دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-149 (پیاپی 21) 

اصیل پژوهشی

1. تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر دانش و نگرش جنسی زنان متأهل

صفحه 1-15

اسماعیل صدری دمیرچی؛ پرویز پرزور؛ فریبا اسماعیلی قاضی‌ولوئی


3. مدل عوامل مؤثر بر چرخۀ ارتباط زوجی درخواست- کناره‌گیری

صفحه 35-56

سمیه شاهمرادی؛ عذرا اعتمادی؛ فاطمه بهرامی؛ مریم السادات فاتحی زاده؛ سید احمد احمدی


7. ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک پژوهش گراند تئوری

صفحه 120-149

ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ معصومه اسمعیلی؛ احمد برجعلی