اثربخشی معنویت درمانی بر سلامت روان زنان مطلقّه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور واحد بیرم لارستان،لار،فارس

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم ضروری مورد بحث دنیای پیچیده‌ ی انسان که قدمتی به بلندای هستی دارد، مفهوم سلامت است. هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی روش معنویت درمانی بر سلامت روان زنان  مطلقّه بود.
روش: این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با گروه‌های گواه و آزمایش است. جامعه‌ی آماری کلیه زنان  مطلقّه شهرستان لامرد بودند که از طریق فراخوان دعوت شده بودند تا برای شرکت در کلاس ه ای آموزشی به هسته مشاوره و شبکه های بهداشت شهرستان مراجعه کنند. برای نمونه‌گیری، با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی ساده، پس از گرفتن تعهد جهت مشارکت و ادامه تا آخرین جلسه‌ ی تحقیق، از بین متقاضیان 30 نفر انتخاب شده، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا دو گروه پرسشنامه‌ ی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند. سپس برای گروه آزمایش 8 جلسه معنویت درمانی اجرا شد. در نهایت، پس آزمون برای گروهها اجرا و نتایج با استفاده از نرم افزار spss با هم مقایسه شدند.
یافته‌ ها: یافته‌ها نشان داد که معنویت درمانی بر سلامت عمومی زنان  مطلقّه تاثیر گذاشته و باعث کاهش علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب شده اما بر اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی تاثیری نداشته است.
نتیجه‌ گیری: معنویت درمانی روش مناسبی جهت افزایش سلامت روان زنان  مطلقّه است. با علم به شیوع بالای طلاق و تبعات روانی آن پیشنهاد می شود از این روش برای درمان و کاهش پی‌آمدهای روحی روانی طلاق و نیز سایر عوارض وابسته به آن استفاده شود

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.22516654.1390.1.3.5.7

عنوان مقاله [English]

The Effect of Spiritual Therapy on Mental Health of Divorced Women

نویسندگان [English]

  • ALI GHOLAMI 1
  • KIOMARS BESHLIDEH 2
1 Teacher of Payam Noor University, Birm University of Larestan, Lar, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of spiritual therapy on mental health of divorced women.
Methods: This study wass experimental with experimental and control groups. Statistical population was the divorced women of Lamerd (Iran) who had been invited to enroll in educational courses in Lamerd Counseling Center and Health House. 30 subjects were randomly selected and divided into two groups, the experimental and the control group. The two groups answered Goldberg and Hieler General Health Questionnaire as pretest. Then, the experimental group received 8 sessions of theatre therapy, but the control group received no intervention. In the next step, the two groups answered the posttest, and data was compared via SPSS.
Findings: The results of the analysis showed that spiritual therapy is effective in improving the mental health of divorced women, reducing somatic symptoms, anxiety and insomnia, social dysfunction and depression.
Conclusion: According to the findings, it can be concluded that spiritual therapy is a suitable way for improving mental health of divorced women. Considering the increase of divorce and its psychological aftermaths, we recommend for treatment of divorce psychological aftermaths and other mental problems of divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • General health
  • divorced women