دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 435-572 

مقاله پژوهشی

1. مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه‌ی راهبردهای مداخله ای

صفحه 264-283

عبدالله شفیع آبادی؛ شکوه نوابی نژاد؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ فاطمه نجفلوی


مقاله پژوهشی

4. مقایسه سبکهای فرزند پروری و سلامت روان والدین افراد اقدام کننده به خودکشی با والدین افراد عادی

صفحه 315-330

علی امیری نژاد؛ فخرالسادات قریشی راد؛ غلامحسین جوانمرد


6. تحلیل ساختاری تعارض کار- خانواده با خشنودی شغلی و سلامت روانی

صفحه 349-365

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ نسرین ارشدی ارشدی؛ حسام بذرافکن


یادداشت های مدیر مسئول

12. یادداشت های مدیر مسئول

صفحه 1-3