اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و تعارض زناشویی زنان ازدواج‌کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان، سنندج. ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه کردستان.

3 کارشناس ارشد مشاوره.

چکیده

هدف پژوهش آشکار ساختن اندازه کارآمدی خانواده‌درمانی ستیر در کاهش تعارض زناشویی و افزایش کیفیت و رضایت زناشویی زنان ازدواج‌کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن بود. این پژوهش نیمه آزمایشی دربرگیرنده یک پیش‌آزمون و پس‌آزمون با سه گروه است. جامعه آماری زنان ازدواج‌کرده به هر سه شیوه نام‌برده بودند و نمونه دربرگیرنده 15 نفر از هر گروه بود. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 سنجه زوجی اینریچ و پرسشنامه تعارضات زناشویی (MSQ) گرداوری شد. زنان هر سه گروه طی 10 جلسه مورد درمان ستیر قرار گرفتند. داده‌های پرسشنامه‌های پژوهش با به‌کارگیری نرم‌افزار 19 spss و روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان‌ می‌دهد که رویکرد ارتباطی ستیر در افزایش رضایت زناشویی و کاهش تعارض زناشویی کارآمد بوده است، ولی در بهبود کیفیت زندگی کارآمد نبوده است.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1395.6.1.6.9

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of group counseling based on Satir communication approach on quality of life, marital confliction and satisfaction in women in the exchanging marriage, flee marriage and normality marriage

نویسندگان [English]

  • Naser Yoosefi 1
  • Ahmad Amani 2
  • Mohammad Hasanpur 3
1 Associate Professor, Counseling Department, Kurdistan University, Sanandaj. Iran
2 Associate Professor, Counseling Department, Kurdistan University, Sanandaj. Iran
3 Master of Psychology Consultation, Sanandaj. Iran
چکیده [English]

This research aims to determine the Effect of group counseling based on Satir communication approach on quality of life, marital confliction, and satisfaction in women in the exchanging marriage, flee marriage and normality marriage. This semi-experimental research contains a pretest, posttest with ever three groups. The statistical population were woman in the exchanging marriage, flee marriage and normality marriage. The sample contains 15 women in each group. The data gathered by sf36 and enrich scale and Marital Conflict Questionnaire Revised (MCQ-R) questionnaire. Women in the each group were under 10 sessions by group counseling based on Satir communication approach. The research questionnaires data were analyze by using the covariance analysis method provided by SPSS 19 software for statistical analysis. In this research, The effect of group counseling on Satir communication approach on quality of life was not statistically meaningful, but The effect of this therapy on marital satisfaction and marital confliction was statistically meaningful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • marital confliction
  • Satisfaction
  • Satir communication approach
  • the exchanging marriage. flee marriage
منابع
احمدی، خدابخش، فتحی آشتیانی، علی و اعتمادی، احمد (1385). تأثیر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران، فصلنامه اندیشه و رفتار، (12)2، 101-108.
افخمی، ایمانه، بهرامی، فاطمه، فاتحی زاده، مریم. (1386). بررسی رابطه بین میزان بخشودگی و تعارض زناشویی همسران در استان یزد، فصلنامه خانواده پژوهی، 9 (3) 431-444.
امیری مجد، مجتبی، زری مقدم، فاطمه. (1388). رابطه شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل فرهنگی و خانه‌دار شهر اراک، فصلنامه علوم رفتاری،10-24.
تبریزی، مصطفی (1383). بررسی و مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی تلفیقی همسران، شناخت درمانی گروهی بک و کتاب‌درمانی بر کاهش نارضایتی زناشویی، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
پروچاسکا، جیمز، نوکراس، جان (1390). نظریه‌های روان‌درمانی، ترجمه: یحیی سیدمحمدی، ناشر رشد.
ترکان، هاجر، کلانتری، مهرداد، مولوی، حسین (1385). بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر رضایت زناشویی، فصلنامه خانواده پژوهی، سال دوم، شماره 8،383-402
خزایی، معصومه (1385). بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی با تعارضات زناشویی دانشجویان دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه خاتم.
زرگر، فاطمه، طاهر نشاط دوست، حمید (1386). بررسی عوامل مؤثر در بروز طلاق در شهرستان فلاورجان، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره سوم، شماره 11،737-749
قادری، زهرا، تبریزی، مصطفی، احقر، قدسی (1388). اثربخشی خانواده‌درمانی ستیر بر تغییر شیوه‌های مقابله با تعارض زناشویی، اندیشه و رفتار، دوره سوم، شماره 11، 67-76
کاپلان، هاروک، سادوک، بنیامین (2003). خلاصه روان‌پزشکی بالینی، ترجمه رفیعی، حسن، رضاعی، فرزین، انتشارات ارجمند.
گرای، ج (1376). روابط زناشویی موفق، ترجمه: گل‌کاریان، انتشارات تلاش.
گلدن برگ، ایرنه، گلدن برگ، هربرت (1385)، خانواده‌درمانی، ترجمه حسین شاهی و همکاران، انتشارات روان.
گودرزی، محمود، نوابی نژاد، شکوه، محسن زاده، فرشاد (1386)0 اثربخشی خانواده‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کارکرد همسرانی ناکارآمد، مجله علمی پژوهشی تحقیقات زنان، سال دوم، شماره اول 57-74.
منصور، لادن، ادیب راد، نسترن. (1382). مقایسه بین تعارض زناشویی و ابعاد آن در مراجعین زن مرکز خدمات مشاوره‌ای دانشگاه شهید بهشتی و زنان عادی، مجله تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، (3)11، 47-64.
 منصوری، زهرا، مهرابی زاده هنرمند، مهناز (1389). رابطه اختلال در سلامت روانی و خشنودی شغلی با رضایت زناشویی در زنان شاغل، زن و فرهنگ، دوره اول، شماره 3،91-102.
نظری، علی‌محمد، اسدی، مسعود، شاهینی، علی (1388). تأثیر خانواده‌درمانی کوتاه‌مدت ستیر بر صمیمیت همسران، زن و مطالعات خانواده، (5)2، 109-112.
Floyd, F. J, Gilliom, L. A & Costigan, C. L. (1998). Marriage and the parenting alliance: longitudinal prediction of change in Parenting perceptions and behaviors. Child Dev. 69 (5): 1461-79.
Fowers, B. J & Olson, D. H. (1993). ENRICH marital satisfaction scale: a brief research and clinical tool. Journal of Family Psychology. 7: 176-185.
King, C. R., Hinds P. S. (2003). Quality of life from nursing and patient perspectives: theory, research, practice. Jones & Bartlett Publishers: UK
Nock, S. L. (1995). A comparison of marriage and capability relationship, Journal of Family Issues, 16 (1): 53-76.
Satir, V & Baldowin, M. Satir. (1983). Step by step; Palo Alto, CA Science and Behavior Books.
Robila, M., Krishnakumar, A. (2005). Effects of economic pressure on marital conflict in Romania. J Fam Psychol. 19 (2): 246-51.
Robbins, M. S. (2003), Handbook of Family Therapy The Science and Practice of Working with Families and Couples. New York. Brunner- Rutledge.
Satir, V., & J., Gerber, M., Gomori. (1991). The satir model: family therapy and beyond; Palo Alto, CA: Science & Behavior Books.
Page, R. M, Galen, E. (1994). Demographic predictors of self-reported loneliness in adults, Journal of Psychological Reports, 68 (4) 939 -945.
Olson DH, Olson A. Prepare ENRICH Canada Program. Journal of Family Ministry. 1997; 11(4): 28-53.