تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر دانش و نگرش جنسی زنان متأهل

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. ایران.

2 دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر روی دانش و نگرش جنسی زنان متأهل شهر ارومیه به انجام رسید. پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و سلامت روانی شهر ارومیه در سال 1395 تشکیل می‌دادند، از میان آن‌ها 36 نفر که دارای شرایط ورود به نمونه بودند و نمرات پایینی در مقیاس رضایت زناشویی کسب کرده بودند، به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه آزمایش (18 نفر) و گواه (18 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای آموزش مهارت‌های جنسی دریافت کردند، ولی گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند، برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ (ENRICH) و دانش و نگرش جنسی (SKAS) بشارت استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس به‌کاربرده شد. برآمدهای پژوهش نشان داد آموزش مهارت‌های جنسی بر افزایش دانش و نگرش جنسی مؤثر بوده است و میانگین نمرات دانش و نگرش جنسی پس‌آزمون گروه آزمایش در سنجش با گروه گواه تفاوت معنی‌داری داشت (01/0> p)؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آموزش مهارت‌های جنسی مایه افزایش دانش و نگرش جنسی در زنان شده است؛ بنابراین آموزش مهارت‌های جنسی می‌تواند در بهبود روابط جنسی متعادل و پیشگیری از آسیب‌های وابسته به این گستره در خانواده‌ها نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of sexual skills education on sexual attitude and knowledge in married women

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Sadri Damirchi 1
  • Parviz Poorzor 2
  • Fariba Esmaili Ghazivaloii 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil. Iran
2 Ph.D. student of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran.
3 Master of Family Counseling, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of sexual skills education on sexual attitude and knowledge in married women. The study adopted a semi-experimental design with pretest-posttest with control group. Statistical population included all married women referred to counseling centers and mental health in Uremia City in 2016. Thirty-six participants were randomly selected and divided into experimental (n=18) and control (n=18) groups. The Sexual Attitude and Knowledge scale used to collect the required data. After implementing the pretest, the experimental group received sexual skills education program for 1 hour in 8 sessions, once a week. After the training, the posttest repeated for two groups, and data analyzed by using the covariance analysis. Results show that the mean difference between the two groups in Sexual Attitude and Sexual Knowledge on the post-test and follow-up test (P<0.01). Based on the results of the study, it concluded that sexual skills education could significantly enhance the sexual knowledge and attitude in married women. With the rapid increase in the number of married women, sexual skills education is highly recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual attitude and knowledge
  • sexual skills education
  • Married Women
منابع
اسپنس، سوزان (2010). درمان اختلالات جنسی. مترجم حسن توزنده‌جانی، مسعود محمدی، جهانشیر توکلی زاده، محمد دهگان‌پور. (1389). تهران: پیک فرهنگ.
ایرانپرور، رقیه (1390). بررسی رضایت زناشویی با توجه به پنج عامل بزرگ شخصیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته مشاوره.
آگنج، نجمه، خسروی، صدرالله؛ و اسماعیلی، مریم (1388). اثربخشی روابط جنسی بر رضایت از زندگی و پیشگیری از طلاق. چهارمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی، آبان ماه، تهران.
بشارت، محمدعلی (1384 الف). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس دانش و نگرش جنسی. گزارشپژوهشی. دانشگاه تهران.
بشارت، محمدعلی و رنجبر کلاگری، الهه (1392ب). ساخت و اعتبار یابی مقیاس دانش و نگرش جنسی. روان‌شناسیمعاصر، 8(1):21-32.
بلوریان، زهره و گنجی، جواد (1386). اختلال کارکرد جنسی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سبزوار. فصلنامهباروریوناباروری. 8(2): 163-170.
پور حیدری، سپیده، باقریان، فاطمه، دوستکام، محسن و بهادرخان، جواد (1392). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی در زوج‌های جوان. نشریه دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 4(1): 14-22.
ثنایی، باقر. (1388). مقیاس خانواده و ازدواج. چاپ نخست، تهران: انتشارات بعثت.
جهانفر، شایسته و مولایی‌نژاد، میترا (1384). درس‌نامه اختلالات جنسی. تهران: بیژه. 45-57.
حجت‌پناه، مینا و رنجبر کهن، زهره (1392). رابطه رضایت جنسی، رضایت زناشویی و رضایت زندگی همسران. نشریه چشم‌انداز در روان‌شناسی کاربردی،1(1).
دشتستان‌نژاد، آمنه، عشقی، روناک و افخمی، ایمانه (1393). تأثیر آموزش مهارت‌های جنسی بر باورهای ناکارآمد جنسی همسران در شرف ازدواج اصفهان. مراقبت‌های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی، 4(2)، 14-22.
دهقانی، اکرم، محمدخانی، پروانه و یونسی، سید جلال (1385). اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر نگرش جنسی زوج‌های در شرف ازدواج. دانش و پژوهش در روان‌شناسی، شماره 30: 38-21.
راستگو، ناهید، گلزاری، محمود و براتی‌سده، فرید (1393). ا ثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متأهل. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 5(17): 35-48.
رحمانی، اعظم، صادقی، نرجس، الله قلی، لیلا و عفت السادات، مرقاتی خویی (1389). ارتباط رضایت جنسی با عوامل فردی در همسران. نشریه پرستاری مامایی. 23(66): 14-22.
سلیمی، مرجان و فاتحی زاده، مریم (1391). بررسی اثربخشی آموزش جنسی به شیوه رفتاری- شناختی بر دانش، خود ابرازی و صمیمیت جنسی زنان متأهل شهرستان مبارکه. فصلنامه پژوهش‌های نوین، 7(28): 1-18.
کرمانی، زهرا و دانش، عصمت (1390). تأثیر نگرش مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران شهرستان پاکدشت. مطالعات روان‌شناختی. 7(2):129-154.
کریمی، اقدس، دادگر، سلمه، عافیت، ملیحه و رحیمی، نفیسه (1391). بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر رضایت جنسی همسران. مجله زنان، مامایی و نازایی، 15(42): 30-23.
محمدی، شهناز، عضو‌خربان، مهرناز و گودرزی، فریبا (1393). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی زنان. پژوهش‌های مشاوره، 13(50): 139-164.
محمودی، قهرمان، حسن‌زاده، رمضان و نیاز آذری، کیومرث (1386). تأثیر آموزش جنسی بر سلامت خانواده در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 13(2): 64-70.
مهدویان، فهیمه (1376). بررسی تأثیر آموزش و ارتباط بر رضایت‌مندی زناشویی و سلامت روانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، انستیتو روان‌پزشکی تهران.
Clayton, A. (2010). The pathophysiology of hypoactive sexual desire disorder in women. International Journal of Gynecology and Obstetrics, 110(1):7-11.
Foley, S., Kope, S. A., & Sugrue, D. P. (2011). Sex matters for women: A complete guide to taking care of your sexual self. Guilford Press.
Ghorbanshiroudi, S., Shafti, V., & Rashidi, S. (2014). the effectiveness of sexthrapy with Kegal Practices on Orgasm Perception in Marred Women Who Refer to Tonekabon Obstetrics and Gynecology Specialized Clinic. Journal of Social Issues & Humanities, kindle edition, Volume 2, Issue 9, September 2014.
Greenberg, J. S., Bruess, C. E., & Oswalt, S. B. (2013). Exploring the dimensions of human sexuality. Jones & Bartlett Publishers.
Hertlein M., Katherine; (Editor). Weeks, Gerald R; (Editor) Gambescia, Nancy (Editor) (2010). Systemic Sex Therapy.New York: Routledge, kindle Edition.
Karami, F, Arian H, Soltani K, Khanabadi M. (2012). Exploring the Effectiveness of Group TrainingBased on Lazarus Multifaceted approach on Women’s Marital Satisfaction. Journal of Woman & Society; (1): 21-37.
Shahsiyah, M., Bahrami, F., Etemadi, O & Mohebi, S. (2010). Effect of sex education on improving couples martial satisfaction in Isfahan. Article in Persian. Journal Health Sys Res; 6(4):69-97.
Shams Mofaraheh, Z., Shahsiyah, M & Mohebi, S. (2010). The Effect of martial counseling on sexual satisfaction of couples in Shiraz city. Journal health system; 6(3): 417- 424.