تأثیر زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی آلایشی زوجین نابارور

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

دیده ناباروری همچون یک چالش و رویدادی تنش­زا، زندگی زوجین را به گونه گسترده دستخوش آشفتگی ساخته و مشکلات و آسیب­های بسیاری را برای آن‌ها به دنبال دارد؛ بر این اساس پژوهش حاضر به­منظور بررسی تأثیر زوج­درمانی متمرکز بر هیجان در کیفیت رابطه، تعارض زناشویی و بی‌آلایشی زوجین نابارور انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری زوجین نابارور مراجعه­کننده به درمانگاه‌های ویژه ناباروری «رویان» و «قفقاز» شهر اردبیل 1395 بود. آزمودنی­ها 18 نفر از آن‌ها بود که با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و هر یک همراه شوهر به­صورت تصادفی در دو گروه 18 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند (دو گروه نه زوجی). گروه آزمایش در 10 نشست هفتگی 90 دقیقه­ای زوج­درمانی متمرکز بر هیجان شرکت کردند شرکت کردند و برای گروه گواه در آن هنگام مداخله­ای صورت نگرفت. داده­ها با استفاده از ابزارهای روان­سنجی بی­آلایشی واکر و تامپسون 1983، تعارض زناشویی جان بزرگی و اگاه هریس 2011 و کیفیت رابطه پیرس، ساراسون و ساراسون (1991) گردآوری شد. برآیندهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان در افزایش بی­آلایشی (P˂0/001  ,F= 45/01)، کاهش تعارض زناشویی(P˂0/001, F=7/24) و بهبود کیفیت رابطه زوجین ( F=0/8668,P˂0/001) موثر بود. ازاین‌رو می‌توان بیان کرد که به کار بستن این مداخله همچون راهکاری مؤثر برای کاهش آشفتگی ارتباط زوجین و بهبود رابطه زناشویی همسران نابارور در سایر شهرهای ایران قابل آزمودن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of emotional-focused couple therapy on the infertile couples' quality of relationship, marital conflict, and intimacy

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Sadri Damirchi 1
  • Ali Sheikholeslami 2
  • Haniyeh Tarvirdizadeh 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences. University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 MA student in Family Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of infertility, as a stressful event and challenge, has caused expansion distress in couples' life and led to many problems and harms for them. Accordingly, the present study carried out to investigate the effect of emotional-focused couple therapy on the couples' quality of relationship, marital conflict, and intimacy of the infertile couples. The method of the study was quasi-experimental with the pretest, post-test and control group design. The statistical population consisted of all infertile couples referred to infertility clinics of "Royan" and "Ghafghaz" in Ardabil city in 2016. The subjects were 18 people that were selected by convenient sampling method and each of them with their husbands were assigned randomly into two 18 subjects of control and experimental groups (two groups with 9 couples). The experimental group participated into 10 weekly sessions with 90 minutes of emotional-focused couple therapy and any intervention carried out for control group. The data gathered by applying the psychometrics instruments of intimacy scale of Walker & Thompson (1983), marital conflict questionnaire of Janbozorgi and Agah Harris 2011 and the quality of relationship inventory of Pierce, Sarason & Sarason (1991). The results of the multivariate analysis of covariance indicated that emotional-focused couple therapy was effective on increasing of intimacy (P <0.001, F = 45.1), marital conflict reduction (P <0.001, F = 24.7), and improving the quality of relationships of couples (P <0.001, F = 8668 / F). Therefore, it can be suggested that applying this intervention can be verified as an effective strategy to reduce the distress of couples' relationship and improve the marital relationship of the infertile spouses in other cities of Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • couples
  • therapy
  • emotion
  • Relationship
  • intimacy
  • conflict
  • infertile
منابعفارسی
احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام؛ باقری، اشرف. (1389). رابطه بخشودگی، کمال‌گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در جانبازان و همسران آن‌ها. فصلنامه روان­شناسی، 12(1)، 123- 134.
اسد پور، اسماعیل؛ شقاقی، شهرزاد؛ مهدی نژاد قوشچی، رحمان. (1392). بررسی و هم سنجی اثربخشی زوج­درمانی خود نظم­بخشی و هیجان­محور بر افزایش صمیمیت زناشویی زوج­های مراجعه­کننده به مراکز مشاوره شهر تهران. فصلنامه تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، 45(12)، 113-95.
ثنایی، باقر. (1379). مقیاس خانواده و ازدواج. چاپ اول، تهران: انتشارات بعثت.
حسینی قدمگاهی، جواد. (1376). کیفیت روابط اجتماعی، میزان استرس و راهبردهای مقابله با آن در بیماران کرونر قلب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. تهران، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
حسینی، بیتا. (1390). مقایسه‌ اثربخشی درمان هیجان محور و راه‌حل محور بر بهبود مؤلفه‌های بی‌آلایشی و سازگاری زناشویی زوجین و ساختن مدل پیشنهادی. پایان‌نامه دکترای تخصصی روانشناسی. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
حسینی، جلیل؛ عمادالدین، مجید؛ مختار پور، هومن و سورانی، محمد. (1391). شیوع ناباروری اولیه و ثانویه در چهار استان منتخب کشور 1389. مجله زنان، نازایی و مامایی، 15(1)، 45- 51.
خواجه، نبی‌الله؛ بهرامی، فاطمه؛ فاطمی زاده، مریم و عابدی، محمدرضا. (1391). پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متأهل دانشگاه اصفهان. مطالعات روان‌شناختی، 8(2)، 73-96.
داور نیا، رضا؛ زهرا کار، کیانوش؛ معیری، نسیم؛ شاکرمی، محمد. (1394). بررسی کارایی زوج­درمانی هیجان مدار به شیوه گروهی بر کاهش فرسودگیزناشوییزنان.مجلهعلومپزشکیدانشگاهآزاداسلامی، 25(2)، 131- 142.
دلاور، علی. (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. ویرایش دوم؛ تهران: نشر رشد.
راستی، مریم؛ السادات کریم زاده، مطهره و رفیعی کیاسری، مرضیه. (1393). مقایسه صمیمیت زوجین و مثبت اندیشی در میان زنان بارور و نابارور، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، ایران.
صادقی، حسن. (1393). اثربخشی آموزش زوج­درمانی هیجان­محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متأهل شهر تهران. فصلنامه نسیم تندرستی، 3(1)، 21- 27.
قائم­مقامی، ترانه. (1395). نقش میزان صمیمیت، پویایی‌های ارتباطی و تمایز خود در پیش‌بینی کارکردهای خانوادگی در زنان دارای تعارض زناشویی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی کیش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
کرایی، امین؛ خجسته مهر، رضا؛ سودانی، منصور و اصلانی، خالد. (1395). شناسایی عوامل مؤثر در ازدواج‌های پایدار رضایتمند در زنان. مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 2(2)، 129-164.
نجفی، مریم. (1392). تعیین اثربخشی زوج­درمانی هیجان مدار (EFT) برافزایش سازگاری زوج­های متعارض نابارور با نقش تعدیل‌کنندگی رضایت جنسی و کیفیت زندگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه علم و فرهنگ تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
نقدی، هادی؛ حاتمی، محمد؛ کیامنش، علیرضا و نوابی نژاد، شکوه. (1396). هم سنجی تأثیر زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان با درمانگری سیستمی مسئله مدار در تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد. مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 7(1)، 8-15.
نعیم، سامیه. (1387). رابطه میان دل‌زدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی با خشونت علیه زنان شهر ایلام. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 
 
References
Aarts, JW., Huppelschoten, AG., van Empel, IW., Boivin, J., Verhaak CM., Kremer, JA., et al. (2012). How patient-centred care relates to patients' quality of life and distress: a study in 427 women experiencing infertility. Hum Reprod, 27 (2), 488-495.
Andrews, FM., Abbey, A., Halman, LJ. (1992). Stress frominfertility, marriage factors and subjective wellbeingof wives and husbands. J Health Soc Behav, 32(3):238-53.
Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing intimacy in marriage, Branner- Rouledye, Tylor & Forancis group. USA.
Bahari, F. (2011). Interpersonal relationship conflict management style and marital conflict divorce city of Esfahan. Counseling Research and Developments, 10(39): 125-38.
Bhagwat, R., Maynigo, P., Moses, E., Kelly, Sh. (2014). Couple and marital therapy: The complement and expansion provided by multicultural approaches; 2014. Available from: http://psycnet.apa.org/index.cfm.
Brek, JS. (2007). Novak's gynecology. 14thed. London: Lippincott.
Cohn, BR. (2014). An integrative approach to couple therapy: Altering the treatment Study of Emotionally Focused Couples Therapy. Journal of marital and family therapy, 12(1), 35- 41.
Dalgleish, TL. (2013). Examining predictors of change in emotionally focused couples therapy [Dissertation]. Ottawa: School of Psychology Faculty of Social Sciences, University of Ottawa.
Greenberg, L., Goldman, R. (2007). Integrating love and power in emotion-focused couple therapy. European Psychotherapy, 7 (1),117-135
Greenman, PS., Johnson, SM. (2013). Process Research on Emotionally Focused Therapy (EFT) for Couples: Linking Theory to Practice. Journal of Family Process, 52 (1):46-61
Johnson, S. M. (2003). The revolution in couple’s therapy: A practitioner- sciEntist perspective. Journal of Marital & Family Therapy, 29,365–385.
Johnson, S. M., Greenberg, L.S. (1985). The differential effectiveness of experiential and problem solving interventions in resolving marital conflict. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 53, 175-184.
Johnson, S.M. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy. New York: Brunner – Rutledge.
Johnson, S.M., Bradley, B., Furrow, J., Lee, A. (2005). Becoming an emotionally focused couple therapist: The workbook. New York: Brunner-Rutledge.
Kormi, R., Akhondi, MA., Behjati-Ardekani, Z. (2010). Psychosocial aspects of infertility from viewpoint ofinfertility treating physicians. Med J Reprod Inferti,2(7), 66- 70.
Lebow, J., Chambers, A., Christensen, A. Johnson, S. (2010). Marital Therapy. Paper presented at the AAMFT Research Conference.
Mckinan, J. M. (2008). Revealing vulnerable emotion in couple therapy: Impaction session outcome. Dissertation Abstracts International [On-line]. Available: http://books.google.com
Mckinan, JM. (2013). Reveating vulnerable emotion in couple therapy: Impact on session outcome. Journal of family therapy; 35(3):303-19.
Onat, G., Beji, NK. (2012). Marital relationship and quality of life among couples with infertility. Sexuality and Disability, 30(1): 39-52.
Patrick, Sh., Sells, J.N., Giordano, F.G., & Tollerud, T.R. (2007). Intimacy, Differentiation, and Personality Variables as Predictors of Marital Satisfaction. The Family Journal. 15(4), 359- 367.
Pierce, G.R., Sarason, I.G., Sarason, B.R. (1991). General and relationship based perceptions of social support:are two constructs better than one? JPersSoc Psychol,61 (6), 1039 – 1028
Priest, J. B. (2014). Emotionally Focused Therapy as Treatment for Couples With Generalized Anxiety Disorder and Relationship Distress. Journal of Couple & Relationship Therapy, 12(1), 22-37.
Sherma, R. (2007). A task analytic examination of dominance in emotion- focused couple therapy. York University Toronto.
Soleimani, A., Najafi, M., Ahmadi, K., Javidi, N., Hoseini Kamkar, E. (2015). The Effectiveness of Emotionally Focused Couples Therapy on Sexual Satisfaction and Marital Adjustment of Infertile Couples with Marital Conflicts. Int J Fertil Steril. 9(3): 393–402.
Tie, S., Poulsen, Sh. (2013). Emotionally focused couple therapy with couples marital adjustment. Contemporary Family Therapy, 35(3): 557-67.
World Health Organization. (2004). Infecundity, Infertillity and childless in developing countries. DHS Compartive Report. Calverton, Maryland, US: ORC Marco and the World Health Organization, 9(2), 9-26.
Younesi, J., Salagegheh, A. (2009). Body image in fertile andinfertile women Persian. J Reprod Infertil, 2(4), 14-21.
Walker, A. J., & Thompson, L. (1983). Intimacy and intergenerational aid and contact among mothers and daughters, Journal of Marriage and the Family, 45, 841-849.
 
 
Refrences (In Persian)
Asad pour, E., Shaghagi, S., Mehdi Nejad Ghoshchi. (2013). Evaluating and comparing effectivenc of coupletheraphy self regulating and emotional based, on the marital confidence of couple, who refer to Tehran’s clinics. The magazine of news and researches. 45(12): 95-113.
Davarnia, R., Zahrakar, K., Mogayeri,., Shakarmi. (2015). Evaluating the effectiveness of emotion based couple therapy on the reduction of exhaustion of marital of women. The physician magazine of Azad University. 25(2): 131-141.
Delavar, A. (2005). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Second Edition, Tehran, Roshd publication.
Ehtesham zade, P., Makvandi, B., Bagheri, A. (2009). Forgivenes relationship accomplishment and confidence and marital satisfaction in devotees wife. Psycology magazine, 12(1), 1234-134.
Ghaem Maghami, T. (2016). The role of confidence, dynamic relationship and self determination in predicting the family functions in women with narital conflicts in women with narital conflicts. The thesis of master degree of pycology Azad University of Kish Island.
Hoseini Gadamghahi, J. (1997). The quality of social relationship, the stress level and approaches for conflicting with croner heart disease. The thesis of master degree of clinical psycology. Tehran, psycological institute of Tehran, physician university of Iran.
Hoseini, B. (2011). Comparing the effect of emotion based therapy and solution based therapy on the improving of confidence variables and marital relation of coupres and building models. The thesis of psycological P.H.D. Alame Tabatabaie university, psycology faculty.
Hoseini, J., Emadodin, M., Mokhtarpour, H., Sourani, M. (2012). Prevalence of primary and secondary infertility in four selected provinces of the country 1389. Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 15 (1), 45-51
Karaie, A., Khojasteh Mehr, R., Soudani, M., Aslani, K. (2016). Finding the effective elements of satisfactory marriage in women. The magazine of psycology of family, 2(2): 129-164
Khajeh, N., Bahrami, F., Fatemizadeh, M., Abedi, MR. (2012). Predicting of psychological living improvement based on the couples relationship quality, friendship and system making in married students of university of Esfehan. Psychological study. 8(2): 73-96.
Naeim, S. (2008).Relationship between marital disturbance, intimate relationship with wife and marital conflicts with violence against women in Ilam city. The thesis of master degree of pycology Azad University of Kish Island.
Naghdi, H., Hatami, M., Kiamanesh, A., Navabi Nejad, S. (2017). Evaluating the effect of couple therapy based on emotion with systemic therapy of problem in marital conflict of partners of adicted men. The magazine of psycology, 7(1).
Najafi, M. (2013). Evaluating the effects of emotional couple therapy on increasing the adaptatin of conflicting couples with the rol of moderating sexual satisfaction and life quality master degree thesis in science and culfune University of Tehran.
Rasti, M., Karimzadeh, MS., Rafiie Kiasari, M. (2014). Comparing the confidence of couples and positie thinking among infertile and fertile women. The first national conference of static development in training scale and psycology, social and cultural study of Tehran Iran.
Sadeghi, H. (2014). The effectiveness of couple therapy teaching on commitment, confidence and trutl of married women of Tehran. The magazine of health wind. 3(1): 21-27.
Sanaie, Bagher. (1379). The family and marriage scale first edition. Tehran, Besat publication.