپی 21)، 1-11.
عبادت پور، بهناز؛ نوابی نژاد، شکوه؛ شفیع­آبادی، عبدالله؛ فلسفی نژاد، محمدرضا. (1392). نقش واسطه­ای کارکردهای خانواده برای تاب­آوری فردی و باورهای معنوی و بی­رمقی زناشویی، فصلنامه روش­ها و مدل­های روان­شناختی، 3(1 پیاپی 13)، 29-45.
خواصی، لیلا. (1392) معنای حریم همسران در ازدواج­های موفق (حریم و مرزهای زناشویی در مواجهه با عامل یا شخص سوم). تهران: انتشارات قطره.
حق رنجبر، فرخ. کاکاوند، علیرضا. برج علی، احمد. برماس، حامد. (1390). تاب‌آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم‌توان ذهنی، نشریهعلومرفتاری، 1(1 پیاپی 1)، 179-189.
مطهری، زهرا سادات، احمدی، خدابخش. سمانه، بهزاد پور، فاطمه، آزموده. (1392). اثربخشی ذهن تمام‌عیار بر کاهش بی‌رمقی زناشویی مادران دارای فرزند مبتلابه نقص توجه-بیش فعالی. مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 3(4 پیاپی 12)، 591-613.‎
نادری، فرح؛ افتخار، زهرا، آملازاده، صغری. (1388). رابطه ویژگی­های شخصیت و روابط صمیمی همسر با بی­رمقی زناشویی در همسران معتادان مرد اهواز، فصلنامه یافته‌های نو در روانشناسی، 4 (3 پیاپی 11)، 61-78.
یوسفی ناصر، سهرابی، احمد (1390) مقایسه اثربخشی رویکردهای خانواده‌درمانی مبتنی بر ذهن تمام‌عیار و فراشناخت بر کیفیت روابط زناشویی در مراجعان خواهان جدایی، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1 (2 پیاپی 6)، 192-211.
 
References
Anicha, C. L., Ode, S., Moeller, S. K., & Robinson, M. D. (2012). Toward a cognitive view of trait mindfulness: Distinct cognitive skills predict its observing and non-reactivity facets. Journal of Personality, 80, 255–285. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6494.
Baer RA, Smith GT, Allen KB. (2004). Assessment of mindfulness by self-report the Kentucky inventory of mindfulness skills. Assess. 11(3):191-206.
Baer RA, Smith GT, Allen KB. (2004).Assessment of mindfulness by self-report the Kentucky inventory of mindfulness skills. Assess. 11(3):191-206.
Baer RA, Smith GT, Lykins E, Button D, Krietemeyer J, Sauer S, et al. (2008).Construct validity of the five facet mindfulness questionnaire in meditating and nonmeditating samples. Assess. 15(3):329-42
Baer RA, Smith GT, Hopkins J, Krietemeyer J, Toney L. (2006). Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness. Assessment. 13(1):27-45
Brown, K. W., Ryan, R. M., & Creswell, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry: An international Journal for the Advancement of Psychological Theory, 18(4), 211–237. http://dx.doi.org/10.1080/10478400701598298.
Brown, K.W., & Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 84(4), 822–848. http://dx.doi.org/10.1037/00223514.84.4.822.
Brown,K.W.,West,A.M.,Loverich,T.M.,Biegel,G.M. (2011).Assessing adolescent mindfulness: validation of an adapted mindful attention awareness scale in adolescent normative and psychiatric populations. Psychol.Assess.23, 1023–1033.
Burpee, L. C., & Langer, E. J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development12(1), 43-51.
Conner,k.M.,& Davidson,J.R.T. (2003).Develop of a new resilience scale: The Conner-Davidson resilience scale(CD-RISC)-Depression and Anxiety, 18,76-82.
Jones, K. C., Welton, S. R., Oliver, T. C., & Thoburn, J. W. (2011). Mindfulness, spousal attachment, and marital satisfaction: A mediated model. The Family Journal19(4), 357-361.
Heaven, P. C. L., Smith, L., Prabhakar, S., Abraham, J. & Mete, M. (2006). Personality and conflict communication patterns in cohabiting couples. Journal of Research in Personality, 40 (5), 829-840.
Huber,C.H.,Navarro,R.L.,Womble,M.W.,&Mumme,F.L., (2010).family resilience and midlife Marital Satisfaction. The family journal: counseling and therapy for couples and families,18(2)136-145.
Kabat-Zinn, J. (1994).Where ever you Go, There You Are. Hyperion, NewYork.
 Kabat-Zinn, J. (2003).Mindfulness-based interventions in context: past present and future. Clin.Psychol:Sci.Pract.10, 144–156.
Kayser, K. (1993). When love dies: The process of marital disaffection. NY:
Guilford.
Lindstrom, R, A. (2013).Cyclicality and the relationship between neuroticism, communication, and relationship satisfaction in cohabiting couples
a thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71, 543–562.
Pepping, C. A., Davis, P. J., & O'Donovan, A. (2013). Individual differences in attachment and dispositional mindfulness: The mediating role of emotion regulation. Personality and Individual Differences, 54(3), 453–456. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2012.10.006.
Pepping, C. A., Davis, P. J., & O'Donovan, A. (2015). The association between state attachment security and state mindfulness. PLoS ONE, 10(3), e0116779. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0116779.
Pepping, C. A., O'Donovan, A., Zimmer‐Gembeck, M. J., & Hanisch, M. (2014). Is emotion regulation the process underlying the relationship between low mindfulness and psychosocial distress? Australian Journal of Psychology, 66(2), 130–138. http://dx.doi.org/10.1111/ajpy.12050.
Pines.,M.A.,Hammer.,B.L.,Neal.,B.M.,Icekson.,T. (2011). Job Burnout and couples in the sandwiched Generation. Social psychology. 74)4:361 do:10.1177/01902125114222452.
Pines, A. M & Nunes, R. (2003). The relationship between career and couple burnout: implications for career and couple counseling. Journal of employment counseling, 2 (74), 50-64.
Wachs, K., & Cordova, J. V. (2007). Mindful relating: Exploring mindfulness and emotion repertoires in intimate relationships. Journal of Marital and Family Therapy, 33(4), 64–481. http://dx.doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00032.x
Walsh JJ, Balint MG, Smolira SJ DR, Fredericksen LK, Madsen S. (2009). Predicting individual differences in mindfulness: The role of trait anxiety, attachment anxiety and attentional control. Pers Indiv Diff.; 46(2):94-9.
Wupperman,P.,Marlatt,G.A.,Cunningham,A.,Bowen,S.,Berking,M.,Mulvihill‐ Rivera,N.,Easton,C. (2012).Mindfulness and modification therapy for behavioral dysregulation: Results from a pilot study targeting alcohol use and aggression in women.J.Clin.Psychol.68,50–66.
 
Refrences (In Persian)
 Asadi, A., Fathabadi, J., MohammadSharifi, F. (2013). The Relationship between Couple Burnout, Sexual Assertiveness, and Sexual Dysfunctional Beliefs in Married Women. Family Counseling and psychotherapy, 3(4), 661-692.
Ebadatpour, B,. Navvabinezhad, Sh,. Shafiabadi, A,. Falsafinezhad,. M. (2013). Formulation of an pattern for marital burnout based on family function, individual resilience and spiritual beliefs, Journal of psychological methods and models, 3(13), 29-45.
Hagh Ranjbar, F., Kakavand, A., Borjali, A., Barmas, H. (2011). Resilience and Life Quality of Mothers with mentally retarded children, Journal of Behavioral Sciences, 1(1), 179-189.
Heydarinasab, L., ahmadvand, Z., shairi, M R. (2013). An investigation of the validity and reliability of psychometric characteristics of five facet mindfulness questionnaire in Iranian non-clinical samples. Journal of Behavioral Sciences.7(3):11-12.
Khavassi, L. (2013) The meaning of spouses' privacy in successful marriages (privacy and marital boundaries in the face of an agent or a third person). Tehrn: Ghatreh Publishing.
Kochaki Amirhendeh, M. Karbalayi, A. Sabet, M. (2017).The Mediating Role of Anger Rumination and Self-Criticism Rumination in Relationship between Disaffection and Marital Violence, Journal of Thoughts and behavior in clinical psychology, 11(43), 47-56.
Motahhari, Z. S., Ahmadi, Kh., Behzadpour, S., Azmoudeh, F. (2013). Effectiveness of mindfulness on reduction of couple burnout in mothers with ADHD child. Journal of Family counseling and psychotherapy, 3(4), 591-613.
Naderi, F., Eftekhar, Z., Amollazadeh, S. (2009). Relationship between personality charcters and intimate relationships of spouse with couple burnout in wives of Ahvaz male addicts, Journal of New Findings in psychology, 4(11), 61-78.
Pines, A. (1996). Couple burnout: Causes and cures. Routledge.
Safipouriyan S, Ghadami A, Khakpour M, Sodani M, Mehrafarid M. ( 2016). The effect of group counseling using interpersonal therapy (IPT) in reducing marital boredom in female divorce applicants. 3 JNE.5 (1):1-11.
Yousefi, N., Sohrabi, A. (2011). Comparsion of effectiveness of mindfulness-based and metacognition-based family therapy in couples seeking separation, Journal of family counseling and psychotherapy, 1(2): 192-211.