مقایسه الگوی تعاملات خانواده های دارای عضو وابسته به مواد و عادی و ارائه‌ی راهبردهای مداخله ای

نوع مقاله : پژوهش اصیل

نویسندگان

1 استاد گروه مشاورهف دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران،ایران

2 استاد گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبایی

4 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

 
زمینه و هدف: مطابق با رویکرد سیستمی، اعتیاد مرکز ثقل کارکرد خانواده‌ های ناکارآمد است. در این مطالعه کارکرد خانواده‌های دارای عضو وابسته به مواد و عادی به منظور شناسایی الگوی تعاملات این گونه خانواده‌ها و ارائه راهبردهای مداخله‌ای مناسب، مورد مقایسه قرار گرفته است.
روش: روش پژوهش علی- مقایسه‌ای است. جامعه پژوهش شامل خانواده‌های ساکن در مناطق غرب و شرق شهر تهران است که یکی از اعضای آن(فرزند خانواده) وابسته به مواد است و جهت درمان به مراکز درمان سرپایی اعتیاد در این مناطق مراجعه می‌کردند. 4 مرکز درمان سرپایی اعتیاد از مناطق غرب و شرق تهران بصورت تصادفی انتخاب شد. نمونه‌ پژوهش شامل 50 نفر از مراجعه کنندگان به این مراکز بودند که واجد شرایط ورود به پژوهش بودند. 50 نفر نیز از افراد عادی، جهت مقایسه، با گروه اول همتا شدند. شرکت کنندگان به ابزار سنجش خانواده مک مستر (FAD) پاسخ دادند. داده‌های گردآوری شده، با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ ها: یافته‌ها نشان داد که کارکرد خانواده‌های دارای عضو وابسته به مواد و عادی در تمامی ابعاد بجز نقش در سطح خطای کمتر از 05/0 تفاوت معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد کارکرد خانواده افراد وابسته به مواد که میزان  عود بالا و تاریخچه خانوادگی مثبت اعتیاد دارند ناکارآمدتر است این تفاوت با توجه به نوع ماده مصرفی معنادار نبود.
نتیجه‌ گیری: این مطالعه به متخصصان و درمانگران راهبردهای مداخله‌ای پیشگیرانه و الگوی درمانی متناسب با ویژگیهای خانواده‌های دارای فرزند وابسته به مواد را ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing interactions pattern in families with and without substance dependent member and providing appropriate interventionist strategies

نویسندگان [English]

  • ABDOLLAH SHAFIABADY 1
  • SHOOKOUH NAVABINEJAD 2
  • MOHAMADREZA FALSAFINEJAT 3
  • FATEMEH NAJAFLOOY 4
1 Professor, Department of Consultation, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Consultation, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Measurement and Allameh Tabatabaie University, Tehran, Iran
4 Ph.D. Student, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and aim: From a systemic approach to family therapy, dysfunction of families is attributed to addiction. This study compares functioning of families with and without substance dependent member to identify the pattern of interactions in families with substance member and to provide appropriate treatment strategies.
Methods: The method of research is ex post facto. The population includes families with drug dependent member located in west and east of Tehran and referred to outpatient treatment centers. Four centers selected randomly. The sample includes 50 persons of referred persons to these centers which satisfied the minimum requirements for reception. Also 50 ordinary persons matched to compare with former group. The participants answered to family assessment device instrument. Data analyzed by Multivariate Analysis of Variance (MANOVA).
Results: The results show that these two types of families differ significantly in all aspects except their role. Also the results show that families with drug dependent members which the rate of relapse is high and there is a positive history of addiction are more dysfunction. The difference is not significant regarding drug type.
 Conclusion: The study suggests efficient prevention treatment strategies and appropriate model of treatment according to the characteristics of drug dependent member families

کلیدواژه‌ها [English]

  • family interactive pattern
  • family function
  • substance dependent & intervention strategies