دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 435-572 

پژوهش اصیل

مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه‌ی راهبردهای مداخله ای

صفحه 264-283

عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فاطمه نجفلوی


تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی

صفحه 349-365

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی ارشدی؛ حسام بذرافکن


یادداشت های سردبیر

یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3